BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Chiny jako gospodarka oparta na wiedzy
China as a Knowledge-Based Economy
Źródło
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017, vol. 3, nr 2, s. 101-112, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Postęp naukowo-techniczny, Konkurencyjność
Knowledge-based economy, Progress in science and technology, Competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11, O53, O32
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach wsparcia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a publikacja artykułu jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji projakościowej.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny obecnego stopnia rozwoju naukowo-technologicznego chińskiej gospodarki. Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, czy (oraz w jakim stopniu) Chiny posiadają takie zasoby, które pozwalałyby im w przyszłości osiągnąć status gospodarki opartej na wiedzy. Badany jest również charakter tych zasobów. W tym celu przeanalizowana została gospodarka Chin pod względem wybranych mierników na przestrzeni lat 2000-2014 na podstawie zamieszczonych materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu. Na wstępie omówiono teoretyczną stronę zagadnienia gospodarki opartej na wiedzy. Następnie analizie poddano mierniki określające obecny stopień zaawansowania technologicznego Chin. W dalszej części opracowania skupiono się na istotnych wyzwaniach i zagrożeniach dla dalszego rozwoju tego kraju. W oparciu o zamieszczone dane stwierdzono, iż Chiny znajdują się w fazie transformacji do gospodarki opartej na wiedzy oraz posiadają znaczny potencjał, by taki status osiągnąć. Jednak by do tego doszło, konieczne jest przezwyciężenie licznych problemów poruszonych w niniejszym artykule. Przeprowadzona analiza może stanowić punkt odniesienia dla dalszych, pogłębionych badań nad konkurencyjnością Chińskiej Republiki Ludowej, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej technologii oraz determinant gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

In this article the author essayed to evaluate the current level of China's scientific and technological development. The work concerns a matter of China's having (and to what degree) the resources needed for reaching a knowledge-based economy status. The study involves also the character of these resources. To that end the author analysed Chinese economy in terms of the selected indicators over the years 2000-2014 based on the reference book and the source literature. In the beginning the author presents a theoretical aspect of the knowledge-based economy concept. Then she analyses the indicators defining the current level of China's technological development. In the next part of the work she focuses on the essential challenges and threats for the subsequent growth of this country. The author came to a conclusion that China is in the transformation stage to a knowledge-based economy and it possesses a significant potential to achieve this status. However, it must overcome many problems described in this article to accomplish its goal. The performed analysis may be the reference point for the further and profound studies on the China's competitiveness, in particular in the field of high technology and determinants of a knowledge-based economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amann M., Bertok I., Borken-Kleefeld J., Cofala J., Heyes C., Klimont Z., Rafaj P., Sander R., & Schöpp W. (2012). Emissions of Air Pollutants for the World Energy Outlook 2012 Energy Scenarios, Paris: International Institute for Applied Systems Analysis.
 2. Bardhan P. (2013). Awakening Giants, Feet of Clay: Assessing the Economic Rise of China and India, 5th ed., Princeton: Princeton University Press.
 3. Cieślik E. (2012). Efekt Smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, Warszawa: CeDeWu.
 4. Cieślik E. (2014). Budowa zaawansowanej technologicznie gospodarki w Chinach: stadia rozwoju, stan obecny, wyzwania. W: Marszałek-Kawa, J., Gawłowski, R. (red.). W kierunku nowego ładu gospodarczego: rola Azji w XXI wieku, 252-273, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Fazlagić J. (2009). Edukacja i dialog. Pozyskano z http://www.eid.edu.pl/ w dniu 15.11.2016.
 6. Gacek Ł. (2015). Zielona energia w Chinach: zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. EPI (2016). Global Metrics for the Environment. Pozyskano z: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf w dniu 29.11.2016.
 8. Gradziuk A. (2013). Rola państwa w rozwoju potencjału technologicznego chińskiej gospodarki: potencjał technologiczny a rozwój gospodarczy, chiński system innowacji, transfer zagranicznych technologii. Warszawa: Semper.
 9. KNOEMA (2016). Knowledge Economy Index. Pozyskano z https://knoema.com w dniu 20.11.2016.
 10. Lin J.Y. (2012). Demystifying the Chinese Economy. New York: Canbridge University Press.
 11. Madrak-Grochowska M. (2013). Konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy. Propozycja pomiaru. W: Boehlke, J., Polszakiewicz, B. (red.) Ekonomia i prawo, Tom XII, 3, 357-369, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 12. Marsh P. (2012). The New Industrial Revolution. Consumers, Globalization and the End of Mass Production. London: Yale University Press.
 13. OECD (1995). The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T - Canberra Manual. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measurement-of-scientificand-technological-activities_9789264065581-en w dniu 20.11.2016.
 14. OECD (2005). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864 w dniu 15.11.2016.
 15. OECD (2012). OECD Science Technology and Industry Outlook 2012. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technologyand-industry-outlook-2012_sti_outlook-2012-en w dniu 15.11.2016.
 16. OECD (2014). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014. Pozyskano z http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technologyand-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en w dni 20.11.2016.
 17. OECD (2016). OECD.Stat. Pozyskano z http://stats.oecd.org w dniu 20.11.2016
 18. Ong R. (2009). Tackling Intellectual Property Infringement in China, China Business Review. Pozyskano z: http://www.chinabusinessreview.com/tackling-intellectualpropertyinfringement-in-china/ w dniu 20.11.2016.
 19. Sala-i-Martín X., Crotti R., Di Battista A., Drzeniek Hanouz M., Galvan C., Geiger T., & Marti G. (2015). Reaching beyond the New Normal: Findings from the Global Competitiveness Index 2015-2016. W: Schwab, K. (ed.), The Global Competitiveness Report 2015-2016. Pozyskano z: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf w dniu 20.11.2016.
 20. Sowa-Jadczyk A. (2016). Piraci - przestępcy i prawa autorskie: czyli o najczęstszych problemach importera i eksportera. Pozyskano ze strony http://patenty.bg.agh.edu.pl/marr/piraci-przestepcy-i-prawa-autorskie_-czyli-o-najczestszych-problemach-importera-i-eksportera.pdf w dniu 20.11.2016.
 21. STATISTA (2016). Gini coefficient in China. Pozyskano z https://www.statista.com w dniu 20.11.2016.
 22. UNCTAD (2016). UnctadStat. Pozyskano ze strony http://unctadstat.unctad.org w dniu 20.11.2016.
 23. Walkowski M. (2014). Chiny jako globalna potęga gospodarcza. Analiza wybranych przejawów procesu rozwoju. W: Marszałek-Kawa, J., Gawłowski, R. (red.). W kierunku nowego ładu gospodarczego: rola Azji w XXI wieku, 29-45, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 24. Woo W.T. (2007). Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin, 93, Zeszyty BRE Bank, 93, 10-13.
 25. World Bank (2012). Knowledge Economy Index - Countries Ranking. Pozyskano z: https://knoema.com w dniu 20.11.2016.
 26. World Bank (2016). World Bank Open Data. Pozyskano z http://data.worldbank.org/ w dniu 20.11.2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-537X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu