BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wkład imigrantów z państw Europy Środkowo-Wschodniej w produkt innowacyjny Stanów Zjednoczonych : wyniki badań
Contribution of Immigrants from Central and Eastern European Countries to the Innovative Output of the United States : Research Results
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 77-99, tab., rys., bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Drenaż mózgów, Imigracja, Innowacje, Przepływ wiedzy
Knowledge transfer, Brain exchange, Immigration, Innovations, Knowledge flows
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa Środkowo-Wschodnia
United States of America (USA), Central and Eastern Europe
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest oszacowanie wkładu imigrantów z państw Europy Środkowo-Wschodniej w tworzenie produktu innowacyjnego Stanów Zjednoczonych, mierzonego liczbą wynalazków.
PROBLEM i METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest efektywność międzynarodowej migracji talentów w międzynarodowych przepływach wiedzy, a dokładniej, mobilnych wynalazców w transferowaniu wiedzy do krajów przyjmujących. W pracy została wykorzystana metoda analizy danych patentowych oraz danych pochodzących z krajowych statystyk różnych państw.
PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności została oszacowana liczba wynalazków stworzonych w Stanach Zjednoczonych przez imigrantów z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy i Ukrainy wraz z określeniem procentowego udziału tych wynalazków w liczbie amerykańskich wynalazków oraz określeniem struktury wynalazków imigrantów według dziedziny techniki, sektora oraz płci wynalazcy. W dalszej kolejności zostały oszacowane potencjalne straty dla krajów wysyłających związane z odpływem talentów. W tym celu został oszacowany udział wynalazków tworzonych w Stanach Zjednoczonych przez imigrantów w łącznej liczbie wynalazków tworzonych przez ich rodaków w ich ojczystych krajach.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Największą rolę w podnoszeniu produktu wynalazczego Stanów Zjednoczonych odgrywają imigranci z Polski, których wkład w produkt innowacyjny wynosi 0,16% łącznej liczby wynalazków zgłaszanych do ochrony przez rezydentów amerykańskich. Wkład pozostałych imigrantów kształtuje się na poziomie od 0,01% do 0,15%, przy czym najmniejszą rolę w promowaniu innowacyjności odgrywają Litwini.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ze względu na to, że zauważalna jest różnica między dużymi i małymi krajami dotycząca strat, jakie ponoszą te państwa wraz z odpływem talentów, polityka poszczególnych grup państw powinna odzwierciedlać odmienne podejście do zjawiska "drenażu mózgów". (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of the paper is to estimate the contribution of immigrants from Central and Eastern Europe to innovation output of the United States measured by the number of inventions.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is the efficiency of international talent migration in international knowledge flows, and more precisely, of mobile inventors in transferring knowledge to the host countries. The paper uses a method of analysis of patent data and data from domestic statistics of various countries.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, the number of inventions created by immigrants from Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Lithuania and Ukraine in the United States has been estimated and the percentage of these inventions in the total number of American inventions as well as the breakdown of the immigrants' inventions by technological areas, industries and inventors' sex have been determined. Subsequently potential losses for the sending countries due to talent drain have been estimated. To this end, the share of inventions created in the United States by immigrants in the total number of inventions created by their compatriots in their home country has been estimated.
RESEARCH RESULTS: The greatest role in increasing the innovation output of the United States is played by immigrants from Poland, whose contribution into the innovation output is 0.16% of the total number of inventions filed for protection by American residents. The contribution of other immigrants ranges from 0.01% to 0.15% with the smallest role in the promoting of innovation played by Lithuanians.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Because of the fact that there is a visible difference between large and small countries with regard to the losses they incur due to talent drain, policy measures of particular groups of countries should reflect different approaches to the "brain drain" phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal, A., Kapur, D. i McHale, J. (2008). Brain drain or brain bank? The impact of skilled emigration on poor-country innovation. NBER Working Paper Series, 14592.
 2. Austers, A. (2015). Latvia: Permanent departure. W: A. Schellinger (red.), Brain drain - brain gain: European labour markets in times of crisis. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 53-58.
 3. Azoulay, P., Graff Zivin, J.S. i Sampat, B.N. (2011). The diffusion of scientific knowledge across time and space: evidence from proffesional transitions for the superstars of medicine. NBER Working Paper Series, 16683.
 4. Beine, M., Docquier, F. i Rapoport, H. (2001). Brain drain and economic growth: theory and evidence. Journal of Development Economics, 64(1), 275-289.
 5. Bhagwati, J. i Hamada, K. (1974). The brain drain, international integration of markets for professionals and unemployment: A theoretical analysis. Journal of Development Economics, 1(1), 19-42.
 6. Bhide, A. (1994). How entrepreneurs craft strategies that work. Harvard Business Review, 72(2), 150-161.
 7. Boncea, I. (2015). Turning brain drain into brain gain: Evidence from Romania's medical sector. Procedia Economics and Finance, 20, 80-87.
 8. Breschi, S., Lissoni, F. i Miguelez, E. (2015). Foreign inventors in the US: Testing for diaspora and brain gain effects. GREThA Working Paper, 2015-25.
 9. CSO (Czech Statistical Office). Pozyskano z: www.czso.cz (dostęp: 20.10.2016).
 10. De la Croix, D., Docquier, F. i Schiff, M. (2014). Brain drain and economic performance in small island developing states. W: A. Altar-Tur, G. Peri i F. Requena-Silvente (red.), The socio-economic impact of migration flows. Cham: Springer International Publishing, 123-144.
 11. Docquier, F. i Marfouk, A. (2006). International migration by educational attainment (1990-2000). W: C. Ozden i M. Schiff (red.), International migration, remittances and development (chapter 5). New York: Palgrave Macmillan.
 12. Edler, J., Fier, H. i Grimpe, Ch. (2011). International scientist mobility and the locus of knowledge and technology transfer. Research Policy, 40(6), 791-805.
 13. Filatotchev, I., Liu, X., Lu, J. i Wright, M. (2011). Knowledge spillovers through human mobility across national borders: evidence from Zhongguancun Science Park in China. Research Policy, 40(3), 453-462.
 14. Görg, H. i Strobl, E. (2005). Spillovers from foreign firms through worker mobility: an empirical investigation. The Scandinavian Journal of Economics, 107(4), 693-709.
 15. Grabowska-Lusińska, I. i Okólski, M. (2008). Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. CRM Working Papers, 33/91.
 16. HIPO (Hungarian Patent Office). Pozyskano z: www.sztnh.gov.hu (dostęp: 20.10.2016).
 17. Hunt, J. i Gauthier-Loiselle, M. (2010). How much does immigration boots innovation? American Economic Journal: Macroeconomics, 2(2), 31-56.
 18. IPO CZ (Industrial Property Office of Czech Republic). Pozyskano z: www.upv.cz (dostęp: 20.10.2016).
 19. IPO SR (Industrial Property Office of the Slovak Republic). Pozyskano z: www.indprop.gov.sk (dostęp: 20.10.2016).
 20. Jonkers, K. i Tijssen, R. (2008). Chinese researches returning home: impacts of international mobility on research collaboration and scientific productivity. Scientometrics, 77(2), 309-333.
 21. Kaczmarczyk, P. (2015). Poland: Large migration outflows and skill-mismatch. W: A. Schellinger (red.), Brain drain - brain gain: European labour markets in times of crisis. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 33-43.
 22. KSH (Központi Statisztikal Hivatal). Pozyskano z: www.ksh.hu (dostęp: 20.10.2016).
 23. Kuhn, P.J. i McAusland, C. (2006). The international migration of knowledge workers: When is brain drain beneficial? NBER Working Paper Series, 12761.
 24. Lesińska, M., Okólski, M., Slany, K. i Solga, B. (2014). Dekada członkostwa Polski w UE: społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. Liu, X., Wright, M., Filatotchev, J., Dai, O. i Lu, J. (2010). Human mobility and international knowledge spillovers: enterprises in an emerging market. Strategic Enterpreneurship Journal, 4(4), 340-355.
 26. Marmolejo-Leyva, R., Perez-Angon, M.A. i Russell, J.M. (2015). Mobility and international collaboration: case of the Mexican scientific diaspora. Plos One, 10(6).
 27. Meyer, J-B. (2001). Network approach versus brain drain: lessons from the diaspora. International Migration, 39(5), 91-110.
 28. Miguelez, E. i Fink, C. (2013). Measuring the international mobility of inventors: A new database. WIPO Working Paper, 8.
 29. Murakami, Y. (2014). Influences of return migration on international collaborative research networks: cases of Japanese scientists returning from the US. Journal of Technology Transfer, 39(4), 616-634.
 30. Nanda, R. i Khanna, T. (2010). Diasporas and domestic entrepreneurs: evidence from Indian software industry. Journal of Economics & Management Strategy, 19(4), 991-1012.
 31. Okólski, M. (2009). Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej. W: M. Duszczyk i M. Lesińska (red.), Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.
 32. SSSoU (State Statistics Service of Ukraine). Pozyskano z: www.ukrstat.gov.ua (dostęp: 20.10.2016).
 33. STATdat. Pozyskano z: http://statdat.statistics.sk (dostęp: 20.10.2016).
 34. UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej). Pozyskano z: www.uprp.pl (dostęp: 20.10.2016).
 35. WIPO. (2013). Patent cooperation treaty yearly review. The international patent system. WIPO Economics & Statistics Series.
 36. WIPO. (2015). Patent cooperation treaty yearly review. The international patent system. WIPO Economics & Statistics Series.
 37. SPB (State Patent Bureau of the Republic of Lithuania). Pozyskano z: www.vpb.lt (dostęp: 20.10.2016).
 38. UIPV (State Service for Intellectual Property of Ukraine). Pozyskano z: www.uipv.org, (dostęp: 20.10.2016).
 39. Ynalvez, M.A. i Shrum, W.M. (2009). International graduate science training and scientific collaboration. International Sociology, 24(6), 870-901.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082304
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu