BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignatowski Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rzetelny i jasny obraz w sprawozdaniach finansowych - badanie sondażowe w eksperymencie badawczym
True and Fair View in Financial Statements - an Experimental Survey
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 92, nr 148, s. 47-69, tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Standardy rachunkowości, Zasady rachunkowości
Financial statements, Accounting, Financial reporting, Accounting standards, Accounting principles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena rozumienia i praktycznego wymiaru koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu, stanowiącej w Polsce fundamentalną zasadę sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych jednostki sprawozdawczej, na tle analizy jej istoty i znaczenia, z punktu widzenia celów sprawozdawczości finansowej. W artykule, w drodze analizy piśmiennictwa, przedstawiono zagraniczne źródła tej koncepcji oraz jej wykorzystanie w regulacjach brytyjskich i Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiono założenia i wyniki badania sondażowego w eksperymencie badawczym, przeprowadzonym w grupie eksperckiej, w kontekście zrozumienia wymogu stosowania odstępstw od regulacji rachunkowości na rzecz realizacji przedmiotowej koncepcji. Dla realizacji postawionego celu w artykule zostały zastosowane metody badawcze o charakterze jakościowym: analizy krytycznej właściwej literatury oraz dedukcji i syntezy w procesie wnioskowania. Ponadto, wykorzystano metodę eksperymentu badawczego w formie badania sondażowego, przeprowadzonego na celowej grupie eksperckiej. Wnioski, jakie płyną z przeprowadzonego badania wskazują na niejednorodność w interpretacji istoty i znaczenia koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu oraz na występujące znaczące rozbieżności w praktycznej jej implementacji, które uwypukliła, wprowadzona do przepisów ustawy o rachunkowości w 2015 roku, zasada odstępstwa od stosowania przepisów o rachunkowości, jeśli te miałyby nie przyczynić się do realizacji zasady rzetelnego i jasnego obrazu. Walorem publikacji jest jej wyjątkowość, wyrażająca się pierwszym w Polsce badaniem praktycznego wymiaru zastosowania odstępstw od regulacji rachunkowości na rzecz realizacji koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to evaluate the understanding and practical dimension of the concept of true and fair view, which is in Poland a fundamental principle for the preparation and presentation of financial statements of the reporting entity, against the background of the analysis of its idea, nature and significance from the point of view of the purposes of financial reporting. Based on analysis of literature, the article reviews foreign sources of this concept and its use in the UK and the European Union. It then presents the assumptions and results of a survey used in a research experiment conducted in an expert group in the context of understanding the requirement of departing from the accounting regulations for the implementation of this concept. To accomplish the aim of the article, qualitative research methods were applied: a critical analysis of relevant literature and deduction and synthesis in the inference process. In addition, the research experiment method was used in the form of a sample survey, which was carried out on the special-purpose the expert group. Conclusions of the study indicate uniformity in the interpretation of the nature and importance of the concept of true and view, and significant differences in the practical implementation thereof, which were compounded by introduction, in 2015, to the Act on accounting of the principle of overriding the provisions of this Act if these conflict with the realization of the concept of true and fair view. The ad-vantage of the study presented in this article is its uniqueness - it is the first experimental study in Poland on practical application of the concept of true and fair view override. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albu C. N., Albu A., Alexander D. (2009), The True and Fair View Concept in Romania: A Case Study of Concept Transferability, La place de la dimension europeenne dans la Comptabilite Controle Audit, Strasbourg CD ROM.
 2. Alexander D. (1993), A European true and fair view?, "European Accounting Review", 2 (1), s. 59-80.
 3. Alexander D. (1996), Truer and fairer. Uninvited comments on invited comments, "European Accounting Review", 5 (3), s. 483-493.
 4. Alexander, D. (1999), A benchmark for the adequacy of published financial statements, "Accounting and Business Research", 29 (3), s. 239-253.
 5. Alexander D., Archer S. (2000), On myth of Anglo-Saxon financial accounting, "International Journal of Accounting", 35 (4), s. 539 -557.
 6. Alexander D., Archer S. (2003), On economic reality, representational faithfulness and the true and fair override, "Accounting and Business Research", 33 (1), s. 3-17.
 7. Alexander D., Archer S. (eds.) (1998), European Accounting Guide (EAG), Harcourt Brace Professional Publishing, London.
 8. Arden M. (1997). True and fair view: a European perspective, "European Accounting Review", 6 (4), s. 675-679.
 9. Artienwicz N. (2017), Rzetelny i jasny obraz - Ideał czy mrzonka, "Rachunkowość", 2, s. 10-13.
 10. Bailey D. (1995), Accounting in transition in the transitional economy, "European Accounting Review", 4 (4), s. 595-623.
 11. Cebrowska T., Kasperowicz A., Pasławska A. (1998), Niejasności zapisów ustawy mankamentem prawa bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SkwP", 48, s. 99-107.
 12. Beresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", 40.
 13. Blake, R., Mouton, J. (1964), The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence. Gulf Publishing Co, Houston; cyt. za Błażyńska, J. (2015), Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Błażyńska J. (2015), Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Chambers, R. J. and Wolnizer, P. W (1991), A true and fair view of position and results: the historical background, "Accounting, Business and Financial History", 1 (2), s. 197 -213.
 16. Cook, A. (1997), Requirement for a true and fair view - a UK standard-setter's perspective, "European Accounting Review", 6 (4), s. 693-704.
 17. Donaldson L. (2001), The Contingency Theory of Organizations, Sage Publishing, Inc. Thousand Oaks, CA.
 18. Fiedler, F.E. (1964), A Contingency Model of Leadership Effectiveness, "Advances in Experimental Social Psychology", 1, s. 149-190.
 19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. U. UE z 29.6.2013 r., L 182, s. 19.
 20. Flint D. (1980), The Significance of the Standard "True and Fair" View, New Zealand Society of Accountants, Wellington.
 21. Garstecki D. (2012), Zasada true and fair view a zjawisko agresywnej księgowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 248, s. 16-26.
 22. Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 23. Gmytrasiewicz M. (2006), Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 33 (88).
 24. Grzegorek A. (2005), Nadrzędne zasady rachunkowości i ich rola w nauczaniu rachunkowości (Artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 26 (82), s. 109-118.
 25. Higson A., Blake J. (1993), The true and fair view concept - a formula for international disharmony: some empirical evidence, "International Journal of Accounting", 28, s. 104-115.
 26. Jaruga A. (1993), Changing rules of accounting in Poland, "European Accounting Review", 2 (1), s. 115-126.
 27. Jaruga A. (1998), Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, [w:] A. Jaruga (red.), Rachunkowość u progu XXI wieku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 28. Jaruga A. (red.) (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 29. Judgment of The Court of 7 January 2003 In Case C-306/99 (...), pkt 72, s. I-59, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-306/99&td=ALL (dostęp 20.03.2017).
 30. Kosmala-MacLullich K. (2003), The true and fair view construct in the context of the Polish transition economy: some local insights, "European Accounting Review", 12 (3), s. 465 -487.
 31. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2002), Zarządzanie: Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Livne G., McNichols M.F. (2009), An Empirical Investigation of True and Fair Override in the United Kingdom, "Journal of Business, Finance & Accounting", 36 (1-2), s. 1-30.
 33. Łada M., Kozarkiewicz A. (2014), Rachunkowość zarządcza - dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 5 (266), t. 2, s. 36 -51.
 34. Matuszak Ł. (2013), True and fair view concept in measurement of financial statements elements - theory and regulatory framework, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 74 (130), s. 65 -90.
 35. Nowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 36. Nita B. (2013), Teoria uwarunkowań sytuacyjnych w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), s. 193 -209.
 37. Nobes C. (1993). The true and fair view requirement: impact on and of the Fourth Directive, "Accounting and Business Research", 24 (93), s. 35-48.
 38. Nobes C.W., Parker R.H. (1991). True and fair: UK auditors' view, "Accounting and Business Research", 21 (84), s. 349-361.
 39. Ordelheide D. (1996). True and fair view. A European and a German perspective. "European Accounting Review", 5 (3), s. 495-506.
 40. Ross H. (1969), Financial Statements. A Crusade for Current Values, Pitman Publishing Corporation, Inc, Marshfield, MA.
 41. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. nr 10, poz. 35.
 42. Rutherford B.A. (1983), Spoiling beauty: the true and fair view doctrine in translation, AUTA Review, Spring, s. 33-36.
 43. Rutherford B.A. (1989), The true and fair view doctrine: some recent developments, [w:] G. Macdonald, B.A. Rutherford, (eds.), Accounts, Accounting and Accountability, London Van Nostrand Reinhold/ICAEW, London.
 44. Sikorska M. (2004), Koncepcja true and fair view w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 25 (81), s. 62-79.
 45. Sikorska M. (2007), True and fair view w teorii i praktyce polskiej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 38 (94), s. 205-214.
 46. Stacy G. (1997). True and fair view: a UK auditor's perspective, "European Accounting Review", 6 (4), s. 705-709.
 47. Surdykowska S. (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, [w:] Podstawowe aspekty rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 48. Śnieżek E.M. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 49. Śnieżek E., Domagała J., Wiatr M. (2010), Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15-33.
 50. Sucher P., Seal W., Zelenka I. (1996), True and fair: a note of local perceptions. "European Accounting Review", 5 (3), s. 545-557.
 51. Szczepaniak J. (2016), Granica pomiędzy true and fair view, a nadużyciem w sprawozdaniach finansowych, https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/granica-pomiedzy-true-and-fair-view-a-naduzyciem-w-sprawozdaniach-finansowych/ (dostęp 25.03.2017).
 52. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.
 53. Van Hulle K. (1997), The true and fair view override in the European accounting directive, "European Accounting Review", 6 (4), s. 711-720.
 54. Zimniewicz, N. (2009), Polityka rachunkowości w świetle zasady true and fair view, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 117, s. 164 -177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0989
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu