BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymichowski Krzysztof (Instytut Badań nad Bezpieczeństwem)
Tytuł
Bezpieczeństwo logistyczne łańcucha dostaw ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczne kraju
The Security of the Crude Oil Logistic Supply Chain and Country Energy Security
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 3, s. 2-9, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Ropa naftowa, Bezpieczeństwo energetyczne, Logistyka, Łańcuch dostaw, Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
Oil, Energy security, Logistics, Supply chain, Supply chain security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach bezpieczeństwo energetyczne, a wraz z nim bezpieczeństwo dostaw nośników energii jest priorytetowym zagadnieniem zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Analizowane jest w szerszym kontekście i postrzegane, jako odpowiedź na potrzebę importu surowców energetycznych bez zakłóceń. Autor opisuje badania, których przedmiotem są czynniki, przypadki i sytuacje kształtujące bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Polski w warunkach gospodarki globalnej oraz występowanie między nimi związków przyczynowo - skutkowych. Autor stawia hipotezę, że ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki w warunkach rynku globalnego jest możliwe do prognozowania przy użyciu modelu. W trakcie badań przeprowadzono analizę możliwości zidentyfikowania istotnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki. Postawiono też pytanie - czy możliwe jest opisanie tego ryzyka oraz jego ocena w postaci wskaźnika przerwania dostaw ropy naftowej? Prowadzona analiza maja na celu zbadanie czy zidentyfikowane elementy mające wpływ na poziom bezpieczeństwa pozostają względem siebie w relacji powiązania oraz czy mogą stanowić podstawę do zbudowania modelu szacującego ryzyko związane z dostawami. Jako wynik badań powstaje model dynamiczny, uwzględniający zarówno elementy składające się na bezpieczeństwo dostaw, jak i czynniki oddziałujące na jego strukturę i poziom. Model uwzględnia interakcje społeczno - polityczne i gospodarcze oraz stabilność kraju dostawcy, a także określa ryzyko przerwania logistycznego łańcucha dostaw ropy naftowej do Polski. (abstrakt oryginalny)

In the last few years the energy security together with security of energy supply is a priority topic in Poland and the rest of EU. It is being analyzed in the wide context and seen as not only the answer to the need of energy import without interruptions but also as a factor impacting the international politics of countries. The author describes research concerning factors, cases and situations shaping crude oil supply security to Poland in world economy conditions and occurrence of cause- effect relations between them. The Author hypothesizes that the risk of crude oil supply security for polish economy in the global market conditions can be estimated using a model. The author of the research analyses the possibility of identifying important elements impacting the level of crude oil supply security for the polish economy needs. Author also states a question if there is a possibility to describing and rating the risk of oil supply disruption in a form of an index. The research's goals are to examine if the identified elements can impact supply security level, if the elements stay related to each other and if they can be used as the foundation for the model used for estimating the supply security. The result of the research is the creation of a dynamic model that takes into account elements that the supply security consists of as well as factors that contribute to its structure and level. The model takes into account the socio- political and economic interactions. Those factors, together with the transport risk, determine the risk of crude oil supply logistic chain disruption for Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnsdorf, I. What's Next for World Oil as Lower Prices Extend Into'15, http://www.bloomberg.com/news/2014-12-23/what-s-next-for-world-oil-as-lower-prices-extend-into-15.html
 2. Attoh-Okine, N. (2016). Resilience Engineering: Models and Analysis. Cambridge University Press.
 3. Biuletyn Górniczy, 2003, (3-4), 93-94.
 4. Blue growth. Scenarios and drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts. Third Interim Report, DG Mare. 2012.
 5. Coyle, J., Bardi, E.J., Langley Jr. J.C. (2002). Zarządzanie logistyczne (51-52). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Czyżewski A.B., Co się dzieje na rynku ropy?, PKN Orlen. Dostępne styczeń 2015. http://www.napedzamyprzyszlosc.pl.
 7. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, United Nations Organisation. Stockholm 1972. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp7documentid^=97&articleid=1503. Dostępna 01-08-2016.
 8. Rousseau, F., Montaville, F. Videlaine (2012). Challenges and winning models in logistics. Bain and Company.
 9. Filina-Dawidowicz, L., Kozłowska, A. (2012). Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski transportem morskim i przesyłowym. Logistyka, (6).
 10. Green Paper towards a European strategy for the security of energy supply. Executive Summary. European Commission. Brussels, 2001, s. 4. http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy supply/doc/green_paper_energy_supply_en.pdf.
 11. Green paper: Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. Brussels 2000.
 12. Hassey, D., (2016). Have Oil Markets Grown Numb To Supply Disruptions?
 13. Leveque, F., Glachant, J.M., Barquin, J., Holz, F., Nuttall, W. (2014). Security of Energy Supply in Europe. Natural Gas, Nuclear and Hydrogen. Loyola de Palacio series on European Energy Policy.
 14. Neriich, U. (2008). Energy Security or a New Globalization of Conflicts? Oil and Gas in Evolving New Power Structures. Center for Contemporary Conflict Monterey, California.
 15. New Energy, New Geopolitics: Balancing Stability and Leverage, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2013. USA: Washington.
 16. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP (2003). Praca zbiorowa. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 17. Oil Market Report 2015, IEA.
 18. Parlament Europejski, Akty prawne wchodzące w skład pakietu klimatyczno-energetycznego. Bruksela grudzień 2008. Dokumenty dostępne, 10.06.2016na: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php7option=com_content&view=article&id=18&Itemid=510#c
 19. Paska, J. (2010). Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 20. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 21. Rospond, H. (2007). Badanie właściwości kopalin płynnych, 311[14]. Z1.03. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 22. Shipping Review and Outlook, Clarkson Research Services. Spring 2015.
 23. Short-Term Energy Outlook, US Energy Information Administration (EIA) 12 lipca 2016.
 24. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348, z późn. zm.).
 25. World Energy Outlook 2015, (WEO-2015), International Energy Agency, Paris 2015.
 26. Yergin, D. (2013). The Quest, w poszukiwaniu energii. Warszawa.
 27. Heфтяныe гpузы cocтавляют тpeть poccийcкoгo экcпopта в cтpаны Балтии, http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/?doc= 100964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu