BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Pokora Witold (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej
Issues of Improvement of AQAP Certification Process in the Department of National Defense
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 8, s. 24-29, rys., bibliogr. 14 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Certyfikacja, System zarządzania jakością, Normy jakościowe
Certification, Quality management systems, Quality standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania podejmowane w celu skutecznego nadzorowania jakości dostawców wyrobów obronnych związane są z zaufaniem do systemu zarządzania jakością funkcjonującego w ich strukturach. Certyfikacja -jako obiektywna forma potwierdzenia zgodności przeprowadzona przez wojskową, kompetentną jednostkę certyfikującą - zapewnia profesjonalną analizę spełnienia wymagań AQAP, w tym normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015-10). Potwierdza zasadę zawartą w polityce jakości NATO, że zarządzanie jakością jest procesem ciągłym. W artykule przeanalizowano problematykę certyfikacji systemu zarządzania jakością związaną z wymaganiami nowej edycji normy ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 oraz jej uznawalności w resorcie obrony narodowej. Przedstawiono praktyczne rozwiązania wdrażane równolegle z pracami związanymi z wyżej wymienionymi wymaganiami, dotyczące transparentności procesu certyfikacji, którego celem jest zwiększenie zaufania do dostawcy w procesie zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej oraz poprawa jakości oferowanych wyrobów dla wojska. (abstrakt oryginalny)

Actions taken to effectively supervise the quality of defense equipment suppliers are related to the confidence in their quality management system. The certification by a competent military certification body provides an objective and professional assessment of AQAP compliance, including the ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015-10) standard, confirming the principle in NATO quality policy, that quality management is a continuous process. The article analyzes the issue of certification of quality management system in accordance with the new edition of ISO 9001:2015 and AQAP 2110:2016 and its recognition in the department of national defense. Practical solutions implemented in parallel with the work related to the above-mentioned requirements for the transparency of the certification process have been presented, which aims to increase the confidence of the supplier in the quality assurance process at the national defense department and to improve the quality of the products offered for the military. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Szkoda Jerzy. 2012. Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
 2. Łagowski Edmund, Andrzej Swiderski. 2016. Aplikacje dla procesów w organizacji. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. Jasińska Joanna, Witold Pokora. 2016. "Problematyka zmian w wymaganiach jakościowych NATO w zapewnieniu jakości wyrobów". Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2016. Warszawa: PWE.
 4. Pokora Witold. 2016. "Problematyka jakości w procesach pozyskiwania wyrobów obronnych". Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 10/2016. Warszawa: PWE.
 5. Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78 z późn. zm.).
 6. Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 77).
 7. Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obowiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu wojsko. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 343).
 8. PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN. Warszawa.
 9. AQAP 2000:2007 Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia. NSO.
 10. AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji. NSO.
 11. AQAP-2110-SRD.1:2016. Transition and implementation guidance. NSO.
 12. AQAP 2070:2015 Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).
 13. PN-ISO 31000:2012. Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. PKN. Warszawa.
 14. www.ccj.wat.edu.pl (31.03.2017) - dostęp do bazy ryzyka możliwy tylko po uwierzytelnieniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.8.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu