BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wacławik Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji : szansa czy zagrożenie?
Transatlantic Trade and Investment Partnership: a Chance or a Threat?
Źródło
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017, vol. 3, nr 2, s. 113-123, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Słowa kluczowe
Stosunki transatlantyckie, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, Strefy wolnego handlu, Transatlantycka Strefa Wolnego Handlu (TAFTA), Umowa międzynarodowa
Transatlantic relations, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Free trade area, Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), International agreement
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F02, F15
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach wsparcia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a publikacja artykułu jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji projakościowej.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza oraz ocena potencjalnych skutków Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji negocjowanego przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Kluczowym problemem podjętym w artykule jest zidentyfikowanie potencjalnych następstw porozumienia. Praca obejmuje też kwestię oddziaływania umowy na jej strony, a także na kraje trzecie. Dlatego też dokonano analizy proponowanych zapisów umowy (jej ostateczna treść pozostaje nieznana), a także powołano się na opinie ekspertów zawarte w literaturze przedmiotu. Pierwszym przedmiotem rozważań autorka uczyniła charakterystykę czynników, które skłoniły obie strony umowy do podjęcia negocjacji w sprawie porozumienia. Następnie, krótko zostały zaprezentowane główne założenia oraz zakres umowy. Dalsza część pracy dotyczyła jej skutków z podziałem na pozytywne i negatywne oraz ze wskazaniem kogo mogą one dotyczyć. Analiza dostępnych opracowań naukowych doprowadziła do stwierdzenia, iż m.in. z powodu innowacyjności TTIP, trudno jednoznacznie przewidzieć zarówno jego skutki jak i ich charakter. Niemniej jednak, można zauważyć, że w przypadku skutków negatywnych ich ocena wynika z obserwacji rzeczywistości (kształt negocjacji) oraz faktów z przeszłości (np. przykłady wykorzystywania systemu rozwiązywania sporów przeciwko państwom). Z kolei pozytywne następstwa trudno jest prognozować z uwagi na fakt, że ich wystąpienie zależy od wielu czynników zewnętrznych, na które strony porozumienia mogą nie mieć wpływu. Na podstawie przeprowadzonej analizy wnioskuje się, że wciąż możliwa jest finalizacja porozumienia tak, aby było ono w przeważającej mierze korzystne dla obu stron. Wymagałoby to jednak otwarcia rozmów dla wszystkich interesariuszy oraz udostępnienia wszelkich ustaleń opinii publicznej. Zweryfikowane powinny zostać także zapisy dotyczące systemu rozwiązywania sporów. Zaś aby sprostać konkurencji ze strony firm amerykańskich, przedsiębiorstwa, szczególnie z biedniejszych krajów UE, powinny skupić się na podnoszeniu swojej konkurencyjności (przy wsparciu ze strony UE). (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt of analysis and evaluation of potential future results of Transatlantic Trade and Investment Partnership, which is currently negotiated by the European Union and the United States. The key point of the article is defining possible consequences of the agreement. The issue of its impact on both parties and third-party countries is also involved in the work, therefore, proposed content of the agreement was analysed (its final content remains unknown to the public) and opinion of experts was alleged. The author starts with a characteristic of factors underlying a decision to start the negotiations. In the next part the plank and the scope of the agreement are briefly presented. Then, the work concerns the potential consequences of TTIP, dividing them into positive and negative ones and showing who they may touch. The analysis of available scientific papers and studies led to a conclusion that because TTIP is an innovative agreement, it is hard to unambiguously forecast its consequences and their shape. Nevertheless, it is seen that the assessment of negative effect is rather based on the observation of reality (e.g. shape of negotiations) and facts from the past (e.g. examples of using dispute settlement system against countries). At the same time, positive effects can be hardly predicted, as their appearance depends on many external factors, on which both parties of TTIP have no influence. It is concluded that TTIP still could be beneficial to both the European Union and the United states. However, it would require opening the negotiations for all interest groups and facilitating all arrangements to the public. A matter of including Investor-State Dispute Settlement in the agreement should be verified and discussed thoroughly. As far as European enterprises are concerned, they ought to focus on increasing their competitiveness in order to measure up to competition of American companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bors M. (2014). Wywłaszczenie pośrednie i postępujące a ochrona inwestora w świetle międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Studia Iuridica Lublinensia, 21, 181-203.
 2. CEO (2014). Who lobbies most on TTIP?. Corporate Europe Observatory, 8 July 2015, Retrieved from https://corporateeurope.org/international-trade/2014/07/who-lobbiesmost-ttip on 1 February 2017.
 3. Czermińska M. (2014). Stosunki handlowe Unii Europejskiej i USA w warunkach współpracy transatlantyckiej. Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2, 15-33.
 4. Dugiel W. (2015). Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji - wsparcie czy zagrożenie dla wielostronnych porozumień międzynarodowych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace,1, 117-150.
 5. European Commission (2016). EU negotiating texts in TTIP, 14 July 2016, Retrieved from http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230#market-access on 16 December 2017.
 6. Gadomski W., Kalinowski T., Rot M., & Sadowska-Cieślak E. (2015). Fakty i mity i TTIP. Negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne). Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 7. Holodny E. (2017). Trump wants to renegotiate NAFTA - here's what you need to know, Business Insider, 5 February 2017, Retrieved from http://www.businessinsider.com/what-isnafta-is-it-good-for-america-2017-2?IR=T on 7 February 2017.
 8. Kałduński M.M. (2006). Klauzula największego uprzywilejowania. Toruń: TNOiK.
 9. Latoszek E., & Kłos A. (2014). Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE a USA. Studia Europejskie, 3, 51-71.
 10. Moore J., & Cox J. (2017). Trump calls time on America's trade deals - what does it all mean?, The Independent, 23 January 2017, Retrieved from http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/trump-calls-time-on-americas-tradedeals-what-does-it-all-mean-a7542266.html on 7 February 2017.
 11. Mucha-Leszko B. (2012). Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej. W: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, 15-42. Warszawa: CeDeWu.
 12. Raś L. (2015). Prof. Leokadia Oręziak o TTIP: Umowa pomiędzy UE i USA będzie korzystna tylko dla wielkich korporacji, Gazeta Prawna, 4 lutego 2015. Pozyskano z http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/851265,prof-leokadia-oreziak-umowa-ttipkorzysci-dla-korporacji-isds.html w dniu 16 grudnia 2016.
 13. Raś L. (2015). TTIP: Trzy grzechy główne negocjacji umowy pomiędzy UE a USA, Gazeta Prawna, 29 stycznia 2015. Pozyskano z http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/850375,ttip-grzechy-glowne-negocjacji-umowa-pomiedzy-ue-a-usa.html w dniu 16 grudnia 2016.
 14. Skrzypczyńska J. (2015). Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO. Rocznik Integracji Europejskiej, 9, 471-478.
 15. Starzyk K. (2014). Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP): założenia i potencjalne korzyści (s.227-235). W: M. Maciejewski, S. Wydymus (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego. Warszawa: CeDeWu.pl.
 16. Wieczorek J. (2014). Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji- dźwignią wolnego handlu? Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1, 17-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-537X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu