BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska-Chudzińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+
Psychosocial Controversies over Managing Mature Age Employees (65+)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 380-390, bibliogr. 19 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie wiekiem, Ludzie starsi
Competence management, Age management, Elderly people
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J14, J24
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęte zostało zagadnienie zatrzymywania lub ponownego zatrudniania w przedsiębiorstwach pracowników dojrzałych 65+ jako odpowiedzi na zjawisko zwiększania się populacji ludzi starszych i pojawiające się zagrożenie deficytu kapitału ludzkiego w wieku produkcyjnym. Możliwe do osiągnięcia rezultaty reaktywacji pracowników dojrzałych 65+ skonfrontowano z dynamicznie zmieniającym się profilem wymagań współczesnego rynku pracy oraz psychologicznymi mechanizmami rozwoju i absorbcji zmian w wieku późnej dorosłości. Ujawniające się kontrowersje w tych obszarach stanowiły główny punkt odniesienia prowadzonych rozważań. Zwrócono uwagę na takie cechy współczesnego rynku pracy, jak turbulentność, innowacyjność, umiędzynarodowienie, mobilność, koopetycja (kooperencja) i wikinomiczność jako nowa forma komunikacji i współpracy. Na tym tle przedstawiony został zestaw kompetencji przyszłości charakteryzujących sylwetkę pracownika na obecnym i przyszłym rynku pracy. Wykazano, że postępujące tempo globalizacji i zawrotna dynamika rozwoju nowoczesnych technologii potęgują złożoność, zmienność i nieprzewidywalność sytuacji zawodowych. Kontrowersje w zakresie aktywności zawodowej pracowników dojrzałych 65+ dotyczą głównie rozbieżności pomiędzy bogactwem posiadanych zasobów wiedzy i doświadczeń a zakresem otwartości na złożoność i zmienność rynku pracy i psychicznym potencjałem możliwości spełniania nowych wyzwań. Rozpoznanie tego typu kontrowersji jest szczególnie istotne dla przezwyciężania pułapek rozwojowych w obszarze reaktywacji pracowników dojrzałych 65+ we współczesnych przedsiębiorstwach. Liczenie się z nimi służyć może formułowaniu trafnych i skutecznych rozwiązań problemów demograficznych. (abstrakt oryginalny)

The article discussed the issue of keeping or re-employing mature age employees (65+) in companies as an answer to the phenomenon of the increasing population of older people and the occurring threat of deficit in human capital of working age. The achievable results of reactivation of mature age employees (65+) were confronted with the rapidly changing profile of requirements of the contemporary labour market and psychological mechanisms of development and absorption of changes in the elderly. The controversies appearing in these areas were the main point of departure for the deliberations. The following features of the contemporary labour market were discussed: turbulent environment, innovativeness, internationalisation, mobility, coopetition and wikinomics as a new form of communication and cooperation. This was the background for presentation of the competencies of the future describing the figure of an employee in the current and future labour market. It was shown that the increasing pace of globalisation and breathtaking dynamics of the development of modern technologies intensify the complexity, variability and unpredictability of professional situations. Controversies over the professional activity of mature age employees (65+) mainly concern the discrepancies between the wealth of knowledge and experiences and the scope of openness to the complexity and changeability of the labour market as well as psychological potential of taking up new challenges. Recognition of this type of controversies is especially significant in relation to overcoming developmental pitfalls within the area of reactivating mature age employees (65+) in the contemporary companies. Taking them into consideration may give one assistance in formulating apt and effective solutions of demographic problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Chudzińska M., 2016, Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46 (2), http://dx.doi.org/1015584/NSAWG.2016.2.19.
 2. Bertrand, R.M., Lachman, M.E, 2003, Personality Development in Adulthood and Old Age [w:] Handbook of Psychology: Developmental Psychology, t. VI, red. R.M. Lerner, M.A. Easterbrooks, J. Mistry, John Wiley Inc., Hoboken-New Jersey, http:// dx.doi.org/10.1002/0471264385.wei0619.
 3. Czakon W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 4. Davies A., Fidler D., Gorbis M., 2011, Future Work Skills 2020, Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute, http://www.iftf.org/uploads/media/SR- 1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf (1.06.2016).
 5. Kiernożycka-Sobejko A., 2012, Kurczenie i starzenie się społeczeństw problemem nie tylko Polski i Niemiec, "Firma i Rynek", nr 1.
 6. Kołodziejczyk-Olczak I., 2014, Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy, Wyd. UŁ, Łódź.
 7. Kożusznik B., 2014, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 8. Liberska H., 2008, Wprowadzenie: późna dorosłość - okres beznadziei czy niewykorzystanego potencjału?, "Polskie Forum Psychologiczne", t. XIII, nr 2.
 9. Litwiński J., Sztanderska U., 2010, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Wyd. UW, Warszawa.
 10. Mendryk I., 2013, Przesłanki wprowadzania zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, "Annales Uniwersitas Mariae Curie-Skłodowska", vol. XLVII, 2, Sectio H.
 11. Niewiadomska A., 2013, Zatrudnianie zasobów pracy 50+, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 12. Ostlund B., 2011, Silver Age Innovators: A New Approach to Old Users [w:] The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, red. F. Kohlbacher, C. Herstatt, Springer, Berlin-Heidelberg.
 13. Perek-Białas J., Turek K., Strzałkowska H., 2010, 50+ pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+, Pracownia Badań Społecznych, DGA, Sopot.
 14. Prensky M., 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, "On the Horizon", no. 9(5), http://dx.doi.org/10.4135/9781483387765.n6.
 15. Tyszkowa M., Przetacznik-Gierowska M., 2014, Psychologia rozwoju człowieka, t. I, PWN, Warszawa.
 16. Stachowska S., 2012, Zarządzanie wiekiem w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 17. Szpunar M., 2010, Otwartość, partnerstwo i wspólnota zasobów jako determinanty świata wikinomii, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2010/wikinomia.pdf (1.06.2016).
 18. Szukalski P., 2012, Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 19. Zakrzewska-Bielawska A., 2009, Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw [w:] Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu