BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w branży motoryzacyjnej
Analysis of Poland's Trade with European Union Countries in the Automotive Industry
Źródło
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017, vol. 3, nr 2, s. 135-145, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Eksport, Handel wewnątrzgałęziowy
Automotive industry, Export, Intra-industry trade
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F16, F18, L80
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach wsparcia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a publikacja artykułu jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji projakościowej.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie roli Polski jako istotnego ogniwa w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej artykułami z branży motoryzacyjnej oraz podkreślenie istotności zjawiska wymiany wewnątrzgałęziowej naszego kraju z unijnymi partnerami. Artykuł ma również na celu podkreślenie znaczenia Unii Europejskiej jako lidera w światowym handlu pojazdami drogowymi. Podstawowym problemem artykułu jest ilościowa analiza danych uzyskanych z baz danych Eurostat oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł głównie wykorzystuje narzędzie badawcze w postaci analizy danych pozyskanych z powszechnie dostępnych źródeł. W pracy posłużono się indeksem Grubela-Lloyda (G-L) w celu zbadania intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z krajami Unii Europejskiej w zakresie grupy towarowej "pojazdy drogowe". Wywód oparty jest na bezpośredniej analizie danych ukazujących znaczenie krajów Unii Europejskiej w światowej wymianie artykułami z grupy "pojazdy drogowe". Badaniu poddano również udział Polski w handlu wewnątrzunijnym tymi artykułami oraz wymianę wewnątrzgałęziową w obrębie podgrup towarowych z tej branży. W polskiej literaturze naukowej przedmiotu niewiele jest publikacji dotyczących analizy roli Polski w wewnątrzwspólnotowej wymianie artykułami branży motoryzacyjnej, stąd jest ona zdecydowanie utrudniona. Analiza ta opiera się główne na wyciąganiu wniosków na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł powszechnie dostępnych, głównie baz danych Eurostat oraz ONZ. Unia Europejska odgrywa bardzo ważną rolę w międzynarodowym handlu artykułami branży motoryzacyjnej. Polska stanowi coraz to bardziej istotny element rynku wewnętrznego UE, stale poprawiając swoją pozycję. Co ważne, handel Polski z innymi krajami Unii Europejskiej cechuje się wysokimi wartościami wymiany wewnątrzgałęziowej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to emphasise the importance of Poland in intra-EU trade in the automotive industry. In addition this article underlines the role of intra-industry trade of Poland on European market. The article also highlights the key role of EU in international trade of road vehicles. The main problem of this publication is quantitative analysis of Polish and European road vehicles sector. This article is mainly based on widely available sources such as Eurostat and UN databases. In this scientific paper Grubel-Lloyd index was used to analyse intra-industry trade in road vehicles sector between Poland other EU countries. The line of reasoning is primarily based on findings resulting from quantitative research. Conclusions are drawn based on data describing development of global trade in road vehicles sector. Reasoning regards analysis of Polish trade in the aforementioned sector with particular emphasis on intra-industry trade on EU markets. There are very few publications in Polish scientific literature which are entirely devoted to analysing Polish role in the intra-EU trade with road vehicles which makes the whole analysis quite challenging. First and foremost the analysis is based on findings deriving from databases available online on websites of various international organisations. European Union plays a leading role in international trade of road vehicles. Poland as a member state is becoming more and more important as part of the EU automobile industry. Intra-industry trade is very intense between Poland and other EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R. (2013). Ekonomia rozwoju, Warszawa: PWE.
 2. Bombińska E. (2010). Konkurencyjność eksportu i jej miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 845, 43-59.
 3. Chrzan M. (2012). Korzyści z wymiany międzynarodowej. W: J. Rymarczyk (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika, 405-431. Warszawa: PWE.
 4. Czarny E. (2002). Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa OFICYNA.
 5. Czarny E., & Śledziewska K. (2009). Polska w handlu światowym, Warszawa: PWE.
 6. Hübner D. (1993). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, Ekonomista 1993, 4.
 7. Misala J., & Pluciński E.M. (2000). Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 8. Molendowski E. (2007). Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 9. Polan W. (2010). Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji. W: J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, Warszawa: CeDeWu.
 10. Śledziewska K. (2016). Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszechradzkiej. W: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Warszawa: CeDeWu.
 11. Zielińska-Głębocka A., & Rynarzewski T. (2008). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: PWN.
 12. ONZ (2016). UN Comtrade Database. Pozyskano z http://unctadstat.unctad.org/wds w dniu 25 października 2016.
 13. EUROSTAT (2016). Database Eurostat. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/data/database w dniu 30 października 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-537X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu