BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 81-89, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Public finance, Accounting, Financial reporting
Abstrakt
Funkcja sprawozdawcza systemu rachunkowości każdego podmiotu gospodarującego polega na sporządzaniu określonych prawem sprawozdań i dostarczaniu syntetycznego lub szczegółowego zbioru informacji dla różnych interesariuszy. Rzetelne i wiarygodne informacje ekonomiczne mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania jednostek w sektorze finansów publicznych w świetle zasady jawności i przejrzystości. Syntetyczne informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej jednostek i samorządowych zakładów budżetowych prezentowane są w obligatoryjnych elementach sprawozdania finansowego, tj. bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Choć podmioty te nie sporządzają informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych, zobowiązane są jednak do prezentacji informacji uzupełniających do poszczególnych części tych sprawozdań. Ze względu na dużą swobodę kształtowania treści informacji uzupełniających, celem artykułu jest wskazanie istoty i zakresu tej części sprawozdań finansowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych. W opracowaniu posłużono się głównie analizą aktów prawnych i literatury przedmiotu, metodą obserwacji oraz syntezy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamek-Hyska D., Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
  2. Adamek-Hyska D., Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego, "Finanse Publiczne", nr 3(88), Presscom, Wrocław 2014.
  3. Komentarz do ustawy o rachunkowości, KSR. MSSF, Podatki, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej i T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2009.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.
  5. Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów' publicznych, W. Nowak (red.), C. H. Beck, Warszawa 2014.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu