BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talar Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kos-Łabędowicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej
Development of Digital Economy Infrastructure in European Union Policies
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 141-159, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Agenda cyfrowa, Infrastruktura informatyczna, Strategia Europa 2020
Digital agenda, IT infrastructure, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ocena jakości polityki kształtowanej na szczeblu europejskim w obszarze budowy infrastruktury gospodarki cyfrowej z punktu widzenia jej celów, a w szczególności odpowiedź na pytanie czy sformułowane i wyznaczone przez UE cele spełniają kryterium celu skonkretyzowanego i wykonalnego (osiągalnego) zgodnie z koncepcją SMART.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przyjęto hipotezę, że jedną z istotnych przyczyn nieskuteczności działań politycznych UE jest niewłaściwe formułowanie ich celów. Badaniu szczegółowemu w niniejszym artykule poddano pierwszy z tzw. kluczowych celów skuteczności działania wyznaczonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej w zakresie rozwoju infrastruktury internetowej mówiący o zapewnieniu do 2013 r. dla 100% obywateli UE szerokopasmowego dostępu do internetu. W procesie badawczym zastosowano metodę badań literaturowych, analizę krytyczną, opisową analizę danych statystycznych oraz wnioskowanie.
PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności analizie poddano ewolucję celów dotyczących rozwoju infrastruktury internetowej w polityce UE od samego jej początku do aktualnej strategii Europa 2020. Wskazano jakie jest ich miejsce wśród innych celów oraz jak zostały one sformułowane. Następnie dokładnie przeanalizowano wybrany cel ilościowy pod względem spełnienia dwóch kryteriów dla prawidłowo sformułowanych celów, tj. kryterium skonkretyzowania i osiągalności celu.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizowany cel polityki UE nie został skonkretyzowany ani zdefiniowany. Jest to cel co do istoty zmienny, co czyni go też mało realnym do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli miałby równocześnie spełniać kryterium celu ambitnego. Wyniki analizy potwierdzają błędy UE w sposobie formułowania celów na najwyższym poziomie prowadzenia polityki.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: UE musi zwiększyć skuteczność działań w zakresie budowy gospodarki cyfrowej, a sposób formułowania celów i ich adekwatność do możliwości realizacji powinien znaleźć się w centrum uwagi. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: Goal of the paper is to analyse the quality of European policies on building of digital economy infrastructure with specific regard to its goals. Special attention was devoted to an attempt to answer the question whether goals formulated and stated by EU fulfil the criteria of concrete and achievable goals, according to SMART concept.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Hypothesis of the paper states that one of the main reasons for ineffectiveness of policy actions of the EU is incorrect formulation of the goals. This paper analyses first of so-called key goals delineated in Digital European Agenda regarding development of Internet infrastructure; the goal in question is to provide 100% of EU citizens with broadband Internet access by year 2013. Following methods were used in the research process: literature study, critical analysis, descriptive data analysis, and reasoning.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the first place, analysis of the evolution of the goals concerned with development of Internet infrastructure in EU policy was performed; the time of the analysis covered range from beginning of the policy's existence to current Europe 2020 strategy. Their place among other goals was demonstrated and their formulation was described. Subsequently, chosen quantitative goal was analysed in detail; two criteria for correctly formulated goals were chosen: concretion of the goal and achievability of the goal.
RESEARCH RESULTS: Analysed goal of the EU policy was neither concrete nor defined. It is also too changing a goal to be achievable, especially if it is supposed to be ambitious. The results of the research confirmed existence of errors in the manner in which the goals were formulated on the top level of the policy.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: EU must increase the effectiveness of action in building of the digital economy, and the manner in which the goals are formulated and their adequacy to achievability must be made a subject to focus on. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangemann Group. (1994). Growth, competitiveness and employment: White paper follow-up; report on Europe and the global information society; interim report on trans-European networks; progress report on employment; extracts of the conclusions of the Presidency of the Corfu European Council. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 2. Chatchai, K. i Bohlin, E. (2014). Impact of broadband speed on economic outputs: An empirical study of OECD countries. 25th European Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS). Brussels, Belgium, 22-25 June 2014.
 3. Czernich, N., Falck, O., Kretschmer, T. i Woessman, L. (2011). Broadband infrastructure and economic growth. The Economic Journal, 121 (May), 505-532.
 4. Digital Agenda. (2016). Key indicators. Pozyskano z: http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators#broadband-take-up-and-coverage (dostęp: 05.11.2016).
 5. European Commission. (1993). Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into the 21st century: White paper. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 6. European Commission. (1999). eEurope: An Information Society for All: Communication on a Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon, 23 and 24 March 2000. Luxembourg: EUR-OP.
 7. European Commission. (2000). eEurope 2002: An Information Society For All: Action Plan prepared by the European Commission for the European Council in Feira: 19-20 June 2000. Luxembourg: EUR-OP.
 8. European Commission. (2002). eEurope 2005: An information society for all. Luxembourg: Commission of the European Communities.
 9. European Commission. (2005). i2010 A European Information Society for growth and employment. Luxembourg: EUR-OP.
 10. European Commission. (2009). Impact assessment guidelines. Brussels, SEC (2009) 92.
 11. European Commission. (2016). Digital Scoreboard. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard (dostęp: 21.11.2016).
 12. European Union. (2012). Broadband coverage in Europe in 2011. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. Point Topic.
 13. European Union. (2013). Broadband coverage in Europe in 2012. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. Point Topic.
 14. European Union. (2015). Broadband coverage in Europe in 2014. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. IHS & VVA.
 15. European Union. (2016). Broadband coverage in Europe in 2015. Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda. IHS & VVA.
 16. FCC. (2000). Deployment of Advanced Telecommunications Capability: Second Report. Washington, DC.
 17. FCC. (2010). Six Broadband Progress Report. Washington, DC.
 18. FCC. (2015). Broadband Progress Report. Washington, DC.
 19. Hindu Business Line. (2009). TRAI for 'redefining' floor broadband speed at 2Mbps. "The Business Line" 2009, July 24. New Delhi, India. Pozyskano z: http://www.thehindubusinessline.com/todays-paper/tp-info-tech/trai-for-redefining-floor-broadband-speed-at-2mbps/article1057601.ece (dostęp: 10.11.2016).
 20. IDATE. (2011). Broadband Coverage in Europe. Final Report 2011 Survey Data as of 31 December 2010. DG INFSO 80106 C.
 21. ITU. (2012). Impact of broadband on the economy, Broadband series. Geneva.
 22. ITU. (2003). Birth of Broadband. Report. Geneva.
 23. Komisja Europejska. (2010). Europejska agenda cyfrowa. Bruksela, KOM(2010)245.
 24. MAiC. (2015). Społeczeństwo informacyjne w liczbach. 2015. Warszawa: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 25. OECD. (2001). The development of broadband access in OECD countries. DSTI/ICCP/TISP(2001)2/FINAL
 26. OECD. (2009). Indicators of broadband coverage. DSTI/ICCP/CISP(2009)3/FINAL.
 27. OIDE. (2014). Europejska agenda cyfrowa. Raport z realizacji zadań w Polsce w I półroczu 2014 r. Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Pozyskano z: http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/raport_agenda.pdf (dostęp: 05.11.2016).
 28. Parlament Europejski. (2016). Polityka zatrudnienia. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.3.pdf (dostęp: 21.11.2016).
 29. Philbeck, I. (2016). Working Together to Connect the World by 2020, Reinforcing Connectivity Initiatives for Universal and Affordable Access. A discussion paper to Partners working to Connect the World, ITU, Geneva.
 30. Rohman, I.K. i Bohlin, E. (2012). Does broadband speed really matter as a driver of economic growth? Investigating OECD countries. International Journal of Management and Network Economics, 2(4), 336-356.
 31. UN. (2005). Core ICT Indicators. Partnership on Measuring ICT for Development. Pobrane z: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/CoreICTIndicators.pdf (dostęp: 05.11.2016).
 32. Vu, K.M. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the 1996-2005 period. Telecommunications Policy, 35 (4), 357-372. DOI:10.1016/j.telpol.2011.02.008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082307
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu