BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomanek Artur (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za wadliwe wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę
The Legal Character of Compensatory Liability of an Employer in Case of Illegal Termination of an Employment Contract
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 7, s. 29-39, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wypowiedzenie pracy, Umowa o pracę, Odpowiedzialność odszkodowawcza, Obowiązki pracodawcy, Regulacje prawne
Dismissal notice, Employment contract, Liability for damages, Employer obligations, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyjętą w artykule płaszczyzną rozważań o odpowiedzialności pracodawcy jest tradycyjnie ukształtowany podział prawa na prawo prywatne i prawo publiczne. Autor stoi na stanowisku, że odpowiedzialność majątkowa pracodawcy wobec pracownika za wadliwe wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę należy do prawa prywatnego. Założenie to wpływa na sposób wykładni konkretnych rozwiązań prawnych. W ocenie autora przepisy kodeksu pracy regulują odpowiedzialność pracodawcy o charakterze kontraktowym. Z tego względu uzupełniające stosowanie przepisów kodeksu cywilnego powinno de lege lata ograniczać się do przypadków popełnienia przez podmiot zatrudniający czynu niedozwolonego w związku z bezprawnym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę. Postulatem de lege ferenda jest kompleksowe i wyczerpujące ukształtowanie w ramach przepisów prawa pracy problematyki odpowiedzialności majątkowej pracodawcy za następstwa wadliwego wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę. (abstrakt oryginalny)

This text refers to the traditional notions of private law and public law which are two parts of legal system. In author's opinion the financial liability of an employer towards an employee for illegal termination of an employment contract belongs to the private law. This assumption makes possible the interpretation of particular issues which relate to the above-mentioned problem of a liability of an employer. The author consideres that binding Polish Labour Code regulations are based on the concept of contractual responsibility of an employer for the termination of an employment contract with period of notice or without notice. Therefore the supplementary application of Civil Code to the labour relation is limited to the rare cases when a termination of the labour relation may be treated as a tortious act of an employer. In conclusion it is stressed that a prospective new Labour Code should include an autonomous and complete regulation of a liability of an employer for the consequences of illegal termination of employment contract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek, G. (1977) W: J. Jończyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 2. Czerniak-Swędzioł, J. (2016). W: K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Toт I. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Florek, L. (2015). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Gersdorf, M. (2008). Otwarte drzwi dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika - i co dalej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1), okładka.
 5. Jaśkowski, K. (2009). Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2), 2-11.
 6. Kijowski, A. (2000). W: T. Zieliński (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 7. Kolasiński, K. (1996). Prawo pracy znowelizowane. Toruń: TNOiK.
 8. Kremis, J. (2016). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Liszcz, T. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 2-12.
 10. Liszcz, T. (2009). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 2. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1), 2-10.
 11. Łętowska, E. (1994). Podstawy prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo Ecostar.
 12. Łętowski, J. (1985). W sprawie granicy między prawem publicznym i prawem prywatnym. W: B. Kordasiewicz, E. Łętowska (red.), Prace z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy Profesora Józefa Stanisława Piątowskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo PAN.
 13. Machnikowski, P. (2011). Uwagi o podstawie odpowiedzialności pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. W: Z. Kubot, T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa: Difin, 139-149.
 14. Maniewska, E. (2016). Zbieg roszczenia o odszkodowanie z art. 183d k.p. za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenia z roszczeniami z art. 45 § 1 k.p. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10), 16-24.
 15. Nowacki, J. (1992). Prawo publiczne - prawo prywatne. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 16. Ostaszewski, W. (2013). Charakter odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy a deliktowy reżim odpowiedzialności cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6), 2-7.
 17. Ostaszewski, W. (2015). Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 18. Pawlak, L.E. (2008). Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy. Państwo i Prawo, (7-8), 86-95.
 19. Pisarczyk, Ł. (2002). Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8), 18-26.
 20. Pisarczyk, Ł. (2016). Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, Wrocławskie Studia Sądowe, (1), 7-21.
 21. Raczkowski, M. (2009). Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4), 2-7.
 22. Rot, H. (1976). Problem dychotomii prawa publicznego i prywatnego. Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, (307). Wrocław, 9-28.
 23. Safjan, M. (2012). W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. I. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 24. Sanetra, W. (1991). Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 25. Sanetra, W. (2009). Odszkodowanie cywilne za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę - czyli o poglądach nadal godnych uwagi. W: Z. Niedbała, M. Skąpski (red.), Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 171-184.
 26. Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 27. Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 28. Sobczyk, A. (2915a). Ustawowe prawo pracy. W: Z. Hajn, D. Skupień (red.), Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Se weryńskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Unterschütz, J. (2013). Kilka uwag o potrzebie wyodrębnienia prawa karnego pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, XXX, 197-210.
 30. Włodyka, W. (1995). Problem struktury prawa. Państwo i Prawo, (4), 3-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu