BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłek Dorota (Politechnika Świętokrzyska), Kantarek Iwona
Tytuł
Przedsiębiorczość w rozwoju polskich regionów
Entrepreneurship in the Development of Polish Regions
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 315-328, rys., bibliogr. 21 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość regionalna, Rozwój regionalny, Region
Regional entrepreneurship, Regional development, Region
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11 i R11
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Rozwój regionalny odnosi się do pozytywnych zmian na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, technologicznej i technicznej oraz ekologicznej, które przyczyniają się do wzrostu potencjału gospodarczego, pozycji konkurencyjnej oraz podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców. Wskazują one na konieczność wprowadzania innowacji przy aktywnym działaniu instytucji władz publicznych, które zagwarantują ekonomiczny sukces. Pierwotne koncepcje rozwojowe zakładają konieczność oparcia głównych założeń na naturalnym i materialnym kapitale regionu, jednocześnie przypisując ogromne znaczenie wszelkim postaciom przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę wzajemną zależność występującą na płaszczyźnie przedsiębiorczość-region, otoczenie przedsiębiorczości jest jednym z kluczowych czynników aktywizowania regionu. Celem artykułu jest ocena procesów rozwojowych w obszarze przedsiębiorczości w latach 2010-2014 na przykładzie województwa świętokrzyskiego. W opracowaniu dokonano analizy i oceny poziomu przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim w badanym okresie, wykorzystując wskaźnik przedsiębiorczości, liczbę podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych oraz potencjał akademicki regionu. (abstrakt oryginalny)

The regional development refers to positive changes on the social, economic, technological, technical and ecological level, which contribute to the growth of the economic potential, the competitive position and they increase the level of quality of life. They point to the need to innovate with the active operation of the institutions of public authorities, which will guarantee economic success. The original concepts of development assume the need to support the main objectives for the natural and material capital of a region, while attributing great importance to all forms of entrepreneurship. Given the interdependence occurring at the level of entrepreneurship - the region surrounding entrepreneurship is one of the key factors activating the region. This article aims to assess development processes in the area of entrepreneurship in 2010-2014 on the example of the Świętokrzyskie voivodeship. In the article, analysis and the assessment of the level of the entrepreneurship in the Świętokrzyskie voivodeship in the period analysed were made, exploiting the rate of the entrepreneurship, the number of registered and de-registered entities and the academic potential of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (9.09.2016).
 2. Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 3. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., 2010, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 4. Gaweł A., 2007, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 5. Glinka B., Gudkova S., 2011, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Gołębiowski G., 2014, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, "Studio BAS", nr 1.
 7. Iwańska M., Bieńkowska W., 2010, Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", vol. 9(3).
 8. Jędrzejewski L., 2015, Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju regionalnego, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3.
 9. Kapusta F., 2006, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, PWN, Poznań-Wrocław.
 10. Klasik A., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny - wprowadzenie [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny red. A. Klasik, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 11. Kola-Bezka M., 2010, Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, Wyd. UMK, Toruń.
 12. Leśniewski M., 2010, Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.
 13. Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
 14. Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H.Beck, Warszawa.
 15. Piotrowska-Trybull M., 2005, Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Lega, Włocławek.
 16. Richert-Kaźmierska A., 2012, Teoretyczne koncepcje przedsiębiorczego regionu i przedsiębiorczości regionalnej [w:] Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, red. A. Richert-Kaźmierska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 17. Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2013, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 18. Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2015, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 19. Tarnawa A. i in., 2013, Global Entrepreneurship Monitor Polska, PARP, Warszawa.
 20. Valliere D., Peterson R., 2009, Entrepreneurship and Economic Growth: Evidence from Emerging and Developed Countries, "Entrepreneurship & Regional Development", t. 25, no. 5, https://doi.org/10.1080/08985620802332723.
 21. Zygmunt J., 2015, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. M. Markowska, D. Głuszczuk, Wyd. UE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu