BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Virtualisation of Consumer Behaviours of Polish Seniors
Wirtualizacja zachowań konsumpcyjnych polskich seniorów
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 256-275, bibliogr. 24 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Wirtualizacja, Media społecznościowe
Elderly people, Consumer behaviour, Consumption, Virtualization, Social media
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A12; C18; C46; D03; D12
streszcz., summ.
Abstrakt
Umiejętne korzystanie z internetu wśród współczesnych konsumentów pozwala na pełne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych dzisiejszego świata. Wykorzystanie nowoczesnej technologii i internetu jest niewątpliwie olbrzymią szansą dla współczesnych gospodarstw domowych w zakresie podniesienia ich poziomu i jakości życia, wzrostu mobilności zawodowej czy też rozwoju intelektualnego. Tym trendom ulegają także osoby starsze. Jednak szybki rozwój ICT sprawia, iż część osób starszych posługujących się komputerem "nie nadąża" za rozwojem technologii, korzystając przede wszystkim z przestarzałych aplikacji. To z kolei powoduje, że seniorzy w świecie wirtualnym rzadziej niż inne grupy wiekowe wykorzystują internet do poszukiwania informacji o produktach, dokonywania zakupów online czy korzystania z bankowości internetowej. Celem artykułu jest uchwycenie wpływu procesów wirtualizacji konsumpcji na zachowania konsumenckie osób starszych w Polsce. Struktura artykułu jest następująca. Po krótkim wprowadzeniu, w pierwszej części opracowania skupiono się na wyjaśnieniu istoty zachowań konsumenckich, wirtualizacji konsumpcji jako alternatywnego trendu konsumenckiego, a także na omówieniu dostępności internetu wśród polskich konsumentów, w tym seniorów. W drugiej części opracowania, po omówieniu metodologii badania oraz doboru próby badawczej, uwagę skupiono na wykorzystywaniu internetu przez polskich seniorów oraz na implementacji procesów wirtualizacji w zachowaniach konsumenckich tej grupy wiekowej. (abstrakt oryginalny)

Skilful use of the Internet allows contemporary consumers to take full advantage of the civilisational, cultural, social and economic achievements to date. The use of modern technology and the Internet is undoubtedly a great opportunity for modern households to raise their living standard and quality of life, increase professional mobility and develop intellectually. These trends are also followed by seniors. However, due to the rapid development of ICT, some seniors who use computers are lagging behind the technological development, using mainly obsolete applications. This, in turn, means that seniors use the Internet to search for information about products, shop online or use online banking services in the virtual world less often than other age groups. The aim of this article is to provide an insight into how consumption virtualisation affects consumer behaviours of Polish seniors. The structure of the article is as follows. After a brief introduction, the first section explains consumer behaviours and, consumption virtualisation as an alternative consumer trend and discusses the availability of the Internet among Polish consumers, including the elderly. In the second part hereof, the research methodology and the research sample selection are outlined, and then the concentration is on the use of the Internet by Polish seniors and the implementation of virtualisation processes in consumer behaviours of this age group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A., 2006, Konsumpcja [Consumption], Sic!, Warsaw.
 2. Antonides G., van Raaij W.F., 1998, Consumer Behaviour. A European Perspective, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, England.
 3. Bajdak A. (Ed.), 2003, Internet w marketingu [The Internet in Marketing], PWE, Warsaw.
 4. Batorski D., Zając J.M., 2010, Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu [Between Alienation and Adaptation. Poles aged 50+ and the Internet], Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci" [Opening Report of the "M@turity in the Net" Coalition], Warsaw, UPC Polska, http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf (14.10.2014).
 5. Batorski D., 2015, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych [The Use of Information and Communication Technologies] [in:] Diagnoza społeczna 2015 - Technologie i media w domach i w życiu Polaków [Social Diagnosis 2015 - Technologies and Media at Homes and in Lives of Poles], eds. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warsaw, November.
 6. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków [Social Diagnosis 2015. Conditions and Quality of Life of Poles], 2015, eds. T. Czapliński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warsaw, November.
 7. Cox D.F., Kollat D.T., Blackwell R.D., 1968, Consumer Behavior, Holt, Reinhart, Winston, New York-Chicago.
 8. Ernest-Jones T., 2008, Closing Europe's digital divide, Report from the Economist Intelligence Unit, http://graphics.eiu.com/upload/Intel_Digital_Divide.pdf (15.10.2014).
 9. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 2008, European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu (2.12.2015).
 10. Latusek M., Zalega T., 2012, Trendy w konsumpcji na rynku książki elektronicznej [Consumption Trends in the E-Books Market], "Studia i Materiały", no. 1-2.
 11. McQuail D., 2008, Teoria komunikowania masowego [Mass Communication Theory], PWN, Warsaw.
 12. Małachowski A., 2005, Środowisko wirtualnego klienta [Virtual Customer Environment], Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. [Information Society in Poland in 2014], 2015, GUS, Warsaw.
 14. Szmigielska B., Bąk A., Hołda M., 2012, Seniorzy jako użytkownicy Internetu [Seniors as Internet Users], "Wiedza", No. 2.
 15. Steuden S., 2011, Psychologia starzenia się i starości [Psychology of Aging and Elderly], PWN, Warsaw.
 16. Sztumski J., 1999, Socjologia pracy [Sociology of Work], GWSH, Katowice.
 17. Treder N., Biechowska D., 2011, Funkcjonowanie pamięci operacyjnej w jesieni życia [The Functioning of Working Memory in the Third Age], XXXIVth Scientific Meeting of the Polish Psychological Association "Faces of contemporary psychology - unity in diversity", Katowice.
 18. Urry J., 2009, Socjologia mobilności [Sociology of Mobility], PWN, Warsaw.
 19. Van Raaij F., 2001, Konsumpcja postmodernistyczna [Postmodern Consumption], [in:] Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie [European Perspectives on Consumer Behaviour], eds. M. Lambkin, G. Foxall, W.F. van Raaij, B. Heilbrunn, PWN, Warsaw.
 20. White H., McConnell E., Clipp E., Branch L.G., Sloane R., Pieper C., Box T.L., 2002, A randomized controlled trial of the psychosocial impact of providing internet training and access to older adults, "Aging and Mental Health", No. 5, https://doi.org/10.1080/13607860220142422.
 21. Zalega T., 2012, Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele [Consumption. Determinants, theories and models], PWE, Warsaw.
 22. Zalega T., 2013a, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku [New Trends and Megatrends in the Households' Consumption Behaviour in the 21st Century], "Konsumpcja i Rozwój" No. 2(5).
 23. Zalega T., 2013b, Internet a media społecznościowe i wirtualizacja zachowań miejskich gospodarstw domowych w Polsce (wyniki badań) [The Internet, the social media and the virtualisation of urban household behaviour in Poland (the results of a survey)], "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", no. 2(17).
 24. Zalega T., 2016, Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów [New Consumer Trends as a Manifestation of Innovative Behaviours of Contemporary Consumers], "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", no. 46, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu