BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Internacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy)
The Internationalization in the Sharing Economy
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 37-54, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Ekonomia współdzielenia, Platformy internetowe
Internationalization, Sharing economy, Internet platforms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie roli platform internetowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaliczanych do sharing economy, utożsamianej ze stymulowanym digitalizacją bezpośrednim udostępnianiem i wymianą między sobą niewykorzystanych i potencjalnych zasobów.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest analiza internacjonalizacji w kontekście rozwoju sharing economy. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową.
PROCES WYWODU: W pracy skoncentrowano się na określeniu: przyczyn rozwoju sharing economy, kluczowej roli platform internetowych w działalności przedsiębiorstw w sharing economy oraz miejsca platform w procesie ich internacjonalizacji.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych w tym celu analiz wynika, że digitalizacja biznesu i jego otoczenia tworzy dobre warunki rozwoju gospodarki współdzielenia, w której funkcjonują zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, i ogranicza bariery wejścia na rynki międzynarodowe poprzez wykorzystanie platform internetowych. Pozwala to na usprawnianie tradycyjnej gospodarki oraz jej uzupełnianie o nowe formy, także w zakresie internacjonalizacji. W przypadku KTN sprowadza się to do kopiowania przedsięwzięć dotychczas realizowanych na własnym rynku lub włączania do swej działalności start-upów w różnych częściach świata.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podjęta problematyka nie wyczerpuje mnogości problemów z nią związanych. Stanowi przyczynek do dyskusji na temat przesłanek, specyfiki i kierunków rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw zaliczanych do sharing economy, w warunkach upowszechniania się tego relatywnie nowego zjawiska (brak badań teoretycznych i empirycznych). Jednocześnie dogłębnego badania wymaga ocena, czy zmiana relacji z partnerami biznesowymi w wyniku ekspansji międzynarodowej może doprowadzić przedsiębiorstwa zaliczane dotychczas do sharing economy do działań poza obszarem typowym dla sharing economy. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to reveal the role of Internet platform in the process of internationalization of enterprises classified as sharing economy, which is identified as stimulated by digitization direct access and exchange of unused and potential resources.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem of the research is the analysis of internationalization in the context of sharing economy. The study used the analysis of source texts and descriptive method.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The study focused on identifying: the causes of the development of sharing economy, the key role of digital platforms in the activities of enterprises in the sharing economy and importance of platforms in the process of internationalization.
RESEARCH RESULTS: The research shows that the digitization of business and it's environment creates good conditions for the development of sharing economy, in which operate small as large companies, as well as reduces barriers of entry into international markets using web platforms. These improves the functioning of the traditional economy and enrich it by new forms related to the internationalization. In the case of transnational corporations this means copying projects implemented so far on their own market or including newest business offers (start-ups) operating all over the world, into their value chains.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Issues considered do not exhaust the plethora of problems associated with. It is a contribution to the discussion on the conditions, characteristics and directions of development of companies in sharing economy, especially in terms of dissemination of this relatively new phenomenon (lack of theoretical and empirical research). At the same time it is worth of examining whether the change in relations with business partners as a result of international expansion may lead the companies engaged in sharing economy so far to activities outside the typical sharing economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah, A. i Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy. Strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Berg, Ch. i Fitter, F. (2016). How Brands Can Take Advantage of the Sharing Economy. Inquiry No. 97.
 3. BlaBlaCar od dzisiaj także w Indiach. Pozyskano z: Onet.biznes.pl (dostęp: 14.01.2015).
 4. Doligalski, T. (2013). Platformy wielostronne: istota i rozwój relacji z klientami. E-monitor 1(48).
 5. Easley, D. i Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press. Pozyskano z: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book.
 6. Feelländer, A., Ingram, C. i Teigland, R. (2015). The Sharing Economy - Embracing Change With Caution. Entreprenörskapsforum.
 7. Grant, R.M. i Bakhru, A. (2004). The limitations of internationalisation in e-commerce. European Business Journal, 3, Vol. 16.
 8. Grochal-Brejdak, M. (2013). Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce - przegląd wyników badań. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 11, No. 1, Part 1, 241-253.
 9. Hopkins, R. (2011). What is Crowdsourcing? W: P. Sloane (red.), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. London: Kogan Page, 15-21.
 10. Internet World Statistics. (2015). Pozyskano z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (dostęp: 19.03.2016).
 11. Kasprzycki-Rosikoń, J. (2016). Negatywne przejawy crowdsourcingu. Pozyskano z: Portal Innowacji http://www.pi.gov.pl/ (dostęp: 29.02.2016).
 12. Kaźmierska-Zatoń, M. i Zatoń, W. (2012). Zastosowanie kaskad informacyjnych w badaniu zachowań konsumentów. W: B. Borkowski (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Warszawa: SGGW, t. XIII/3, 117-126.
 13. Kim, W.Ch. i Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Ltd.
 14. Lech, A. (2016). Airbnb wyceniany na 30 mld dolarów. Pozyskano z: Bankier.pl - http://www.bankier.pl/ (dostęp: 2016,08,09).
 15. Malinowski, B.F. (2016). Różne oblicza sharing economy. Pozyskano z: Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/ (dostęp: 12.07.2016).
 16. Mettler, A. i Williams, A.D. (2011). The Rise of Micromultinationals - How Freelancers and Technology-Savvy Startups are Driving Growth, Jobs and Innovation. The Lisbon Council. Pozyskano z: http://www.lisbon council.net/publication/publication/67-the-rise-of-the-micromultinational-how-freelancers-and-technology-savvy-start-ups-aredrivinggrowth-jobs-and-innovation.html (dostęp: 19.06.2012).
 17. Modele biznesowe w internecie. Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna. (2012). Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 18. Mulligan, M. i Card, D. (2014). Sizing the EU app economy. Giga Omni Media, Inc. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4485 (dostęp: 03.08.2016).
 19. Poniatowska-Jaksch, M. i Pakulska, T. (2015). Non-Equity Modes as International Busines Strategy. From Ownership to Control. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 20. Rude, L. (2015). 4 Keys to a Successful Sharing Economy Business Model. Pozyskano z: https://www.text100.com/articles/technology/sucessful-sharing-economy-business-model/ (dostęp: 11.05.2015).
 21. Szpringer, W. (2012). Innowacyjne modele e-biznesu. Warszawa: Difin.
 22. Talar, S. i Kos-Łabędowicz, J. (2014). Internacjonalizacja w warunkach gospodarki internetowej na przykładzie firm micromultinationals. International Business and Global Economy, No. 33, 571-582.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082302
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu