BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opolski Krzysztof (Uniwersytet Warszawski), Modzelewski Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Metodyka oceny skutków projektów podziału województw z użyciem analizy kosztów i korzyści
Methodology for Impact Evaluation of the Administrative Division with a Cost-benefit Analysis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 286-305, tab., bibliogr. 32 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Podział administracyjny, Analiza kosztów i korzyści (AKK), Samorząd terytorialny
Administrative division, Cost-benefit analysis (CBA), Local government
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H11
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przykład zastosowania metodyki AKK do oceny projektów podziału województw samorządowych. Uwzględnione zostały elementy analizy finansowej i ekonomicznej oraz przedstawione nowe elementy analizy efektów zewnętrznych proponowanych zmian administracyjnych. Zaprezentowane rozważania teoretyczne mogą stanowić podstawę badań i analiz empirycznych uwzględniających zagadnienia polityki rozwoju regionalnego i spójności społeczno-ekonomicznej regionów. Przedstawione zastosowanie analizy kosztów i korzyści rozszerza możliwości stosowania tej metodyki do oceny skutków regulacji polegających na zmianach zasięgu jednostek terytorialnych w Polsce i na świecie. Do analizy została włączona teoria dotycząca absorpcji czynnej i biernej środków finansowych przez region. W artykule uwzględniono konieczność włączania do analiz takich zmiennych, jak rating województwa, skłonność inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestycji bezpośrednich, zdolność rozwojowa przedsiębiorstw, sieć powiązań gospodarczych i funkcjonalnych, potencjał rozwojowy gmin i powiatów, koszty społeczne zmiany struktury administracji, koszty transakcyjne związane z zerwaniem sieci powiązań gospodarczych i funkcjonalnych, koszty społeczne związane z obniżeniem potencjału rozwojowego województwa. Uwzględniono również aspekty aktualne w polityce planowania i programowania rozwoju poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych UE. Przedstawiona metodyka bierze pod uwagę konieczność przyjmowania założeń wynikających z aktualnego stanu prawnego i ukazywania przesunięć w poziomie alokacji środków finansowych przy spełnieniu tych założeń. Może być ona punktem wyjścia do sporządzenia bilansu efektów dodatnich i ujemnych proponowanych zmian. (abstrakt oryginalny)

The article includes an example of using cost-benefit analysis to assess the projects of a division of local provinces. The elements of financial and economic analysis and new tools for the analysis of external effects of the proposed administrative changes are presented. The theoretical considerations may form the basis of research and empirical analysis, taking into account issues of regional development policy and socio-economic cohesion of the regions. The use of cost-benefit analysis extends the use of this methodology for assessing the impact of changes within territorial units in Poland. In the analysis the theory about the absorption of active and passive funds by region was included. The article emphasizes the need to incorporate variable analysis such as the rating of the region, the tendency of domestic and foreign direct investment, the capacity development of enterprises, network of economic and functional development potential of municipalities and counties, the costs of social change in the structure of the administration, transaction costs associated with the rupture business networks and functional social costs associated with the reduction of the development potential of the region and social capital. The active and passive absorption of funds theory was included to analyze separate regions. The aspects of current policy planning and development programming using the European Union structural funds were also included. The methodology takes into account the necessity of accepting the assumptions resulting from the current legal status and portraying shifts in the level of allocation of financial resources. The presented methodology can be a starting point for comparing positive and negative effects of the proposed changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R., Lodge M., Cave M., 2012, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 2. Brzeski P., 2016, Mazowsze: spójne czy podzielone?, Wydanie specjalne "Kroniki Mazowieckiej": Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny?, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 3. Dinwiddy C.L., Teal F., 1996, Principles of Cost-Benefit Analysis for Developing Countries, Cambridge University Press, Cambridge, https://doi.org/10.1017/cbo9780511582578.
 4. Gawłowski R., 2012, Fragmentacja terytorialna jako problem; współpraca jednostek samorządu terytorialnego jako rozwiązanie? [w:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, red. A. Lutrzykowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 5. Johansson P., 1991, An Introduction to Modern Welfare Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Kaldor N., 1939, Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, "The Economic Journal", 49(195), http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511819025.016.
 7. Kasprzyk B., 2016, Proces emigracji i zamierzenia emigracyjne kapitału społecznego z Polski w ostatniej dekadzie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46, DOI:10.15584/nsawg.2016.2.24.
 8. Kieżun W., 2003, Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną) w latach 1998-2001 [w:] Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, UW-Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 9. KE, Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014-2020, 2014.
 10. Krajowy System Informatyczny SIMIK (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013), https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/KSI_instrukcje.aspx (kwiecień 2016).
 11. Łukaszewicz A., 1986, Z zagadnień rozwoju gospodarczego Polski: wyzwania strukturalne, "Ekonomista", nr 6.
 12. Maillat D., 1998, Interactions between Urban Systems and Localized Productivity Systems: An Approach to Endogenous Regional Development in Terms of Innovative Milieu, "European Planning Studies", vol. 6, issue 2.
 13. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2013, Barometr Mazowsza, przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży, Warszawa.
 14. Minister Finansów, Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 15. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ranach rządowego procesu legislacyjnego, dokument przewidziany jako interaktywny, http://konsultacje.gov.pl/sites/default/files/file-attachments/3596/08a778f37929aec.docx (15.04.2016).
 16. Modzelewski P., Opolski K. (red.), 2014, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa.
 17. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., 2011, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 18. Opolski K., Modzelewski P., 2008, Teoretyczne podstawy oceny absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - zarys ujęcia systemowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 21.
 19. Opolski K., Modzelewski P., 2016, Ocena propozycji podziału województwa mazowieckiego na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw w latach 2016-2020, Wydanie specjalne "Kroniki Mazowieckiej": Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny?, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 20. Opolski K., Włodarski W., 1991, Absorpcja kwalifikacji w procesie pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach osiemdziesiątych, Wyd. UW, Warszawa.
 21. Piekara A., 2003, Decentralizacja i samorząd terytorialny w III RP. Teoretyczny punkt wyjścia dla opisu reformowania administracji publicznej u ustalania kryteriów ocen [w:] Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, UW-Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 22. Płoskonka J., 1999, Polska administracja publiczna po reformie. Ustrój, kompetencje, liczby, MSWiA, Warszawa.
 23. Płoskonka J., 2001, Reforma administracji publicznej 1998-2001, MSWiA, Warszawa.
 24. Polska Klasyfikacja Działalności, załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) (Dz.U. nr 251, poz. 1885).
 25. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).
 26. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 z 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 28. Simonelli F., 2013, The Role of the Discount Rate in Cost-Benefit Analysis Between Theory and Practice: A Comparative Survey, "European Journal of Risk Regulation", vol. 4, issue 1.
 29. Swianiewicz P., 2016, Potencjalne skutki wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, Wydanie specjalne "Kroniki Mazowieckiej": Podział województwa mazowieckiego - błąd społeczny i ekonomiczny?, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 30. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 31. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 ze zm.).
 32. Wilkin J. (red.), 2013, Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu