BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Savings Behaviour in Households of Farmers as Compared to Other Socio-Economic Groups in Poland
Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 557-566, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Stopa oszczędności, Oszczędności prywatne, Gospodarstwa rolne, Oszczędności gospodarstw domowych, Zachowania finansowe
Savings rate, Private savings, Arable farm, Household savings, Financial behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Oszczędności generowane przez sektor gospodarstw domowych stanowią ważny czynnik wzrostu każdej gospodarki. Są one bowiem podstawowym źródłem akumulacji kapitału, określającym możliwości inwestycyjne gospodarki. Na zachowania fi nansowe gospodarstw domowych w zakresie gromadzenia oszczędności wpływa wiele czynników - wewnętrznych, tj. związanych bezpośrednio z gospodarstwem domowym, jak i zewnętrznych, niezależnych od niego. Celem artykułu była analiza zachowań oszczędnościowych gospodarstw rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności w Polsce w latach 2003 i 2013. Analizie poddano skłonność do oszczędzania, stopę oszczędzania, a także cele i formy gromadzenia oszczędności przez gospodarstwa domowe należące do różnych grup społeczno-ekonomicznych ludności. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w 2013 roku w gospodarstwach domowych rolników stwierdzono stosunkowo niewielką skłonność do oszczędzania i stopę ich oszczędności w porównaniu z pozostałymi grupami gospodarstw domowych. W gospodarstwach domowych rolników częściej niż w pozostałych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych celem oszczędzania były rezerwy na bieżące wydatki konsumpcyjne, zakup dóbr trwałego użytku oraz rozwój własnej działalności gospodarczej. Natomiast rzadziej w porównaniu z innymi gospodarstwami domowymi rolnicy oszczędzali na wypoczynek i rehabilitację. (abstrakt oryginalny)

Savings generated by the sector of households constitute an important growth factor in every economy. They are the basic source of capital accumulation, determining investment opportunities of the economy. Financial behaviour of households in terms of the accumulation of savings is infl uenced by numerous factors, both internal, i.e. connected directly with a given household, and external, independent of it. The aim of this paper was to analyse savings behaviour of households of farmers as compared to the other socio-economic groups in Poland in the years 2003 and 2013. Analyses were conducted on saving propensity, savings rates, and objectives and forms of savings accumulation by households of various socio-economic groups. Analyses showed that in 2013, saving propensity and savings rates in households of farmers were relatively low in comparison to other household groups. In households of farmers the objective of savings was, more frequently than in the other socio-economic groups of households, to ensure provisions for running consumption expenditure, purchase durable goods and expand their economic activity. In contrast, in comparison to the other households, farmers less frequently saved money for recreation and physical therapy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktas, A., Guner, D., Gurssel, S., Uysal, G. (2010). Structural determinants of household savings in Turkey: 2003-2008. Betam Working Paper series 007. Bahcesehir University Center for Economic and Social Research.
 2. Anioła, A., Gołaś, Z. (2012). Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Materiały i Studia no. 282. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 3. Anioła, A., Gołaś, Z. (2013). Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 1(13), 19-31.
 4. GUS (2013). Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Beer, C., Mooslechner, P., Schurz, M., Wagner, K. (2006). Austrian households' financial wealth: an analysis based on microeconomic data. Monet. Policy Econ., 2, 94-110.
 6. Bérubé, G., Côté, D. (2000). Long-Term Determinants of the Personal Savings Rate: Literature Review and Some Empirical Results for Canada. Bank of Canada Working Paper 2000-2003. Ottawa: Bank of Canada.
 7. Bywalec, C. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 8. Czapiński, J., Panek, T. (Eds.). (2013). Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 9. Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych. Retrieved Jan 2nd 2014 from: www.diagnoza.com.
 10. Fatuła, D. (2013). Stopa oszczędności gospodarstw domowych - różnice w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Wiad. Stat., 9, 17-24.
 11. Fisher, P., Anong, S. (2012). Relationship of Saving Motives to Saving Habits. J. Fin. Couns. Plan., 23, 1, 63-79.
 12. Krupa, D., Walczak, D., Chojnacka, E. (2012). Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych in Poland. Copernic. J. Fin. Account., 1, 1, 111-122.
 13. Skikiewicz, R. (2013). Skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych na tle zmian koniunktury konsumenckiej w Polsce. Market. Rynek, 11, 9-15.
 14. Wójcik, E. (2007). Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank Kredyt, 38(7), 55-66.
 15. Zalega, T. (2012). Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Probl. Zarz., 11, 1(40), 5-10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.82
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu