BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolanin-Jarosz Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Tytuł
Cele i motywy wyjazdu oraz warunki bytowe polskich emigrantów zarobkowych w świetle badań własnych
Purposes and Motivations of Departure Abroad and Living Conditions of Polish Expatriates in the Light of Own Research
Źródło
Unia Europejska.pl, 2017, nr 1 (242), s. 13-20, wykr., tab.
Słowa kluczowe
Emigracja, Emigracja zarobkowa
Emigration, Economic emigration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, J11
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się na rozpoznaniu głównych celów i motywów wyjazdów zarobkowych Polaków z regionu Podkarpacia, a także pokazaniu ich warunków bytowych na emigracji. Zasadnicza empiryczna część publikacji oparta została na wynikach badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród emigrantów (próba pilotażowa - 103 osoby) mieszkających w Wielkiej Brytanii, w dwóch miastach - Liverpoolu i Manchesterze. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że najważniejszym celem emigracji mieszkańców województwa podkarpackiego była "chęć stabilizacji materialnej". Ponadto istotnymi czynnikami decydującym o wyjeździe za granicę były: niekorzystna sytuacja materialna respondentów oraz brak szans na stałą pracę w Polsce. Główne źródło utrzymania badanych osób w Wielkiej Brytanii stanowiły dochody z pracy stałej. Zjawisko emigracji zagranicznej pociąga za sobą ogromne konsekwencje wpływające zarówno na polską gospodarkę, jak i społeczeństwo. Biorąc pod uwagę skutki emigracji zarówno szanse, jak i zagrożenia, władze państwowe powinny bardzo rozważnie formułować strategie w zakresie polityki ekonomicznej i migracyjnej.(abstrakt oryginalny)

In her study, the author focused on the recognition of main aims and motives for Poles' economic migration from the Podkarpacie region as well as on the presentation of their living conditions in exile. The basic, empirical part of the publication is based on the findings of direct surveys carried out among emigrants (the pilot sample of 103 people) living in the United Kingdom, in the two cities: Liverpool and Manchester. The survey findings show that the most important aim of emigration of dwellers of the Podkarpackie Province was "the desire to acquire material stabilisation". Moreover, the important factors deciding on the departure abroad were: respondents' unfavourable financial situation and lack of opportunities for permanent job in Poland. The main source of upkeep of the people surveyed in the United Kingdom was permanent job's income. The phenomenon of foreign migration entails huge consequences affecting both the Polish economy and society. Taking into consideration consequences of emigration, both opportunities and threats, the state authorities should very prudentially formulate strategies in the field of economic and migration policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 2. Deszczyński P., Migracje zewnętrzne a bezpieczeństwo gospodarcze państw, (w:) L. Kacprzak, J. Knopek, "Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne", Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Piła 2008.
 3. Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, UW, Warszawa 2008.
 4. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 5. Jadźwińska E., Łukowski W., Sokólski M., Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Wstępne wyniki badań w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 1997.
 6. Małachowski W., Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 7. Okólski M., Migration Pressures on Europe, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, UW, Warszawa 1999.
 8. Orłowska R., Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 9. Rajkiewicz A., Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, (w:) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 10. Szczygielska I., Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 11. Zientara P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny mechanizmy konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu