BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania
Socially Responsible Investing - Analysis of the European and Polish Market According to Investment Strategy
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 92, nr 148, s. 113-129, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Strategia inwestycyjna, Indeks RESPECT
Socially responsible investing (SRI), Investment strategy, RESPECT Index
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie i w Polsce, z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji strategii inwestowania społecznie odpowiedzialnego. W artykule przedstawiono istotę, genezę oraz zakres koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania empirycznego dotyczące europejskiego i polskiego rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Dla realizacji celu zastosowano zarówno metody jakościowe: metodę deskryptywną, metodę analizy literatury, metodę wnioskowania logicznego, jaki i metody ilościowe: z zakresu analizy finansowej. Wnioski, jakie wynikają z przeprowadzonego badania wskazują na dominację europejskiego rynku SRI (52,38%) oraz początkową fazę rozwoju polskiego rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Zwrócono także uwagę na fakt wprowadzenia na GPW indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT. Walorem publikacji jest podejmowany stosunkowo rzadko w polskiej literaturze naukowej problem badawczy odnoszący się do inwestycji społecznie odpowiedzialnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze and evaluate the market of socially responsible investments in Europe and in Poland according to the European classification of strategies for socially responsible investing. The article presents the essence, genesis and scope of socially responsible investing. The paper presents the results of empirical research on the European and Polish market of socially responsible investments. For the implementation of the aim of this article, both qualitative and quantitative methods were used: descriptive method, literature analysis method, logical reasoning method and methods of financial analysis. Conclusions of the study indicate the dominance of the European SRI market (52,38%) and the initial stage of development of the Polish market of socially responsible investments. In addition, attention was paid to the introduction of the RESPECT socially responsible index on the Stock Exchange in Warsaw. The advantage of this article is that it addresses the issue of socially responsible investments - a research problem that is rarely presented in Polish scientific literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2011), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne w decyzjach inwestorów instytucjonalnych na rynku globalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 640. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 38.
 2. Czerwińska T. (2009), Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 3.
 3. Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 4. Czerwonka M. (2011), Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne, "Finanse", 1 (4).
 5. Dziawgo L. (2010), Zielony rynek. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 6. Filek J., (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 7. Filek J., (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 8. Janik B. (2014), Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa.
 9. Kinder P.D., Lydenberg S., Domini A.L. (1994), Investing for good, making money while being socially responsible, Happer Business, New York.
 10. Krasodomska J. (2010), Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego, [w:] B. Micherda (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 11. Kubińska E. (2014), Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", XLVIII (30).
 12. Mansley M. (2000), Socially responsible investment: a guide for pension funds and institutional investors, Monitor Press, Sudbury.
 13. Martin J. (1986), Happy Returns for Dogooders, "Financial World", 18.
 14. Munoz-Torres M.J., Fernandez-Izquierdo M.A., Balaguer-Franch M.R. (2004), The Social Responsibility Performance of Ethical and Solidarity Funds: An Approach to the Case of Spain, "Business Ethics", 13.
 15. Renneboog L., Ter Horst J., Zhang C. (2008), Socially Responsible Investments: Institutional Aspects, Performance and Investor Behavior, "Journal of Banking and Finance", 32.
 16. Rogowski W., Ulianiuk A. (2011), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część I: Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 112.
 17. Rogowski W., Ulianiuk A. (2012), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI) - próba charakterystyki. Część III: Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 114.
 18. Sandberg J., Juravle C., Hedesstrom T.M., Hamilton I. (2009), The Heterogeneity of Socially Responsible Investment, "Journal of Business Ethicsˮ, 87.
 19. Sparkes R. (2002), Socially Responsible Investment: A Global Revolution, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
 20. Speaman R. (2000), Podstawowe pojęcia moralne, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 21. Stępień K. (2017), Od społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do sprawozdawczości zintegrowanej, [w:] J. Krasodomska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 22. Urban D. (2011), Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 261.
 23. Wolska M., Czerwonka M. (2013), Społecznie odpowiedzialne inwestowani - analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 126.
 24. European SRI Study 2010, Eurosif (dostęp: 20.03.2017).
 25. European SRI Study 2012, Eurosif (dostęp: 20.03.2017).
 26. European SRI Study 2014, Eurosif (dostęp: 20.03.2017).
 27. European SRI Study 2016, Eurosif (dostęp: 20.03.2017).
 28. International Finance Corporation, http://www.ifc.org.
 29. Księga Wyjścia, http://www.tamax.com.pl/biblia/st-pl-k-wyjscia.html (dostęp 22.03.2017).
 30. Principles for Responsible Investment, https://www.unpri.org/about/the-six-principles (dostęp 18.04.2017).
 31. Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2016 (2016), US SIF Foundation (dostęp18.04.2016).
 32. RESPECT Index, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (dostęp:16.02.2017).
 33. The Forum for Sustainable and Responsible Investment, http://www.ussif.org (dostęp 18.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.0994
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu