BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opioła Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka), Pałka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka), Soczek Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka), Wieser Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Próba oceny wpływu Brexitu na konkurencyjność Unii Europejskiej
An Attempt to Estimate the Impact of Brexit on the Competitiveness of the European Union
Źródło
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017, vol. 3, nr 2, s. 157-173, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Słowa kluczowe
Brexit, Handel międzynarodowy, Konkurencyjność
Brexit, International trade, Competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F16
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach wsparcia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a publikacja artykułu jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji projakościowej.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na aktualną i przyszłą konkurencyjność gospodarek Wspólnoty. Nadrzędnym problemem jest identyfikacja skutków referendum, jakie miało miejsce w czerwcu 2016 roku, a także prognozowanie rzeczywistych i potencjalnych następstw operacji wyjścia. Metodami wykorzystywanymi w artykule są: analiza literatury związanej z poruszaną tematyką, metoda analizy opisowej, a także analiza danych statystycznych. Proces wywodu obejmuje cztery części. Pierwszą z nich jest przegląd literatury obejmującej tematykę konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Część druga jest dyskusją na temat planowanego kierunku rozwojowego UE, ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategii Europa 2020. Trzecia część artykułu zawiera opis dotychczasowych ogniw łańcucha zdarzeń związanych z operacją wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Analiza danych statystycznych stanowi czwartą, finalną część procesu wywodu. Przeprowadzona analiza wykazała podstawowe obszary wpływu operacji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Najistotniejszymi zidentyfikowanymi skutkami gospodarczymi są: utrata części wpłat do budżetu unijnego oraz spadek wzrostu gospodarczego. Na podstawie analizy sieci wewnątrzunijnych powiązań handlowych Wielkiej Brytanii określono gospodarki, które najsilniej odczują skutki procesu wyjścia. Unię Europejską niewątpliwie czeka jedno z największych wyzwań, jakie miały miejsce od momentu jej utworzenia. Bezprecedensowy charakter tego zjawiska w połączeniu z siłą potencjalnych jego konsekwencji, niewątpliwie warunkuje konieczność zastosowania proaktywnej postawy przez decydentów UE, celem optymalizacji procesu ich niwelowania. Kluczowym etapem tego procesu i zasadniczą niewiadomą, na którą wpływ jednak nadal jest możliwy, będzie kształt przyszłych umów handlowych, oraz umów bilateralnych zawieranych między UE a Wielką Brytanią. (abstrakt oryginalny)

The aim is to attempt to analyse the impact of the UK's departure from the European Union on the current and future competitiveness of the EU economies. The overriding issue is the identification of the effects of the referendum that took place in June 2016, as well as forecasting the actual and potential consequences of the exit operation. The methods used in the article consist of the following: analysis of literature related to the subject matter, descriptive analysis and analysis of statistical data. The article consists of four parts. The first is a review of the literature on the competitiveness of the European Union economy. The second part includes a discussion on the EU's planned development direction, with a particular focus on the Europe 2020 strategy. The third part of the paper is a description of the links in the chain of events related to the UK's exit from the EU. Analysis of statistical data is the fourth and final part of the reasoning process. The analysis has shown the basic areas of impact of UK exit operations within the EU. The most significant identified economic effects are the loss of part of contributions to the EU budget and the decline in economic growth. Based on the analysis of the network of intra-EU trade links, the economies, that will most likely have the effects of the exit process, have been identified. The European Union is facing one of the biggest challenges that have taken place since its creation. The unprecedented nature of this phenomenon, coupled with the strength of its potential consequences, undoubtedly necessitates the need for adoption of proactive attitude by EU decision makers, in order to optimize the process of eliminating these consequences. The key stage of this process and the underlying uncertainty, which is still likely to continue, will be the shape of future trade agreements and bilateral agreements between the EU and Great Britain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBC News (2016). Eight reasons Leave won the UK's referendum on the EU, 24 czerwca 2016. Pozyskano z http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526 w dniu 10 lutego 2017.
 2. Bobińska P. (2016). Próba oceny skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Olsztyn: Uniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie, s. 1-30. Pozyskano z http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/e7_p20.pdf w dniu 29 stycznia 2017.
 3. Czarnecki M. (2016). Brexit ma wiele przyczyn. Nawet gdyby UE była doskonała, wyspiarzom i tak by nie pasowała, 29 czerwca 2016. Pozyskano z http://wyborcza.pl/1,75399,20322444,brexit-ma-wiele-przyczyn-nawet-gdyby-ue-byla-doskonala-wyspiarzom.html w dniu 10 lutego 2017.
 4. Department for Business, Innovation and Skills (2015). Public Research And Innovation Expenditure, London.
 5. Future of working (2015). 11 Advantages and Disadvantages of the European Union, 29 maja 2015. Pozyskano z http://futureofworking.com/11-advantages-and-disadvantages-of-the-european-union w dniu 07 listopada 2016.
 6. Kierzenkowski R., Pain N., Rusticelli E., Zwart S. (2016). The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision. OECD Economic Policy Papers, 16, 1-36. DOI: 10.1787/5jm0lsvdkf6k-en.
 7. Klima S. (2012). Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary. W: S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, 11-33, Warszawa: CeDeWu.
 8. Koelbl S. (2016). Teraz Nexit? Forum, 17, 68-69.
 9. Matthijs M. (2017). Europe after Brexit. Foreign affairs, 96(1), 85-95.
 10. Nowicki M. (2016). Katastrofa w cieniu wielkości. Newsweek Polska, 28, 50-52.
 11. OECD (2017). OECD Stat. Pozyskano z http://stats.oecd.org w dniu 29 stycznia 2017.
 12. Palacio A. (2016). Przyczyny i konsekwencje Brexitu, 5 lutego 2016. Pozyskano z http://projectsyndicate.natemat.pl/170289,przyczyny-i-konsekwencje-brexitu w dniu 13 stycznia 2017.
 13. Pallus P. (2016). Po referendum Brytyjczycy pytali, co to jest Unia Europejska, 24 czerwca 2016. Pozyskano z http://businessinsider.com.pl/polityka/brytyjczycy-nie-za-bardzowiedza-czym-jest-unia-europejska/wyrw42f w dniu 10 stycznia 2017.
 14. Porter M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Radło M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Warszawa: Instytut Gospodarki Handlowej SGH.
 16. Schwab K. (2016). The Global Competitveness Report 2016-2017. Geneva: World Economic Forum.
 17. Słupska M. (2017). Brexit nie zmniejszy znacząco imigracji, 10 lutego 2017. Pozyskano z http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/34169/Brexit-nie-zmniejszy-znaczaco-imigracji w dniu 11 lutego 2017.
 18. Stefaniak P. (2016). Brexit: rozwód spokojny czy burzliwy? Miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł, 7-8, 20-22.
 19. Synowiec E. (2004). Traktat z Maastricht jako podstawa Unii Europejskiej. W: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska Tom I,11-13. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 20. Trade Map (2017). Pozyskano z http://trademap.org w dniu 29 stycznia 2017.
 21. UE (2016). Trzy filary Unii Europejskiej. Unia Europejska serwis informacyjny. Pozyskano z http://www.uniaeuropejska.info.pl/trzy-filary-unii-europejskiej w dniu 7 listopada 2016.
 22. Veymont K. (2016). Polskie imperium na wyspach. Forum, 21, 42-49.
 23. Witczak-Dądela I. (2015). Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łódź: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Departament Rynku Pracy.
 24. WP Finanse (2016). Brexit faktem. Oto, dlaczego Brytyjczycy zdecydowali się na wyjście z Unii Europejskiej, 26 czerwca 2016. Pozyskano z http://finanse.wp.pl/gid,18394782,kat,1033695,title,Brexit-faktem-Oto-dlaczego-Brytyjczycy-zdecydowali-sie-na-wyjscie-z-Unii-Europejskiej,galeria.html w dniu 06 listopada 2016.
 25. Zespół Independent Trader (2016). Jakie konsekwencje może nieść za sobą Brexit?, 7 czerwca 2016. Pozyskano z http://independenttrader.pl/jakie-konsekwencje-mozeniesc-za-soba-brexit.html w dniu 13 stycznia 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-537X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu