BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcik Agnieszka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Współpraca kartelowa przedsiębiorstw w strukturach sieciowych
Corporate Cartel Cooperation in Network Structures
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 32-45, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kartel, Współpraca, Sieci przedsiębiorstw, Ryzyko prawne
Cartel, Cooperation, Enterprise networks, Legal risk
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena sieciowego charakteru współpracy przedsiębiorstw w ramach porozumień kartelowych. W artykule zdefiniowano płaszczyzny współpracy kartelowej oraz potencjale czynniki ryzyka antymonopolowego, które jest z nią związane. Przedstawiono ponadto wstępne rekomendacje działań, które powinny być podejmowane w ramach procesu zarządzania ryzkiem antymonopolowym. Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonej refleksji naukowej, ze wskazaniem kierunków dalszych badań naukowych w podjętym temacie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse and evaluate the network character of the cooperation of enterprises within cartel agreements. The article defines cartel cooperation and the potential antitrust risks associated with it. The initial recommendations of the measures to be taken as part of the anti-monopoly risk management process were also presented. The conclusions including the scientific reflection indicate the direction of further research in the topic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcik A. (2016). Zarządzanie ryzykiem antymonopolowym we współczesnym przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek, (7) 7-17.
 2. Bogdanienko J. (2016). Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi, Przegląd Organizacji (2), 21-29.
 3. Borowiecki R., Rojek T. (red.) (2012). Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry-alianse-sieci, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 11 i n.
 4. Czakon W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 44.
 5. Czakon W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji (11), 3-6.
 6. Jajuga K. (2016). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem-wprowadzenie. W: K. Jajuga (red.), Zarządzanie Ryzykiem, Wyd. PWN, Warszawa, 18.
 7. Jakubiec M. (2015). Managing a business in current market conditions. W: A. Barcik, P. Dziwiński, M. Jakubiec, Management of Enterprise in the 21st Century. Conditions and Perspectives of Growth, Difin, Warszawa 2015.
 8. Jóźwiak S. (2011). Wymiana informacji między konkurentami jako praktyka ograniczająca konkurencję - kierunki rozwoju analizy prawno-ekonomicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 9. Jurczyk Z. (2012). Kartele w polityce Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa, 157.
 10. Kaczmarek T.T. (2010). Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, 127.
 11. Klimas P. (2014). Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 32-24.
 12. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23.04.1964 r., Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm., art. 353¹.
 13. Kozmiński A.K. (2014). Wstęp. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, A. Wolters Kluwer business, Warszawa, 16.
 14. Kożuch B., K. Sienkiewicz-Małyjurek (2016). Paradoksy współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 289-300.
 15. Latusek-Jurczak D. (2014). Formy współpracy międzyorganizacyjnej. W: A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, A. Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 46-64.
 16. Mazur K., Kulczyk Z. (2016). Paradoksy zaufania międzyorganizacyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 386-396.
 17. Orzeczenie Sądu pierwszej Instancji UE w sprawie T-7/89 Hercules Chemicals, Zb. Orz. 1991, s. II-1711.
 18. Radwański Z. (2007). Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa, 26.
 19. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. 2008, C 115/4, art. 101 ust 1.
 20. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2015). Sprawozdanie z działalności za rok 2014, UOKiK, Warszawa.
 21. Ustawa z dnia 17.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm., art. 4 pkt 5.
 22. Wiliamson O.E. (1993). Opportunism and its critics, Managerial & Decisions Economics, 14 (2), 98-122.
 23. http://www.antitrustinstitute.org/ip-competition-project (25.02.2017).
 24. http://www.iccpolska.pl/images/stories/dokumenty/zestaw_narzedzi_icc.pdf (25.02.2017).
 25. http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html (01.03.2017).
 26. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38638/38638_826_1.pdf (01.03.2017).
 27. https://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-competition (12.03.2017).
 28. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbcb5db54e715c485c81a1a5de7c60a5ca.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbNb0?num=T-7/89&language=en (12.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu