BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechan-Kujawa Marlena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Goldmann Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Modele finansowego benchmarkingu konkurencyjnego w polskich przedsiębiorstwach
Models of Competitive Financial Benchmarking in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 92, nr 148, s. 29-46, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Benchmarking, Konkurencja, Sprawozdanie finansowe, Wskaźniki sektorowe
Financial analysis, Benchmarking, Competition, Financial statements, Sectoral indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja modeli finansowego benchmarkingu konkurencyjnego stosowanych przez jednostki gospodarcze w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano przegląd treści artykułów naukowych i własne badania ankietowe przeprowadzone wśród 469 przedsiębiorstw. Wykorzystanie benchmarkingu badano w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia konkurencyjnego. Badanie wykazało, że pomimo dostępności danych ze sprawozdań finansowych tylko 21-25% badanych przedsiębiorstw wykorzystuje je w benchmarkingu konkurencyjnym. Są to głównie przedsiębiorstwa duże, produkcyjne, działające na rynkach wysoce konkurencyjnych. W artykule zaprezentowano częstotliwość i zakres prowadzonych porównań. Opisano praktyki charakterystyczne dla przedsiębiorstw różnej wielkości i profilu działalności identyfikując luki w kluczowych etapach benchamarkingu finansowego i ich konsekwencje. Kwestie te nie były dotychczas przedmiotem szczegółowych badań. Z analizy wynika, że jednostki różnią się istotnie w podejściu do procesu benchmarkingu. Około jedna czwarta z nich uwzględnia w swoim modelu tylko pomiar i porównanie wyników z otoczeniem. Przedsiębiorstwa małe stosują raczej model benchmarkingu finansowego oparty na pasywnym podejściu, pozostałe przedsiębiorstwa stosują głównie modele oparte na podejściu interaktywnym. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify models of competitive financial benchmarking applied by economic entities in Poland. An overview of scientific papers concerning the subject matter and the results of own research conducted among 469 enterprises were the research methods used. The concept of benchmarking was examined in relation to entities operating in close and distant competitive environments. The research has shown that despite the accessibility of data from financial reports, only 21-25% of examined enterprises use them in competitive benchmarking. These are primarily big companies, operating on highly competitive markets. The article presents the frequency and scope of conducted comparisons. It also contains a description of practices that are characteristic of firms of various sizes and operational profiles, with special emphasis on identifying gaps occurring in the key stages of financial benchmarking and their consequences. These issues had not previously been subject to a detailed examination. According to the analysis, the approaches to the benchmarking process differ significantly among the enterprises. Approximately one quarter of the firms consider in their models only measurement and comparison of results with the environment. Small companies use a passive approach to financial benchmarking, while other companies mostly apply interactive models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed P.K., Rafiq M. (1998), Integrated benchmarking: a holistic examination of select techniques for benchmarking analysis, "Benchmarking for Quality Management&Technology", 5 (3), s. 225-242.
 2. Ajelabi I., Tang Y. (2010), The Adoption of Benchmarking Principles for Project Management Performance Improvement, "International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMPICT) ", 1 (2), s. 1-8.
 3. Alstete J.W. (2008), Measurement benchmarks or 'real' benchmarking?: an examination of current perspectives, "Benchmarking: An International Journal", 15 (2), s. 178-186, DOI: 10.1108/14635770810864884.
 4. Anand G., Kodali R. (2008), Benchmarking the benchmarking models, "Benchmarking: An International Journal", 15 (3), s. 257-291, DOI: 10.1108/14635770810876593.
 5. Andersen B. (1999), Industrial Benchmarking for Competitive Advantage, "Human Systems Management", 18, s. 287-296.
 6. Anderson A., McAdam R. (2004), A critique of benchmarking and performance measurement, "Benchmarking: An International Journal", 11 (5), s. 465-483, DOI: 10.1108/14635770410557708.
 7. Barber E. (2004), Benchmarking the Management of Projects: a Review of Current thinking, "International Journal of Project Management", no. 22 (4), s. 301-307, http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2003.08.001.
 8. Benchmark Index (2004), Managed Assessment Questionnaire, Business Link, Staffordshire.
 9. Bhutta K.S., Huq F. (1999), Benchmarking best practices: an integrated approach, "Benchmarking: An International Journal", 6 (3), s. 254-268.
 10. Bogan C., English M. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, OnePress, Warszawa.
 11. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 12. Buk H. (2010), Rola benchmarkingu w analizie działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 56 (112), s. 7-19.
 13. Ciechan-Kujawa M. Goldmann K. (2016), Analiza finansowa w ocenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 268, s. 54-63.
 14. Czyż-Gwiazda E. (2006), Benchmarking. Benchmark Index czyli jak porównywać się z najlepszymi?, Centrum Benchmarkingu Polska, TÜV NORD Polska, Katowice.
 15. Dawkins, P., Feeny, S. and Harris, M.N. (2007), Benchmarking firm performance, "Benchmarking: An International Journal", 14 (6), s. 693-710, DOI: 10.1108/14635770710834491.
 16. Evans M. T. P., Tisak D.J., Williamson D.F. (2012), Twenty-first century benchmarking: searching for the next generation, "Benchmarking: An International Journal", 19 (6), s. 760-780, DOI: 10.1108/14635771211284314.
 17. Franceschini F., Galetto M., Cecconi P. (2006), A worldwide analysis of ISO 9000 standard diffusion: considerations and future development, "Benchmarking: An International Journal", 13 (4), s. 523-541, DOI: 10.1108/14635770610676326.
 18. Grudzewski W., Jaguszyn-Grochowska S., Zużewicz L. (1999) Benchmarking - istota i zastosowanie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 7, s. 3-7.
 19. Hong P., Hong S. W., Roh J. J., Park K. (2012), Evolving benchmarking practices: a review for research perspectives, "Benchmarking: An International Journal", 19 (4/5), s. 444-462, DOI: 10.1108/14635771211257945.
 20. Karaszewski R. (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 21. Keegan R., O`Kelly E., McCarron P. (2006), Benchmarking: best practice for SME owner/managers, Irish Best Practice Forum, Dublin.
 22. Kowalak R. (2009), Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Kozak M., Nield K. (2001), An overview of benchmarking literature: its strengths and weaknesses, "Journal of Quality Assurance in Hospitality Tourism", 2 (3/4), s. 7-32, DOI: 10.1300/J162v02n03_02.
 24. Kuczewska J. (2007), Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 25. Kuczewska J. (2003), Program Rynku Wewnętrznego (PRW) Unii Europejskiej w ocenie przedsiębiorstw europejskich i polskich, [w:] A. Zielińska-Głębocka (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Gdańsk, s. 267-307.
 26. Kyrö P. (2003), Revsing the concepts and forms of benchmarking, "Benchmarking: An International Journal", 10 (3), s. 210-225.
 27. Lai M.C., Wang W.K., Huang H.C., Kao M.C. (2011), Linking the benchmarking tool to aknowledge-based system for performance improvement, Expert Systems with Applications, 38 (8), s. 10579-10586, DOI: 10.1016/j.eswa.2011.02.101.
 28. Lisiecki M. (2001), Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa.
 29. Moriarty J. P., Smallman C. (2009), En route to a theory of benchmarking, "Benchmarking: An International Journal", 16 (4), s. 484-503, DOI: 10.1108/14635770910972423.
 30. Nazarko, K. Kuźmicz, E. Szubzda, J. Urban (2008), Ogólna koncepcja benchmarkingu i jego stosowalność w szkolnictwie wyższym, [w:] J. Woźnicki (red.), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, s. 203-221.
 31. Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 32. Prado J.C.P. (2001),Benchmarking for the development of quality assurance systems, "Benchmarking: An International Journal", 8 (1), s. 62-69, DOI: 10.1108/14635770210429018.
 33. Rigby D. (2001), Management Tools and Techniques. A Survey, "California Management Review", 43 (2), s. 138-159.
 34. Sarkis, J. (2001), Benchmarking for Agility, "Benchmarking: An International Journal", 8 (2), s. 88-107, DOI: 10.1108/14635770110389816.
 35. Siemionek A., Siemionek M. (2015), Wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 855, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 74, t. 2, s. 359-368; DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-32.
 36. Świerk J. (2010), Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio H (Oeconomia), 44 (2), s. 881-891.
 37. Watson G.H. (1993), Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company's Performance against the World's Best, Wiley, New York.
 38. Williams J., Brown C., Springer A. (2012), Overcoming benchmarking reluctance: a literature review, "Benchmarking: An International Journal", 19 (2), s. 255-276, DOI: 10.1108/14635771211224563.
 39. Ziemniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PW, Warszawa.
 40. Ziębicki B. (2007), Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 41. Zyznarska-Dworczak B. (2012), Możliwości wykorzystania benchmarkingu do obiektywnej oceny efektywności procesów i przedsięwzięć rozwojowych w działalności gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 265, s. 448-455.
 42. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 (2010), Raport z badania, Deloitte Business Consulting S.A, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 43. Mann S. R., Abbas A., Kohl H., Orth R., Görmer M. (2010), Global Survey on Business Improvement and Benchmarking, Global benchmarking Network. Germany, http://www.globalbenchmarking.org/filead-min/user_upload/GBN/PDF/2010_gbn_survey_business_improvement_and_benchmarking_web.pdf.
 44. Rigby D., Bilodeau B. (2007), Management tools and trends survey, Bain&Company, http://www.bain.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2007.pdf
 45. Rigby D., Bilodeau B. (2009), Management tools and trends survey, Bain&Company http://www.bain.com/Images/Management_Tools_2009.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0988
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu