BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Od konsekwencji do antecedencji - zmiana orientacji pomiaru we współczesnej rachunkowości
From Consequences to Antecedents - Change of Measurement Orientation in Contemporary Accounting
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 92, nr 148, s. 85-96, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Big Data, Przetwarzanie danych, Rozwój technologii informacyjnej, Technologie teleinformatyczne, Przyczynowość
Accounting, Big Data, Data processing, Information technology development, Information and communication technologies, Causality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Masowa cyfryzacja rzeczywistości gospodarczej ma ogromny wpływ na teorię i praktykę rachunkowości. Zmiany obserwowane w podejściu do pomiaru ekonomicznego, będące efektem rozwoju fenomenu big data są wielowymiarowe. Jednym z interesujących aspektów dostępności dużych cyfrowych zbiorów danych jest możliwość łączenia wyceny efektów działań biznesowych z sygnałami o ich antecedencjach. Celem artykułu jest wskazanie na pomiar antecedencji przyszłej sytuacji ekonomicznej jako ważnego obszaru współczesnej rachunkowości. Artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, że dynamiczny rozwój technologii informatycznych sprzyja rozszerzaniu zakresu pomiaru ekonomicznego - od konsekwencji zdarzeń gospodarczych po ich antecedencje, a to wymaga rozwoju nowych metod rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Mass digitalization of business realities has a great impact on accounting theory and practice. Observed changes in the approach to economic measurement resulting from the big data phenomenon are multidimensional. One of the interesting aspects of mass digital data availability is the possibility of linking valuation of business activities with the signals on their antecedents. The aim of the paper is to point out the antecedents of future economic situation as an important area of measurement in contemporary accounting. The study is based on literature review. The theoretical discussion presented in the paper leads to the conclusion that dynamic progress of IT technology facilitates expansion of the range of economic measurement - from consequences of business activities to their antecedents - which requires the development of new accounting methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollen J., Mao H., Zeng X. (2011), Twitter mood predicts the stock market, "Journal of Computational Science", 2 (1), s. 1-8.
 2. Brown B., Chui M., Manyika J. (2011), Are you ready for the era of 'big data', "McKinsey Quarterly", 4, s. 24-35.
 3. Cao M., Chychyla R., Stewart T. (2015), Big Data analytics in financial statement audits, "Accounting Horizons", 29 (2), s. 423-429.
 4. Castle J.L., Fawcett N.W., Hendry D.F. (2009), Nowcasting is not just contemporaneous forecasting, "National Institute Economic Review", 210 (1), s. 71-89.
 5. Choe J.M. (1996). The relationships among performance of accounting information systems, influence factors, and evolution level of information systems, "Journal of Management Information Systems", 12(4), s. 215-239.
 6. Constantiou I.D., Kallinikos J. (2015), New games, new rules: big data and the changing context of strategy, "Journal of Information Technology", 30 (1), s. 44-57.
 7. Davenport T.H., Barth P., Bean R. (2012), How big data is different, "MIT Sloan Management Review", 54 (1), s. 43-46.
 8. Dobija M. (2016), Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście nauk ekonomicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 89 (145), s. 9-28.
 9. Fang K., Jiang Y., Song M. (2016), Customer profitability forecasting using Big Data analytics: A case study of the insurance industry, "Computers and Industrial Engineering", 101, s. 554-564.
 10. Fliegner W. (2013), Technologia business intelligence jako środowisko kontroli zarządczej procesów biznesowych. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 289, s. 161-170.
 11. George G., Haas M. R., Pentland, A. (2014), Big data and management, "Academy of Management Journal", 57 (2), s. 321-326.
 12. Giannone D., Reichlin L., Small, D. (2008), Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data, "Journal of Monetary Economics", 55 (4), s. 665-676.
 13. Griffin P.A., Wright A.M. (2015), Commentaries on Big Data's importance for accounting and auditing, "Accounting Horizons", 29 (2), s. 377-379.
 14. Hyvönen J. (2007), Strategy, performance measurement techniques and information technology of the firm and their links to organizational performance, "Management Accounting Research", 18 (3), s. 343-366.
 15. Kamela-Sowińska A. (2014), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 77 (133), s. 107-115.
 16. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996), The balanced scorecard: translating strategy into action, Harvard Business Press, Boston.
 17. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004), Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business Press, Boston.
 18. Krahel J.P., Titera W.R. (2015), Consequences of Big Data and formalization on accounting and auditing standards, "Accounting Horizons", 29 (2), s. 409-422.
 19. Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), s. 77-92.
 20. LaValle S., Lesser E., Shockley R., Hopkins M.S., Kruschwitz N. (2011), Big data, analytics and the path from insights to value, "MIT Sloan Management Review", 52 (2), s. 21-32.
 21. Luft J., Shields M.D. (2003), Mapping management accounting: graphics and guidelines for theory-consistent empirical research, "Accounting, Organizations and Society", 28 (2), s. 169-249. Łada M. (2016), Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości, "Studia Ekonomiczne", 299, (w druku).
 22. Łada M., Burnet-Wyrwa W. (2015), Rozwój samoobsługowych systemów Business Inteligence a zmiany w rachunkowości zarządczej, "Studia Ekonomiczne", 245, s. 133-141.
 23. Łada, M. (2016), Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 440, s. 392-399.
 24. Łada M., Kozarkiewicz A. (red.) (2008), Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, CH Beck, Warszawa.
 25. Mayer-Schönberger V., Cukier K. (2013), Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
 26. McAfee A., Brynjolfsson E. (2012), Big data. The management revolution, "Harvard Business Review", 90 (10), s. 61-67.
 27. Quattrone, P. (2016), Management accounting goes digital: Will the move make it wiser?, "Management Accounting Research", 31, s. 118-122.
 28. Ries, E. (2011), The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Business, New York.
 29. Sienkiewicz P. (2015), Ontologia cyberprzestrzeni, "Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki", 13 (9), s. 89-102.
 30. Sutton, S. G. (2000), The changing face of accounting in an information technology dominated world, "International Journal of Accounting Information Systems", 1 (1), s. 1-8.
 31. Vasarhelyi M.A., Kogan A., Tuttle B.M. (2015), Big data in accounting: An overview, "Accounting Horizons", 29 (2), s. 381-396.
 32. Warren Jr J. D., Moffitt K. C., Byrnes P. (2015), How Big Data will change accounting, "Accounting Horizons", 29 (2), s. 397-407.
 33. Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R. (2015), Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet, "Journal of Retailing and Consumer Services", 22, s. 244-249.
 34. Słownik języka polskiego, hasło: antecedencje, http://sjp.pwn.pl/slowniki/antecedencje.html (dostęp 20.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0992
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu