BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziekan Ryszard (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku), Konieczny Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku)
Tytuł
Wykształcenie konsumentów żywności ekologicznej z województwa podkarpackiego a czynniki wpływające na jej zakup
The Education Level of Organic Food Consumers from the Podkarpackie Province Versus Factors Impacting its Purchase
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 37-49, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Produkty ekologiczne, Konsument, Decyzje konsumenckie
Organic food, Ecological product, Consumer, Consumer decision
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q10, Q13, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem pracy była próba określenia czynników wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego w zależności od ich poziomu wykształcenia. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankiety w II kwartale 2015 roku, na terenie województwa podkarpackiego wśród 308 konsumentów żywności ekologicznej. Stwierdzono, że konsumenci z wykształceniem wyższym w większym stopniu postrzegali żywność ekologiczną w kategorii żywności gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne oraz są bardziej otwarci na poszukiwanie nowych produktów. Natomiast respondenci posiadający wykształcenie średnie charakteryzowali się najdłuższym stażem zakupu żywności ekologicznej. Największy odsetek badanych z wykształceniem zawodowym spośród pozostałych respondentów zaopatrywał się w taką żywność co najmniej raz w tygodniu i przeznaczał na nią kwotę ponad 201 zł miesięcznie. W grupie tej także przeważał pogląd, iż koniecznym jest poszerzenie dotychczasowego asortymentu żywności ekologicznej o nowe produkty. Najczęstszą barierą ograniczającą zakup żywności ekologicznej była nadal zbyt wysoka jej cena.(abstrakt oryginalny)

The study attempts to define factors impacting the choice of organic food by consumers from the Podkarpackie province, depending on their level of education. To this end, a survey was conducted in the Podkarpackie province in the second quarter of 2015. It involved 308 organic food consumers. It was found that consumers with university education more often paid attention to food safety and were more open to new products. However, consumers with secondary education had been purchasing organic food for the longest period of time. The highest percentage of respondents with vocational education bought this kind of food at least once week, spending more than PLN 201 a month on it. The opinion that it was necessary to introduce new products to the existing range of organic food prevailed in this group of respondents. High price was the most common barrier to the purchase of organic food.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CHUDZIAN J., CHATYS M. (2014), Znajomość znaków ekologicznych wśród młodych konsumentów, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVI, z. 6.
 2. FiBL, IFOAM (2016), The World of Organic Agriculture. Statistic and Emerging Trends 2016, Bonn, Frick: Research Institute of Organic Agriculture FIBL, IFOAM - Organics International.
 3. GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA M. (2011), Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowanie na rynku żywności, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 51.
 4. GUZAL-DEC D., ZWOLIŃSKA-LIGAJ M. (2016), Rola informacji ekologicznej w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 1.
 5. INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, (2017), www. ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html (dostęp: 24.02.2017).
 6. JANULEWICZ P., BUJANOWICZ-HARAŚ B. (2016), Ocena rozwoju zrównoważonego polskich podregionów, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 3.
 7. JASIŃSKI J., MICHALSKA S., ŚPIEWAK R. (2013), Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 8. KOMOROWSKA D. (2016), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 1.
 9. MATYSIK-PEJAS R., CIEŚLIK J. (2016), Konsumencka ocena rynku żywności ekologicznej na przykładzie Krakowa, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVIII, z. 5.
 10. NOWOGRÓDZKA T. (2012), Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (2).
 11. OLECH E., KUBOŃ M. (2015), Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVII, z. 1.
 12. PIOTROWSKA A. (2014), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVI, z. 6.
 13. PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO (2017), www.podrb.pl/agroturystyka/ 2061.html (dostęp: 24.02.2017).
 14. PREACHER K. J. (2001), Calculation for the chi-square test: An interactive calculation tool for chi-square tests of goodness of fit and independence [Computer software]. Available from http://quantpsy.org (dostęp: 18.01.2017).
 15. ROGOWSKA M. (2010), Endogeniczne determinanty rozwoju lokalnego, [w:] Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, red. nauk. FLEJTERSKI S., SZEWCZUK A., KOGUT-JAWORSKA M., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 620, Ekonomiczne problemy usług, nr 61, Szczecin.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007: w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Dz. U. L 189.
 17. SIEDLECKA A. (2014), Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(33), Poznań.
 18. STRZELECKI Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. SZELĄG-SIKORA A., RORAT J. (2015), Rola marketingu w zwiększaniu rozpoznawalności produktów ekologicznych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. XVII, z. 6.
 20. SZEWCZUK A., KOGUT-JAWORSKA M., ZIOŁO M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 21. SZYMONA J. (2013),Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, https://senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/2340/plik/oe-210_inter.pdf (dostęp: 20.07.2015).
 22. TURCZAK A. (2013), Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko, człowieka i społeczeństwo, [w:] Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, red. E. Mazur-Wierzbicka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 23. TURCZAK A. (2014), Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek nr 1 (46).
 24. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE, (2016), Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Rzeszów.
 25. WASILIK K. (2014), Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich, Handel Wewnętrzny 3(350).
 26. WITEK L. (2014), Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, 1(354).
 27. WOJCIECHOWSKA-SOLIS J., SOROKA A. (2016), Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16 (XXXI), z. 2.
 28. ZEGAR J. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. ŻAKOWSKA-BIEMANS S. (2011), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 56(4).
 30. ŻAKOWSKA-BIEMANS S. (2015), Zachowania polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, [w:] 25 lat Agencji Rynku Rolnego, Biuletyn Informacyjny nr 4/2015.
 31. ŻAKOWSKA-BIEMANS S., ORZESZKO-RYWKA A., JANKOWSKI P., LIPIŃSKA E., (2012), Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy, [w:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa- Falenty.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu