BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajączkowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce
Implementation of the Energy Efficiency Assumptions of the European Energy Security Strategy in Poland
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 121-140, wykr., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka klimatyczna, Polityka energetyczna, Efektywność energetyczna
Energy security, Climate policy, Energy policy, Energy efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego w zakresie celu dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce.
PROBLEM i METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem jest analiza obszarów Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego w kontekście celu jakim jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz jego praktyczna realizacja w Polsce. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę statystyczną (Eurostat, projekt Odysse-Mure Komisji Europejskiej, indeks efektywności energetycznej ODEX, badania Międzynarodowej Agencji Energetycznej oparte na mierniku energochłonności gospodarki) i porównawczą.
PROCES WYWODU: Pierwszy element stanowią wnioski płynące z analizy literatury przedmiotu w zakresie definiowania efektywności energetycznej. Kolejna część dotyczy analizy obszarów Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji celu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W literaturze przedmiotu brak jest powszechnie uznanej definicji efektywności energetycznej, co utrudnia prowadzenie badań nad tym zjawiskiem, jak i tworzenie spójnej teorii bezpieczeństwa energetycznego kraju. Stosowanie różnych mierników efektywności energetycznej prowadzi do znacznych dysproporcji w prowadzonych analizach.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy uwzględnić zagadnienie dotyczące szeroko rozumianej efektywności energetycznej w szerszym kontekście jakim jest tworzenie teorii bezpieczeństwa energetycznego kraju. Istnieje konieczność stworzenia jednolitego indeksu efektywności energetycznej, który powinien być komponentem indeksu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oparcie rozważań i analiz na spójnej terminologii i miernikach ułatwi przygotowywanie zaleceń dla polityki gospodarczej kraju. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This article presents the results of the implementation of the European energy security strategy objectives in the field of energy efficiency target in Poland.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem is the analysis of areas of European energy security strategy in the context of increasing energy efficiency and its practical implementation in Poland. The analysis is based on critical analysis of literature, statistical method (Eurostat, European Commission project Odysse-Mure, energy efficiency index ODEX, International Energy Agency study based on the energy intensity measure) and comparative method (situation in Poland and in the EU).
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first element are the conclusions of the literature analysis based on the energy efficiency definitions and the proposal of common energy efficiency definition. Another part concerns the analysis of areas of European energy security strategy and the objective to increase energy efficiency in Poland. The background to the above mentioned considerations is the situation within the EU.
RESEARCH RESULTS: In the literature, there is no widely accepted energy efficiency definition, making it difficult to conduct research on this phenomenon, as well as the creation of a coherent energy security theory. The use of various energy efficiency measures lead to substantial disparities in analyzes. Empirical studies showed that there was an energy efficiency improvement in all analyzed sectors in Poland. The largest increase was recorded, in contrast to the situation within the EU, in the industry. Furthermore, the use of various energy efficiency measures lead to substantial disparities in the conduct analyzes.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Energy efficiency should be taken into account in a broader context, which is the creation of the energy security theory. There is a need to create one index of energy efficiency, which should be a component of the energy security index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0027 (dostęp: 01.06.2016).
 2. Eurostat. (2016a). Energy production and imports. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports (dostęp: 15.06.2016).
 3. Eurostat. (2016b). Final energy consumption. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_34&plugin=1 (dostęp: 15.06.2016).
 4. Eurostat. (2016c). Primary energy consumption. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_33&plugin=1 (dostęp: 15.06.2016).
 5. Główny Urząd Statystyczny. (2015). Efektywność wykorzystania energii w latach 2003-2013. Warszawa: GUS, 32, 59.
 6. Hagemejer, J. (red.). (2012). Krótkookresowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski. Wnioski dla polityki pieniężnej. Warszawa: NBP, 43.
 7. Irrek, W. i Thomas, R. (2008). Defining Energy Efficiency. Wuppertal: Wuppertal Institut fur Klima, Umwelt, Energie, 1.
 8. Janikowski, J., (2015). Wyzwania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej wynikające z unijnej polityki wsparcia zrównoważonej energii. Unia Europejska.pl, 2(231), 31.
 9. Kasztelewicz, Z., (2014). Doktryna energetyczna Polski na I połowę XXI wieku. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17, 3, 67-82.
 10. Komisja Europejska. (2007). Europejska polityka energetyczna. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN (dostęp: 21.07.2016).
 11. Komisja Europejska. (2010). Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp: 21.07.2016).
 12. Komisja Europejska. (2011a). Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Pozyskano: z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=EN (dostęp: 21.07.2016).
 13. Komisja Europejska. (2011b). Plan działania w zakresie energii do roku 2050. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=PL (dostęp: 21.07.2016).
 14. Komisja Europejska. (2014a). Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&rid=3 (dostęp: 21.07.2016).
 15. Komisja Europejska. (2014b). Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące zmian klimatu i energii. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN (dostęp: 21.07.2016).
 16. Krawczyk, J.M. i Suwała, W. (2014). Kierunki poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17, 4, 225-238 (dostęp: 21.07.2016).
 17. Mastalerska, M. (2011). Znaczenie efektywności energetycznej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polityka Energetyczna, 14, 1, 281-296.
 18. Michalski, D. (2010). Konieczność zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Wspólnoty Europejskie, 6(205), 33-34.
 19. Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Pozyskano z: http://www.iea.org/topics/energyefficiency/ (dostęp: 17.04.2016).
 20. Międzynarodowa Agencja Energetyczna. (2016). Energy efficiency Market Report 2016. Pozyskano z: http://www.iea.org/eemr16/ (dostęp: 17.04.2016).
 21. Odyssee-Mure. (2015a). Energy Efficiency Trends and Policies in the EU. Pozyskano z: http://www.odyssee-mure.eu/publications/br/ (dostęp: 04.06.2016).
 22. Odyssee-Mure. (2015b). Energy Efficiency Trends for households in the EU. Pozyskano z: http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (dostęp: 04.06.2016).
 23. Odyssee-Mure. (2015c). Energy Efficiency Trends in Industry in the EU. Pozyskano z: http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (dostęp: 04.06.2016).
 24. Odyssee-Mure. (2015d). Energy Efficiency Trends in Transport in the EU. Pozyskano z: http://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/ (dostęp: 04.06.2016.)
 25. Odyssee-Mure. (2015e). Energy Efficiency Country Profile: Poland. Pozyskano z: http://www.odyssee-mure.eu/publications/profiles/ (dostęp: 04.06.2016).
 26. Skoczkowski, T. i Bielecki, S. (2016). Efektywność energetyczna - polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 19, 1, 5-20.
 27. Skoczkowski, T., Bielecki, S., Szymczyk, J. i Palimąka, T. (2014). Metody wzrostu efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17, 1, 27-40.
 28. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana. (2012). Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=PL (dostęp: 17.05.2016).
 29. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. nr 94, poz. 551 z późn. zm. Pozyskano z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110940551. (dostęp: 17.05.2016).
 30. Zajączkowska, M. (2016). Efektywność energetyczna a trwały i zrównoważony rozwój Unii Europejskiej. W: H. Tendera-Właszczuk, W. Bąba i M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej. Warszawa: Difin, 115-135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082306
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu