BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Monika Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Przygotowanie do emerytury w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego osób starszych - prezentacja wyników badania BALL - Be Active through Lifelong Learning
Preparation for Retirement in the Context of the Development of Human Capital of Older People - Presentation of the Results of the Research, BALL - Be Active through Lifelong Learning
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 370-379, tab., bibliogr. 11 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Edukacja, Kształcenie ustawiczne, Kapitał ludzki, Ludzie starsi
Education, Lifelong learning, Human capital, Elderly people
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, H55
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście zasobów kapitału ludzkiego osób starszych równolegle z rozwojem aktywności społecznej tej grupy wiekowej postępować powinien proces zwiększania aktywności edukacyjnej, tego typu aktywność umożliwia bowiem nie tylko poszerzenie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności czy kompetencji, ale pozwala również na aktualizację umiejętności czy wiedzy już posiadanej, co w sposób szczególny wiąże się ze zdolnością i chęcią do aktywnego i umiejętnego przygotowywania do emerytury. Osiągnięcia edukacyjne osób dorosłych traktowane są jako wskaźnik wiedzy i umiejętności dostępnych w gospodarce. Szeroko rozumiana aktywność wzmacnia potencjał osób starszych w zakresie aktywnego udziału w życiu społeczeństwa poprzez płatne zatrudnienie, wolontariat, aktywny udział w życiu obywatelskim i zaradność w samodzielnym życiu. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu BALL (Be Active through Lifelong Learning) Erasmus + w trzech zasadniczych obszarach: postrzeganie emerytury i stosunek do niej, stopień przygotowania do emerytury w czterech zasadniczych obszarach: finansów, uczenia się, rozwoju osobistego i aktywnej emerytury i preferowanych formy działań przygotowujących do emerytury. (abstrakt oryginalny)

In the context of the human capital of older people in parallel with the development of social activity of this age group, the process of educational activity increasing should occur. This type of activity makes it possible not only to increase the knowledge and acquisition of new skills and competencies, but also to update already held skills or knowledge, which is especially associated with the ability and willingness to actively and skillfully prepare for retirement. Educational achie-vements of older people are considered as an indicator of knowledge and skills available in the economy. Widely understood activity enhances the potential of older people to actively participate in the society through paid employment, volunteering, active participation in civic life and resourcefulness to independent life. The article presents the selected results of the research conducted within the project BALL (Be Active Through Lifelong Learning) Erasmus +, in three main areas: the perception of retirement and attitude towards it, the degree of preparation for retirement in four main areas: finance, learning, personal development and active retirement as well as preferred forms of actions to prepare for retirement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander T., 1996, Cele, kierunki i funkcje edukacji dorosłych [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, ITE, Radom-Warszawa.
 2. Diagnoza społeczna, 2013, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf (26.08.2016).
 3. Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 4. Eurostat, People in the EU: Who Are We and How Do We Live?, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681/KS-04-15-567-EN-N.pdf/8b2459fe-0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfd (20.01.2017).
 5. Makowski K. (2000), Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, "Monografie i Opracowania SGH", nr 470.
 6. Matusiak M., 2009, Kierunki dyskusji nad kapitałem ludzkim w naukach społecznych [w:] Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wyd. Naukowe US, Szczecin.
 7. Omyła-Rudzka M., 2012, Polacy wobec własnej starości, CBOS BS/94/2012.
 8. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2000, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa.
 9. Solarczyk-Szwec H., Wykształcenie jako czynnik włączania i wyłączania społecznego, http://zawszeaktywny.byd.pl/userfiles/files/PUBLIKACJA%2011-WYKSZTA%C5%-81CENIE%20JAKO%20CZYNNIK%20W%C5%81%C4%84CZANIA%20I%20WY%C5%81%C4%84CZANIA%20SPO%C5%81ECZNEGO.pdf (26.08.2016).
 10. OECD, 2001, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf (26.08.2016).
 11. Tylikowska A., 2013, Jak się starzejemy? - aspekty psychologiczne [w:] Edukacja osób starszych. Uwarunkowania - trendy - metody, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu