BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Innovative Integration Relations Opportunity for Development of Polish Agribusiness and Increase Competitiveness of the Economy
Innowacyjne powiązania integracyjne szansą rozwoju polskiego agrobiznesu oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 349-356, rys., bibliogr. 13 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Konkurencyjność gospodarki, Integracja przedsiębiorstw, Klastry
Agrobusiness, Economy competitiveness, Integration of enterprises, Business cluster
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, O31, D41, R11, L20, F43
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja koncepcji, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu tych form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w kontekście zachodzących procesów globalizacji, jak też ich oddziaływania na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Z uwagi na wieloaspektowość podjętej problematyki oraz ograniczoną objętość artykułu skupiono się głównie tylko na niektórych kwestiach dotyczących klasteringu. Rozważania poparto wynikami badań własnych przeprowadzonych na obszarze województwa podkarpackiego. Ankietowani producenci rolni wskazali główne czynniki zachęcające ich do wejścia w struktury klastrowe, tj. redukcję kosztów jednostkowych produkcji, możliwość kontraktacji skupu produktów, możliwość wzrostu skali produkcji i wspólnej sprzedaży produktów oraz współdzielenie ryzyka działalności. Natomiast przedstawiciele firm przetwórczych wśród walorów zachęcających do akcesji wymienili następujące: większą konkurencyjność podmiotów klastra, znaczną redukcję kosztów transportu, możliwość dofinansowania działalności innowacyjnej, szybszy przepływ wiedzy i informacji oraz geograficzną bliskość dostawców/odbiorców. Zaprezentowane walory płynące z prawidłowo funkcjonujących klastrów zachęcają potencjalnych uczestników (w tym: producentów rolnych, przedstawicieli firm przetwórczych) do udziału w tego typu strukturach. Akcesja w innowacyjnych powiązaniach integracyjnych może stanowić trafną przesłankę i szansę rozwoju polskiego agrobiznesu, szczególnie w dobie globalizacji. Funkcjonowanie i ekspansja tych powiązań winny stanowić kluczowy element wzrostu konkurencyjności i intensyfikowania rozwoju nie tylko poszczególnych podmiotów czy regionów, ale również całej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to present the concepts, principles of operation and the benefits of effective functioning of innovative integration links, which are the structure of the cluster. The study attempts to evaluate the impact of these forms of links to regional and local development, indicate the conditions for the development of these compounds in the context of the processes of globalization, as well as their impact on the growth of innovation and competitiveness of the economy. Due to the multifaceted problems taken, as well as the limited volume of the article, the focus is mainly on some issues related to clustering. Considerations supported by the results of own research, conducted in the province of Podkarpackie. The surveyed farmers indicated the main factors encouraging them to enter into the structure of the cluster, ie.: a reduction of unit costs of production, the possibility of contracting the purchase of products, the ability to increase the scale of production and joint sales and shared business risks. While the representatives of processing companies among the assets to encourage the accession exchanged the following: greater competitiveness cluster entities, a significant reduction in transport costs, the possibility of co-financing of innovative activity, faster flow of information and knowledge and geographical proximity to suppliers/customers. Operation and expansion of these relations should be a key element of competitiveness and intensifying the development of not only individual entities or regions, but also the entire economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson T. et al., 2004, The Cluster Policies Whitebook, International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED), Malmö.
 2. Baran M., Kłos M., 2007, Formy sieciowego współdziałania przedsiębiorstw [in:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, ed. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 3. Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110).
 4. Chorób R., Chorób E., 2015, Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 44, cz. 1, https://doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.4.
 5. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (ed.), 2011, Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk-Szczecin.
 6. European Commission, 2007, Innovation Clusters in Europe, A statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry Report.
 7. Gabryś L., 2006, Integracja regionalna jako sposób i etap przejścia do globalizacji [in:] Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, ed. H. Tendera-Właszczuk, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice.
 8. Kaźmierski J., Klastry a rozwój regionalny, http://www.egospodarka.pl/92693,Klastry-a-rozwoj-regionalny,1,20,2.html (8.04.2016).
 9. Klastry - w kierunku konkurencyjności i rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkurencyjnosci-i-rozwoju/(10.04.2016).
 10. Koszarek, M., 2011, Strategia klastra - czy jest niezbędna do rozwoju? [in:] Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, ed. M. Koszarek, PARP, Warszawa.
 11. Kozak M., 2009, Klastry - wyzwanie dla rozwoju MŚP w Polsce, "e-Mentor", nr 1(28).
 12. Rosa K., 2008, Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", Zarządzanie, nr 1.
 13. Rundo A., 2013, Klastry jako model współpracy przedsiębiorstw [in:] Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, ed. A. Rundo, M. Ziółkowska, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu