BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Folfas Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rozwój ekonomiczny i współpraca z zagranicą w obliczu różnych systemów polityczno-gospodarczych. Studium przypadku Polski, Białorusi i Serbii
Economic Development and Cooperation with Foreign Countries under Different Political and Economic Systems. Case Study of Poland, Belarus and Serbia
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 11-36, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, System polityczny, System gospodarczy, Otwartość gospodarcza
Economic development, Political system, Economic system, Economic openness
Uwagi
streszcz., summ., Udział E. Czarny i P. Folfasa w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer rejestracyjny projektu: 2015/17/B/ HS4/02075), zaś udział J. Menkesa ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/02126.
Kraj/Region
Polska, Białoruś, Serbia
Poland, Belarus, Serbia
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą spośród gospodarek doganiających względnie lepsze wyniki osiągają gospodarki otwarte, oparte na systemie demokratycznym oraz rynku.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analizę prowadzimy na przykładzie związków między systemami polityczno-gospodarczymi a możliwościami rozwojowymi Polski, Białorusi i Serbii. Stosujemy podejście interdyscyplinarne, wykorzystując narzędzia należące do instrumentarium nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych.
PROCES WYWODU: Analizujemy procesy tworzenia systemów politycznych i gospodarczych oraz związki między tymi systemami a możliwościami rozwojowymi państw. Te ostatnie badamy i porównujemy na podstawie podstawowych wskaźników makro- i mikroekonomicznych (PKB, PKB pc, eksportu, sald bilansów handlowych oraz wielkości i charakterystyki napływu BIZ).
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizę utrudniają wątpliwości co do wiarygodności danych statystycznych, zwłaszcza dotyczących Białorusi, a także - po części przynajmniej - nierynkowy charakter gospodarki tego państwa. Dodatkowym problemem jest względnie późne powstanie Serbii jako samodzielnego państwa.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Weryfikacja hipotezy o dodatniej korelacji między wprowadzeniem w życie zasad społeczeństwa demokratycznego, państwa prawa i gospodarki rynkowej a sukcesem gospodarczym nie powiodła się. Na podstawie analizy danych makroekonomicznych Polski, Białorusi i Serbii nie potwierdziliśmy hipotezy dotyczącej związku otwartości gospodarki z sukcesem gospodarczym głównie z powodu niedoskonałości dostępnych danych. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Our scientific goal is verification of the hypothesis about relatively better economic performance of the catching-up economies which are open, democratic and based on market economy.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: We proves this hypothesis searching for relations between political and economic systems and development possibilities of Poland, Belarus and Serbia.We used interdisciplinary approach with economic, juristic and political tools.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: We started with analysis of processes of creation of political and economic systems and search for interconnections between them and development possibilities of the selected states. These interconnections we analyzed and compared internationally using basic macro- and microeconomic data and indexes (GDP, GDP pc, export, trade balance and magnitude and characteristics of FDI flows).
RESEARCH RESULTS: The analysis is complicated because we have doubts about trustfullness of statistical data, especially concerning Belarus and because Belarus' economy is - at least partly not market economy. Additional problem is relative late creation of Serbia as an independent state.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The verification of the hypothesis hasn't ended with success. The basic data appeared not to be enough to confirm it. The main reason are statistical data imperfections. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baszkiewicz, J. (1981). Wolność, równość, własność: rewolucje burżuazyjne. Warszawa: Czytelnik.
 2. Cichoracki, M. (2012). Marksowski materializm historyczny - koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 1(1), 133-138.
 3. Czarny, E., Menkes, J. i Toporowski, P. (2009). Gazprom - threat to Europe? Poznań University of Economics Review, 9(1), 44-66.
 4. Czarny, E. i Śledziewska, K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski. Warszawa: PWE.
 5. Djilas, M. (1957). The New Class: An Analysis of the Communist System. London: Harcourt Brace Jovanovich.
 6. Friedman, T.L. (1999). The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization. New York: Picador.
 7. Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Zysk i S-ka.
 8. Kaliński, J. i Landau, Z. (2003). Gospodarka Polski w XX wieku. Warszawa: PWE.
 9. Lane, D. (2015). Eurasian Integration as a Response to Neoliberal Globalization. W: D. Lane i V. Samokhvalov (red.), The Eurasian Project and Europe. Regional Discontinuities and Geopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 3-22.
 10. UNCTAD. (2016). Pozyskano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (dostęp: 15.06.2016).
 11. Vinokurov, E. i Libman, A. (2014). Do economic crises impede or advance regional economic integration in the post-Soviet space? Post-Communist Economies, 26(3), 341-358.
 12. Waltz, K.N. (2000). Structural Realism after the Cold War. International Security, 25(1), 5-41.
 13. Wrzosek, W. (1995). Losy jednej metafory: "rewolucja". W: W. Wrzosek, Historia, kultura, metafora. Narodziny nieklasycznej historiografii. Wrocław: FNP, 13-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082301
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu