BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pilawka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Implementation of the Cohesion Policy in Rural Areas of Dolnośląskie Region
Realizacja polityki spójności na obszarach wiejskich regionu dolnośląskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 567-575, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Polityka spójności, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rural areas, Cohesion policy, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie realizacji założeń polityki spójności na obszarach wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego, na podstawie oceny kierunków i skali finansowania obszarów wiejskich w ramach dwóch programów operacyjnych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W badaniach zastosowano metodę ekspercką i dokumentacyjną oraz metodę grupowania k-średnich. Wskazują one, że w latach 2007-2013 większość inwestycji z PROW-u dotyczyło poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Kwoty wsparcia zarówno w ujęciu ogółem, jak i na 1 mieszkańca były bardzo zróżnicowane. Większość gmin uzyskała wsparcie na najniższym poziomie w skali województwa. Wsparcie inwestycji na obszarach wiejskich z RPO WD 2007-2013 dotyczyło głównie poprawy warunków transportu oraz przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the implementation of cohesion policy in rural areas on the example of Dolnośląskie voivodeship, based on an assessment of the direction and scale of funding for rural areas under two operational programs, the Rural Development Programme for 2007-2013 and the Regional Operational Programme of Lower Silesia Voivodeship 2007-2013. In the present study, expert-based, documentary, and k-means clustering methods were used. Studies indicate that in 2007-2013 the majority of investments from the RDP were related to improving the quality of life of rural residents. The amount of support, both in total and per capita, varied widely. Most municipalities received this support at the lowest level available on the scale of the whole province. Support for investments in rural areas of the ROP of Dolnośląskie voivodeship 2007-2013 was primarily related to the improvement of transport conditions and environmental protection projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski, T., Gorlach, K. (2007). Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej. In: K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga (Ed.), Socjologia jako służba społeczna. Pamięci Władysława Kwaśniewicza. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Churski, P. (2009). Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. Biul. IGSEiGP UAM Ser. Rozw. Reg. Pol. Reg., 9, 98-133.
 3. Chmielewska, B. (2015). Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. Nier. Społ. Wzrost Gosp., 41, 1.
 4. Chmieliński, P. (2008). Zintegrowane podejście do rozwoju. Polityka spójności a Wspólna Polityka Rolna. In: Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności (p. 85-104). Warszawa: MRR.
 5. Drygas, M. (2012). Uwarunkowania skutecznego wdrażania wsparcia UE dla polskiej wsi i sektora żywnościowego. In: M. Drygas, K. Zawalińska, Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa (p. 71-94). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 6. Heffner, K. (2011). Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji (p. 9-34). Warszawa: Wyd. KPZK PAN.
 7. Kołodziejczyk, A. (2014). Wpływ polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich w woj. wielkopolskim. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania (p. 267-282). Warszawa: Wyd. KPZK PAN.
 8. Kołodziejczyk, D. (Ed.). (2015). Wieloaspektowe ujęcie problemu spójności obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym w dotychczas realizowanych i planowanych strategiach rozwoju. Warszawa: Wyd. IERiGŻ PIB.
 9. Kazak, J., Pilawka, T. (2013). Konwergencja poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwie dolnośląskim. Rocz. Nauk. SERiA, 15, 4, 202-206.
 10. Kutkowska, B., Ratuszniak, I. (2014). Możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 w ramach polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Prac. Nauk. UE Wroc., 348, 157-171.
 11. Łysoń, P. (2014). Komplementarność inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania (p. 79-97). Warszawa: Wyd. KPZK PAN.
 12. MacQueen, J. B. (1962). The classification problem. Western Management Science Institute Working Paper No. 5.
 13. Marszał, T., Pielesiak, I. (2008). Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). In: T. Marszał (Ed.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, v. 70, p. 180-196.
 14. Nurzyńska, I. (2013). Europejski polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki. Wieś Roln., 4(161), 98-115.
 15. Nurzyńska, I. (2014). Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Wieś Roln., 4(165), 27-44.
 16. Oleszko-Kurzyna, B. (2010). Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, 44, H, 103-117.
 17. Rosner, A., Stanny, H. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. W: A. Rosner (Ed.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 18. Słodowa-Hełpa, M. (2010). Obszary wiejskie w polityce spójności Unii Europejskiej i Polski. In: S. Sokołowska, A. Mijal (Ed.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 19. Stanny, M. (2012). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce - pomiar zjawiska złożonego. In: A. Rosner (Ed.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne. Warszawa: IRWiR PAN.
 20. Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów Wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 21. Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.83
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu