BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Agnieszka
Tytuł
Sezonowość i prognozowanie ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym. Studium przypadku
Air Passanger Traffic Forecasting and Seasonality. A Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 411-419, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Badanie ruchu turystycznego, Transport pasażerski, Sezonowość ruchu turystycznego
Air transport, Tourism movement research, Passenger transport, Seasonal tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Wahania sezonowe dotyczą wielu zjawisk gospodarczych i społecznych. Są one szczególnie widoczne w przypadku pasażerskiego ruchu lotniczego. Umiejętność monitorowania tego typu odchyleń pozwala na efektywne zarządzanie rezerwami zdolności przewozowych przez linie lotnicze, jak i utrzymywanie właściwej zdolności przepustowej portów lotniczych. W związku z powyższym celem opracowania jest pomiar multiplikatywnych wahań sezonowych ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie wahań sezonowych, które powodują odchylenia od rytmicznego przebiegu działalności portu lotniczego, a za tym idzie, generują nadmierne koszty oraz w jednych okresach powodują tylko częściowe wykorzystanie zdolności przewozowych i obsługi, a w innych - przeciążenie. Wyznaczenie wskaźników sezonowości pozwoli na znalezienie rozwiązania systemowego w planowaniu działalności portu, wskazując okresy wzmożonego ruchu turystycznego. Przeprowadzenie procesu prognozowania i ujawnienie wyraźnego trendu wzrostowego liczby pasażerów, ułatwi efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami.(abstrakt oryginalny)

Seasonal variations apply to many economic and social phenomena. They are particularly visible in case of air passenger traffic. Skilful monitoring of such variations allows airlines to manage their capacity more efficiently and airports to maintain their capacity appropriately. Therefore, the objective of the study is to meas-ure multiplicative fluctuations of seasonal air passenger traffic at the following air-port: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. Solidarności (Solidarity Szczecin-Goleniów Airport) The conducted studies allowed for determination of seasonal fluctuations that cause variations in the smooth business activity of Port Lotniczy. The changes that generate excessive costs and contribute to only partial realization of the transportation potentials in some seasons and overland in others. Determination of seasonal indexes can be helpful in finding a system solution for work planning at the port, indicating the periods of increased tourist traffic. Also conducting a forecasting process that indicates a clear trend in the increase of passengers' number will facilitate an effective capacity management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A., Pomiar wahań sezonowych ruchu pasażerskiego na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 2015, nr 321(803)
  2. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1, Zapasy, Difin, Warszawa 2009
  3. Hawlena J., Możliwości poprawy efektywności w transporcie lotniczym [w:] Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, red. M. Michałowska, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012
  4. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009
  5. Pluta-Zaremba A., Prognozowanie popytu [w:] Kogistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, red. K. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
  6. Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998
  7. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu