BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Anna
Tytuł
Alternatywne możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Leasing
Alternative Financing Options for Small and Medium-Sized Enterprises. Leasing
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 181-202, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Leasing, Usługi leasingowe, Wahania koniunkturalne, Umowa leasingowa
Financing enterprises, Leasing, Leasing services, Business fluctuations, Leasing contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, miejsce czy zakres działalności potrzebują źródeł finansowania. Finansowanie przybiera różne formy i rozmiary, zależnie od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa finansowanego oraz przyjętej przez nie strategii finansowania. W obecnej dobie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardzo wiele możliwości finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tradycyjnie do form finansowania należną m.in.: emisje akcji, obligacji czy papierów komercyjnych, leasing, faktoring, franczyza, kredyt handlowy (kupiecki), kredyty bankowe i pożyczki pieniężne, a także formy takie jak private equity, czy kapitał wysokiego ryzyka (venture capital). Dokonując wyboru źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę szereg czynników definiujących, które sposoby pozyskania kapitału są dla przedsiębiorstwa w danym momencie najbardziej odpowiednie i komponują się ze sobą tak, by tworzyły jak najkorzystniejszą strukturę kapitału. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań i narzędzi umożliwia podmiotom gospodarczym ograniczenie ryzyka, przez co wpływa na osiągnięcie stawianych celów dotyczących maksymalizacji wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Specyficzną formą finasowania działalności inwestycyjnej jest leasing. Jest to obecnie ważna forma realizowania inwestycji, zwłaszcza w tych jednostkach, które wykazują niedobór kapitału, zaś wykorzystanie kredytu jest z różnych względów utrudnione lub wręcz nieopłacalne. Leasing jest narzędziem służącym finansowaniu inwestycji, a jednocześnie odznaczającym się istotnymi korzyściami podatkowymi dla leasingobiorcy. Korzyści podatkowe płynące z leasingu są dostępne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP. Coraz większa liczba przedsiębiorców w Polsce podejmuje próby skorzystania z usług firm leasingowych. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat rynek leasingu w Polsce uległ ogromnym przeobrażeniom. Leasing z pojęcia czysto podręcznikowego stał się powszechnie znaną usługą finansującą co trzecią ruchomość w Polsce. Rynek leasingowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany w koniunkturze gospodarczej oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Pomimo swojej krótkiej historii leasing stał się w Polsce ważnym instrumentem finansowania wspierającym inwestycje wielu przedsiębiorstw. Rozwojowi tego rynku nie służyły przez długi czas rozwiązanie prawne. Przełomowe znaczenie miała, unikalna w skali światowej, regulacja umowy leasingu, wprowadzona do kodeksu cywilnego nowelą z 2000 roku. Nawiązując do postanowień ottawskiej Konwencji Międzynarodowego Instytutu Ujednolicenia Prawa Prywatnego (UNIDROIT) o międzynarodowym leasingu finansowanym z 1988 roku, unormowano kompleksowo w art. 7091-70918 tego kodeksu definicję umowy leasingu, zawarcie, prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność stron, a także jej zakończenie. Regulacja kodeksowa leasingu jako zjawiska cywilnoprawnego stanowi płaszczyznę odniesienia dla traktowania go w prawie podatkowym i bilansowanym. W ten sposób stworzono jednolite ramy prawne dla leasingu, które są jedną z głównych przesłanek jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Irrespective of their size, location or scope of activities, the enterprises need funding sources. The financing takes various forms and sizes, depending on the needs and potential of the funded business and adopted funding strategy. In the current era the businesses have at their disposal a lot of possibilities of financing their business activities. Traditionally, the forms of funding include e.g.: issues of shares, bonds or commercial papers, leasing, factoring, franchising, commercial (merchant) credit, bank loans and cash loans, and forms such as private equity or venture capital. When selecting sources of financing, one should take into account a number of factors that define which methods of raising capital are at the very moment most appropriate for the enterprise and blend together so as to form the most favorable capital structure. The use of appropriate solutions and tools allows operators to reduce the risk, thus affecting the achievement of their goals on maximizing the value and development of the company. A specific form of financing of investment activity is leasing. It is now an important form of investment implementation, especially in those units that have a shortage of capital, and the use of the loan is for various reasons difficult or even unprofitable. Leasing is a tool for investment financing, at the same time presenting significant tax benefits for the lessee. Tax benefits related to the leasing are available for both large enterprises and enterprises from the SME sector. An increasing number of entrepreneurs in Poland attempts to use the services of leasing companies. Over the last twenty years the leasing market in Poland has undergone a huge transformation. From a purely textbook notion, the leasing has become a well-known service funding every third mobile property in Poland. Leasing market is particularly sensitive to changes in the economic situation and changes in the regulatory environment. Despite its short history, leasing has become in Poland an important financing instrument, supporting investments of many companies. For a long time, the development of this market has not been supported by legal solutions. A turning point was, unique in the world, regulation of the leasing agreement, introduced to the Civil Code by amendment of 2000. Referring to the provisions of the Ottawa Convention, the International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT) on international financial leasing 1988, there was comprehensively codified in art. 7091-70918 of this Code the definition of the leasing agreement, conclusion, rights and obligations and liability of the parties, as well as its termination. Code regulations of the leasing as a phenomenon of civil law is the reference plane for its treatment in tax and balanced law. In this way, uniform legal framework for the leasing was created, which is one of the main reasons for its development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień Witold. 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 2. Dębski Wiesław. 1991. Leasing czy kredyt. Warszawa: Poltext.
 3. Dworniak Jan. 2000. Leasing i umowy o podobnym charakterze. Warszawa: Sanpollac.
 4. Fierla Andrzej. 2008. Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Grzywacz Jacek, Burżacka-Majcher Monika. 2007. Leasing w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.
 6. Grzywacz Jacek. 2012. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza.
 7. Grzywacz Jacek. 2001. Faktoring. Warszawa: Difin.
 8. Jaworski Władysław, Zawadzka Zofia. 2005. Bankowość podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
 9. Poczobut Jerzy. 1996. Umowa Leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym. Warszawa: PWN.
 10. Podrecki Paweł. 1993. Leasing - charakterystyka prawna umowy, Kraków: serie: Krótkie komentarze dla praktyków.
 11. Skowronek-Mielczarek Anna. 2007. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 12. Walica Henryk. 1999. Zarzadzanie kapitałem w przedsiębiorstwie: wykorzystanie i powiększanie majątku trwałego. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 13. Węcławski Jerzy. 2000. Finansowe wspomaganie rozwoju gospodarczego. Materiały pokonferencyjne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 14. Gazeta Prawna, Nr 3/1997.
 15. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2015r. oraz prognoz na I kw. 2016 rok, NBP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu