BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czainska Katarzyna (Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu)
Tytuł
Wielokulturowe zasoby ludzkie jako podmiot strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Multicultural Human Resources as the Subject of Marketing Strategies of Polish SMEs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 61-70, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zasoby ludzkie, Internacjonalizacja, Wielokulturowość, Strategia marketingowa, Formułowanie strategii
Small business, Human resources, Internationalization, Multicultural, Marketing strategy, Strategy formulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono wybrane trendy występujące w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, zwłaszcza w zakresie internacjonalizacji zasobów ludzkich. Na tym tle wskazano możliwości wykorzystania tychże zasobów w procesie kreatywnego tworzenia strategii marketingowej. Skoncentrowano się szczególnie na koncepcjach: marketingu wewnętrznego, marketingu personalnego, a także employer brandingu. (abstrakt oryginalny)

The publication presents selected trends identified in the sector of small and medium-sized enterprises in Poland, especially focused on internationalization of human resources. On this background, the possibility of using those resources in the process of a creative marketing strategy has been indicated. The focus is particularly on such concepts as: internal marketing, personnel marketing, as well as employer branding.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali M., Marketing i public relations w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 2. Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 3. Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 4. Cavusgil S.T., Knight G., Riesenberger J.R., International Business, Pearson - Prentice Hall, New Jersey 2008.
 5. Czainska K., Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013
 6. Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2015 roku, Urząd do Spraw Cudzoziemców, http://udsc.gov.pl.
 7. Fenton S., Etniczność, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2007.
 8. Fink G., Collectiva Culture Shock, Cultural Stretch and Hybridization Theoretical contemplations, [w:] 3xIN in business - Inventing - Innovating - Interpreting, P. Odrakiewicz, W. Strnad (red.), Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Ję- zyków Obcych, Poznań 2008.
 9. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 10. Grunewalder A., Employer Branding. Marketing the company as an attractive employer, GRIN Verlag, 2007.
 11. Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015, https://www.mpips.gov.pl.
 12. Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016; http://www.mpips.gov.pl.
 13. Kłoskowska A., Kultura narodowa u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Konieczna-Sałamatin J., Imigracja do Polski w oczach opinii publicznej. Komentarz do wyników badań CBOS, Institute for Socio-Economic Enquiry, http://www.i-see.org.pl.
 15. Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Olsztyńska A., Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 17. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 18. Pawłowska B., Lunden B., Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Opole 2004.
 19. Piercy N., Morgan N.A., The marketing planning process: Behavioral problems compared to analytical techniques in explaining marketing plan credibility, Journal of Business Research, 29 (3), 1994.
 20. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, F. Bylok, L. Cichobłaziński (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 21. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, https://bip.mswia.gov.pl.
 22. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013- -2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
 23. Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997.
 24. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, Dz.U. nr 191, poz. 1133.
 25. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2012 r., nr 680.
 26. Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 27. Wojtaszczyk K., Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1407
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu