BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hellich Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury podmiotowej administracji publicznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 41-50, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Teoria rachunkowości, Administracja publiczna, Samorząd terytorialny
Public finance, Accounting theory, Public administration, Local government
Abstrakt
We współczesnych gospodarkach wyróżnia się cztery grupy regulatorów: gospodarstwa domowe, rynek, przedsiębiorstwa, państwo oraz ich różne hybrydowe kombinacje. Państwo występuje jako regulator, jako właściciel majątku, klient, przedsiębiorca, menedżer. Pomiar efektywności sektora finansów publicznych wymaga dostarczania wiarygodnych i użytecznych informacji. Wśród wielu stosowanych systemów ewidencji gospodarczej na szczególną uwagę zasługuje system rachunkowości. W sferze biznesowej rachunkowość potwierdziła swoje szerokie spektrum zastosowań z uwagi na uniwersalność, elastyczność i pozytywną kreatywność. Od wielu lat prowadzone są dyskusje nad zakresem stosowania rachunkowości memoriałowej jako podstawowego modelu dla rachunkowości w sektorze publicznym. Problemy z wdrażaniem międzynarodowych standardów rachunkowości dla sektora publicznego wynikają z faktu, że sektor publiczny jest różnie rozumiany w poszczególnych państwach oraz różne są modele administracji publicznej. Inspiracją do podjęcia tematu wykorzystania teorii rachunkowości do kształtowania struktury administracji publicznej w Polsce są ciągłe dyskusje o podmiotowości prawno-ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawnej i jednostek organizacyjnych np. w przypadku gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy w aspekcie opodatkowania VAT. Dyskusyjna jest także podmiotowość Skarbu Państwa i podmiotów (organów pomocniczych, urzędów) wykonujących uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa. W opracowaniu zastosowano krytyczną analizę źródeł prawa, literatury przedmiotu w zakresie administracji, państwa i prawa, finansów i rachunkowości, statystyki publicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 2. Dyrektywa Rady 2011 /85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz.U. UE L306/41 z 23 listopada 2011 r.
 3. Izdebski H., Badania nad administracja publiczną [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2006.
 4. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2011.
 5. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1269 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. z 2015 r., poz. 525, 1960.
 7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 133.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r., poz. 446.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu