BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach-Kloskowska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Port lotniczy Gdańsk jako przykład przedsiębiorstwa inicjującego proekologiczne zachowania w transporcie
Gdańsk Airport as an Example of an Enterprise Initiating Pro-Ecological Behaviour In Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 363-374, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie środowiska, Zagrożenia ekologiczne
Airports, Air transport, Air pollution, Environmental pollution, Ecological hazard
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Port Lotniczy Gdańsk
Gdańsk Airport
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza czynników zagrożenia ekologicznego w transporcie lotniczym, szczególnie tych, które wynikają z zanieczyszczeń spalinami, oraz hałasu na obszarze lotnisk i terenach przyległych, spowodowanych pracą współczesnych, wykorzystywanych powszechnie, pasażerskich i towarowych samolotów odrzutowych, samochodów poruszających się po płytach lotniska oraz na terenach przyległych, a także związanych np. z następstwami rozbudowy infrastruktury portowej. Ponadto analizie poddano wybrane działania organizacyjne, techniczne i technologiczne podejmowane przez porty lotnicze, aby zniwelować bądź ograniczyć owe zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem gdańskiego portu lotniczego realizującego w ostatnich latach szereg inwestycji infrastrukturalnych, potencjalnie wzmagających występowanie tych zagrożeń. Największą ekologiczną uciążliwością dla otoczenia związaną z funkcjonowaniem lotnisk jest hałas. Port Lotniczy w Gdańsku, uwzględniając oddziaływanie zwiększonej eksploatacji lotniska na obszary zlokalizowane wokół niego, wypełnia zadania wynikające z przepisów prawnych, ale również, jako podmiot zarządzający, podjął działania zmierzające do włączenia przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację zadań lotniskowych w prace dotyczące ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Podmioty funkcjonujące na terenie lotniska (m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, agenci handlingowi, agenci paliwowi), powinny aktywnie podejmować działania prewencyjne i ograniczające wszelkie zidentyfikowane zagrożenia. Działania takie świadczą o społecznej odpowiedzialności podmiotu zarządzającego lotniskiem i mogą zachęcać innych do stosowania dobrych praktyk w swojej działalności biznesowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze factors of ecological hazards in air transportation, with particular attention to those resulting from flue gas and noise pollution in airport and adjacent areas, caused by operation of contemporary commonly used passenger and cargo jets, cars utilized at airports, as well as related to e.g. the consequences of the development of airport infrastructure. Furthermore, selected organizational, technical and technological actions undertaken by airports in order to eliminate or minimize the threats are analyzed, including measures taken by Gdansk Airport in connection with implementation of number of potentially environmentally threatening infrastructural investments in recent years. The largest burden to the en-vironment associated with operation of the airports and air transportation is noise. However, taking into consideration impacts from increased airport activity on surrounding areas, Gdańsk Airport, apart from implementation of measures deriving from the legal framework, undertakes actions to involve other airport-related entities in works on reducing negative impacts on the environment. Entities operating at the airport area (e.g. PANSA, handling agents, fuel agents etc.) should take active part in preventing and mitigating any risks identified. Such undertakings highlight the social responsibility of the entity managing the airport and can encourage others to adopt good practices in their business activities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza benchmarkingowa - dotycząca zarządzania procesem tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) wokół portów lotniczych oraz rozstrzygania roszczeń zgłoszonych w następstwie utworzenia tego obszaru - rekomendacje dla Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wynikające z doświadczeń wybranych, polskich portów lotniczych, Gdańsk 2013
 2. Analiza porealizacyjna związana z zakończeniem realizacji etapu I rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w latach 2008-2012, Eko-konsult, Biuro projektowo-doradcze, Gdańsk 2013
 3. Badyda A.J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, "Nauka" 2010, nr 4
 4. Głowacki P, Szczeciński S., Zagrożenia ekologiczne wokół lotnisk i możliwości ich ograniczania, "Prace Instytutu Lotnictwa" 2011, z. 213
 5. Jeż M., Ekologiczne problemy portu lotniczego, "Prace Instytutu Lotnictwa" 2010, z. 206
 6. Materiały wewnętrzne Portu Lotniczego Gdańsk, www.airport.gdansk.pl
 7. Najbardziej niebezpieczne lotniska na świecie, www.wiadomości.wp.pl
 8. Podręcznik dobrych praktyk, Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk 2015
 9. Port Lotniczy Gdańsk, www.airport.gdansk.pl
 10. SAS, przedruk z Getting down to business - coping with climate change, Dodatek do "International Herald Tribune" z 22.05.2009 r., www.transinfo.pl
 11. Trzepacz P, Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze, "Prace Geograficzne" 2010, z. 123
 12. Upham P i in., Environmental capacity and airport operations: current issues and future prospects, "Journal of Air Transport Management" 2003, vol. 9, no. 3
 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu