BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowski Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Zwierzchowski Daniel (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wpływ wiedzy menedżerów na zakres implementacji zarządzania strategicznego w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw usług transportowych
The Impact of Managers' Knowledge on the Scope of the Implementation of Strategic Management in the SME : Companies Transport Services Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 71-81, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi transportowe
Strategic management, Small business, Transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześni menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami muszą zacząć podejmować działania w wymiarze strategicznym, mając na celu rozwiązywanie problemów przesądzających o istnieniu na rynku. Oznacza to, iż przedsiębiorcy powinni tworzyć własne, a zarazem niepowtarzalne koncepcje działania, biorąc pod uwagę teraźniejsze i przyszłe zmiany otoczenia. Aktualna wiedza o zakresie stosowania w praktyce metod i procedur zarządzania strategicznego jest nadal skromna, głównie w przedsiębiorstwach sektora MSP. Jedną z przyczyn postawionej tak tezy jest to, iż zarządzanie strategiczne powstało i ewoluowało w odpowiedzi na zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Modern managers who are managing businesses must begin to take action on the strategic dimension, with the aim of solving the problems of the existence of the market. This means that entrepreneurs need to create their own unique concepts at the same time taking into account the present and future environmental change. Current knowledge about the application in practice methods and procedures of strategic management is still limited, especially in the SME sector. One of the reasons for that thesis is that strategic management arose and evolved in response to the needs of large enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudzik-Lewicka I., Koncepcja zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2013, nr 102.
  2. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, A. Adamik (red.), Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  3. Grochowski K., Zwierzchowski D., Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Studia Informatica" 2015, nr 38.
  4. Grochowski K., Czynniki determinujące zakres i elastyczność usług logistycznych w badaniach regionalnych, "Logistyka" 2014, nr 6.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P., Sher G., The office of strategy management, Harvard Business Review, Oct 2005, Vol. 83, Issue 10.
  6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010.
  7. Romanowska M., Czy zarządzanie strategiczne jako koncepcja teoretyczna wyczerpało swoje możliwości w zakresie sytuowania przedsiębiorstwa w coraz bardziej niepewnym otoczeniu?, [w:] Wybrane obszary funkcjonalne instytucji, M. Przybyła (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: Zarządzanie nr 6, Wrocław 2008.
  8. Zastempowski M., Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1408
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu