BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Hidden Unemployment in Polish Agriculture in 1995-2015
Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w latach 1995-2015
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 545-556, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie na wsi, Bezrobocie ukryte, Rolnictwo
Unemployment in rural area, Concealed unemployment, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie skali zmian na rynku pracy w Polsce, w sytuacji gdy liczba osób pracujących w rolnictwie byłaby zbliżona do 5% ogólnej liczby pracujących w gospodarce narodowej, a więc w przypadku wyeliminowania potencjalnych nadwyżek zatrudnienia z indywidualnych gospodarstw rolnych. Badania przeprowadzono na podstawie danych BAEL z lat 1995-2015. Uzyskane wyniki wskazują na systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszanie poziomu potencjalnego bezrobocia ukrytego w rolnictwie, głównie na skutek wzrostu gospodarczego i absorbcji siły roboczej przez sektory pozarolnicze. Uzyskane wyniki skłaniają do sformułowania przypuszczenia, że osiągnięcie poziomu zatrudnienia w rolnictwie zbliżonego do określonego w celu badania jest możliwe w ciągu kilku lub kilkunastu lat. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to investigate the scale of changes in the labour market in Poland, assuming that the number of persons employed in agriculture would amount to 5% of the total number of people employed in the national economy, i.e. when we eliminate the potential surplus of employment in individual farms. The study was conducted on the basis of the BAEL data from the years 1995-2015. It was shown that there was a steady improvement in the labour market and a reduction of the level of potential hidden unemployment in agriculture, mainly due to economic growth and the absorption of labour force by the non-agricultural sectors. Research results let us assume that achieving the level of employment in the agriculture similar to that specifi ed in the study is possible within a period of several years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych (n.d.). Retrieved Nov 20th 2016 from: www.stat.gov.pl.
 2. Chmieliński, P. (2013). Aktywność ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych. In: P. Chmieliński, M. Dudek, B. Karwat-Woźniak, W. Krupin, A. Maksymenko, A. Wrzochalska (2013). Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Frenkel, I. (1998). Ludność wiejska. In: A. Woś (Ed.). Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa: Wyd. Fundacja Innowacja.
 4. Frenkel, I. (2002). Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000. Wieś Roln., 3, 116.
 5. Frenkel, I. (2003). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Warszawa: IRWiR PAN.
 6. Frenkel, I. (2013). Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010. Warszawa: IRWiR PAN.
 7. Frenkel, I., Rosner, A. (2001). Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce. Rynki wiejskie: ziemia-kapitał-praca. Warszawa: IRWiR PAN.
 8. GUS (2003). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2002 roku. Warszawa: GUS.
 9. GUS (2010). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2009 roku. Warszawa: GUS.
 10. GUS (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa 2015. Warszawa: GUS.
 11. GUS (2016). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2015 roku. Warszawa: GUS.
 12. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013). Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009. Gosp. Narod., 9(265).
 13. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 14. Komisja Europejska (n.d.). Retrieved June 10th 2015 from: http://ec.europa.eu.
 15. Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford: Oxford University Press.
 16. Marks, K. (1960). Praca najemna i kapitał. In: K. Marks, F. Engels (Eds.). Dzieła wybrane (1847) (v. I, p. 66-96). Warszawa: KiW.
 17. Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (2014). I. Nurzyńska, W. Poczta (Eds.). Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 18. Saczuk, K. (2014). Badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce w latach 1995-2010. Korekta danych. Mater. Stud., 301.
 19. Tyrowicz, J. (2011). Histereza bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.81
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu