BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesok Grzegorz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Wyród-Wróbel Jolanta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Zaufanie wśród studentów kierunku zarządzanie
Trust Among Students of Faculty of Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 78-88, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Edukacja, Zaufanie publiczne, Badania pilotażowe, Wyniki badań
Trust, Education, Public confidence, Pilot studies, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań nad poziomem zaufania studentów w stosunku do różnych członków społeczności akademickiej. Badania miały charakter wstępny (pilotażowy). Badani raczej ufają innym ludziom, ale nie podzielają przekonania, że zaufanie się opłaca. Z opinii respondentów można wnioskować, że zaufanie horyzontalne ma przewagę nad zaufaniem pionowym. Okazuje się także, że badani łatwiej deklarują zaufanie w kierunku abstrakcyjnie pojętych "innych ludzi" natomiast bardziej powściągliwi są, gdy deklaracja ma dotyczyć konkretnych osób lub grup. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this study to present the results of research on the level of student trust in relation to the various members of the academic community. Research was preliminary (pilot). Respondents in their opinion rather trust other people, but they do not share the belief that trust is profitable. The respondents' opinion may suggest that horizontal trust has an advantage over vertical trust. It also turns out that the respondents more easily declare their trust in the abstract concepts of "other people", while the more conservative ones are when the declaration is intended for specific individuals or groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol, M. (2012). Zaufanie jako wynik działalności organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (265), 40-53.
 2. Berry L.L., Parasuraman A. i Zeithaml V.A. (1990). Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: Free Press.
 3. Buchner-Jeziorska A. (2005). Szkoła przetrwania czy sukcesu? Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 4. Chrisidu-Budnik, A. (2011). Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych. [w:] J. Skalik, A. Barabasz, Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pod redakcją Wrocław.
 5. Dawidziuk, S. (2012). Marka uczelni we współczesnym świecie. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 3(4), 389-396.
 6. Edelman Trustbarometer 2011. (2011). Annual Global Opinion Leaders Study. http://www.edelman.com/trust/2011/uploads/Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Deck.pdf. Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7800/Wplyw_orientacji_uczelni.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (Dostęp: 28.04.2017).
 7. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: PWN.
 8. Geryk M. (2012). Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego. Przegląd Organizacji, 1, 31-34.
 9. Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A. i Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Kraków: Wyd. Wolters Kluwer Polska.
 10. Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Sic!.
 11. Jakubczak, A. (2014). Subiektywny a obiektywny pomiar jakości życia zawodowego na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z MŚP. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1(96), 95-108.
 12. Kobis, P. (2016). Employee Mobility in Light of Cloud Computing Model. [w:] Ł. Sułkowski, A. Noworól, B. Mazurek-Kucharska, Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 7, Część 1. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 13. Madyda A. (2013). Podstawowe uwarunkowania przebiegu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W: I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem (125-135), Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 14. Piasecka, A. (2015). Zaufanie a zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w warunkach społeczeństwa wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4/2015), część 2, 90-99.
 15. Sankowska, A. (2012). Zaufanie w szkole wyższej [w:] M. Kaczmarczyk, Uczelnie w przestrzeni publicznej, Zarządzanie - Marketing - Public Relations. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
 16. Sawiński, Z. (2013). Zaufanie społeczeństwa do edukacji w Polsce i w krajach europejskich. Edukacja 2(122), 56-77.
 17. Stronczek, A. i Krajewska, S. (2015). BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, T. 1.
 18. Sztejnberg, A. (2008). Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 19. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 20. Thirunarayan, K., Anantharam, P., Henson, C.A. i Sheth, A.P. (2014). Comparative trust management with applications: Bayesian approaches emphasis. Future Generation Computer Systems, 31, 182-199.
 21. Wójcicka M. (2010). Uniwersytet. Stabilność i zmiana. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu