BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zróżnicowanie społeczno - gospodarcze jako czynnik dezintegracji Unii Europejskiej
Socio-Economic Differentiation as a Factor of Disintegration of the European Union
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 55-75, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza porównawcza, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Social economic development, Comparative analysis, Economic and political integration of Europe
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracyjne Unii Europejskiej" sfinansowanych ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
CEL NA UKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym państw Unii Europejskiej w kontekście procesów dezintegracyjnych.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym publikacji jest określenie poziomu zróżnicowania społeczno-gospodarczego państw Unii Europejskiej, uznając, iż jest ono pośrednią determinantą procesów dezintegracyjnych. Metoda badawcza zastosowana w pracy to wielowymiarowa analiza porównawcza, ponadto przeprowadzono analizę i syntezę dostępnej literatury przedmiotu.
PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech zasadniczych elementów. W pierwszym przedstawiono metodykę badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym. W drugiej części skupiono się na koncepcji spójności społeczno-gospodarczej jako naturalnej konsekwencji procesu integracji. W części trzeciej pracy zaprezentowano wyniki badań własnych na temat skali zróżnicowania społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2000-2014.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Studia literatury przedmiotu podkreślają, iż spójność społeczno-gospodarcza jest zasadniczym celem integracji. Badania empiryczne nie dostarczają jednak jednoznacznej odpowiedzi na temat realizacji tego celu. Wyniki badań są rozbieżne, niektóre prace wskazują na proces konwergencji, inne zaś potwierdzają występowanie trendów dywergencyjnych.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania potwierdziły bardzo duże dysproporcje rozwojowe państw Unii Europejskiej, które w ostatnim czasie się nasiliły. Widoczne są swego rodzaju grupy państw podobnych do siebie pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, jednakże rozbieżności pomiędzy grupami są bardzo istotne. Zgodnie z teorią neofunkcjonalizmu brak konwergencji może się stać przyczynkiem dezintegracji. Co więcej, analiza skali zróżnicowania państwa pozwala typować grupy państw podobnych ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. To z kolei potwierdza funkcjonowanie Unii zgodnie z modelami integracji zróżnicowanej. Uznaje się, iż wartością dodaną pracy jest ujęcie wielowymiarowe rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdecydowana większość dotychczasowych prac sprowadza się do analizy PKB per capita, co nie jest podejściem prawidłowym. Zaleca się prowadzenie dalszych, pogłębionych badań w tym obszarze, ponieważ ich wyniki mogą mieć charakter aplikacyjny. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to present the differences in socio-economic development of the European Union countries in the context of disintegration process.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem of the paper is to define the scale of socio-economic differences in the European Union, recognizing that they are indirect determinants of disintegration. The article uses quantitative methods, which are selected techniques of multidimensional comparative analysis as well as analysis and synthesis of the available literature on the subject.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argumentation process consists of three essential elements: methodology of research on the socio-economic development in the European Union, concept of socio-economic cohesion as a natural effect of integration process, and results of research on the scale of socio-economic development in the European Union in years 2000-2014.
RESEARCH RESULTS: The literature emphasizes that social and economic cohesion is natural process of economic integration. Empirical studies, however, do not provide a clear answer on this problem. The available papers are inconsistent, some studies indicate the convergence process, while others confirm the existence of divergent trends.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The article has confirmed a very large disparities between the European Union countries, which has increased in recent years. There are groups of countries similar to each other in terms of socio-economic development, but the differences between the groups are significant. According to neo-functionalism theory the lack of convergence can undoubtedly cause the disintegration. Moreover, the analysis of the differentiation confirms that functioning of the European Union is in accordance with model of varied integration. It is recognized that the added value of the paper is multidimensional approach to socio-economic development. The vast majority of work is based only on analysis of GDP per capita, which is not the correct approach. It is recommended to carry out further, in-depth research in this area because their results can be applicable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexe, I. (2012). How does economic crisis change the landscape of real convergence for central and Eastern Europe? Romanian Journal of Fiscal Policy, 3(1), 1-8.
 2. Bąk, A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i Topsis - analiza porównawcza. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, 22-31.
 3. Cuestas, J.C., Monfort, M. i Ordonez, J. (2012). Real convergence in Europe: A cluster analysis. Economic Modelling, 33, 689-694.
 4. Dvorokova, K. (2014). Sigma versus beta - Convergence in EU28: Do they lead to different results? Mathematical methods in finance and business administration. Proceedings of the 8th WSEAS international conference on business administration (ICBA '14).
 5. Eurostat. Pozyskano z: www.eurostat.eu (dostęp: maj - październik 2016).
 6. Ginevičius, R., Gedvilaitė D. i Bruzgė, Š. (2015). Assessment of a Country's Regional Economic Development on the Basis of Estimation of a Single Process (ESP) Method. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 141-153. DOI: 10.15678/EBER.2015.030210.
 7. Głodowska, A. (2012). Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej UE. W: M.G. Woźniak (red.), Modernizacja dla spójności społeczno-gospodarczej w czasach kryzysu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Kaitila, V. (2004). Convergence of real GDP per capita in the EU15. How do the accession countries fit in? Pozyskano z: http://aei.pitt.edu/1843/1/ENEPRI_WP25.pdf (dostęp: październik 2016).
 9. Komisja Europejska. (2007). Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej.
 10. Komisja Europejska. (2010). Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
 11. Komisja Europejska. (2014). Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
 12. Kornik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 13. Machowska-Okrój, S. (2014). Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczecińskiego, 35(2), 409-430.
 14. Marszałek, A. (1996). Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Matkowski, Z. i Próchniak, M. (2006). Zbieżność rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej. W: M. Stawicka (red.), Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE. Warszawa: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego.
 16. Rudowski, A. i Zenderowski, R. (2002). Integracja europejska. Geneza, funkcjonowanie, perspektywy. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 17. Schmitter, P.C. i Lefkofridi, Z. (2016). Neo-Functionalism as a Theory of Disintegration. Chinese Political Scientific Review, 1, 1-29.
 18. Stiglitz, J.E., Sen, A. i Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru. Warszawa: PTE.
 19. Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana uwzględniająca zmiany po Traktacie Lizbońskim.
 20. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957.
 21. Tusińska, M. (2012). Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii Europejskiej. Ekonomia i Prawo, 9(2), 47-63.
 22. Witoń, A. (2015). Spatial Diversity in the Socio-Economic Development in Sub-Saharan Africa as Measured by a Composite Index. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 75-85. DOI: http://dx.doi.org/ 10.15678/EBER.2015.030106.
 23. Varblane, U. i Vahter, P. (2005). An analysis of the economic convergence process in the transition countries. Pozyskano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=757204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082303
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu