BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej
The Share of High Technology Goods in the Polish Exports in Comparison with Other Countries of the European Union
Źródło
Unia Europejska.pl, 2017, nr 2 (243), s. 3-9, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Nowe technologie
Export, High-tech
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, F60
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność produktów eksportowych stanowi obecnie jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności pozacenowej poszczególnych gospodarek na rynkach międzynarodowych. Często wykorzystywanym w tym zakresie wskaźnikiem jest udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Ze względu jednak na dużą intensywność procesów globalizacyjnych w kategoriach obejmujących produkty high-tech, wskaźnik ten powinno się analizować przez prymat procesów internacjonalizacji współczesnych przepływów handlowych. Udział produktów high-tech w eksporcie poszczególnych gospodarek zależy od wielkości nakładów na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analiza eksportu krajów Unii Europejskiej wskazuje, że relatywnie wysokie udziały produktów high-tech w eksporcie charakteryzują dwie grupy krajów. Pierwsza z nich odznacza się stosunkowo wysokim poziomem inwestycji, zwłaszcza przedsiębiorstw, w badania i rozwój, druga - dużą importochłonnością eksportu branż związanych z dobrami wysokiej techniki. Prawdopodobnie jest ona wynikiem napływu kapitału zagranicznego związanego z delokalizacją procesu produkcji. Udział dóbr wysokiej techniki w polskim eksporcie jest niższy niż średnio w Unii Europejskiej i niższy w porównaniu z większością państw członkowskich UE. Mimo obserwowanego do 2015 r. szybkiego wzrostu sprzedaży dóbr wysokiej techniki, udział ich w polskim eksporcie kształtuje się poniżej średniego poziomu unijnego. Podobnie jak w większości gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, wzrost udziału produktów high-tech w polskim eksporcie był związany z importem zagranicznych części i komponentów.(abstrakt oryginalny)

The innovation of export products is now one of the most important factors in the non-price competitiveness of individual economies in the international markets. The share of high technology goods in total exports is often used in this area. However, due to the high intensity of globalisation processes in terms of high-tech products, this indicator should be analysed by the primacy of the processes of internationalisation of modern trade flows. The share of high-tech products in exports of individual economies depends on the size of R&D investment in the corporate sector and the inflow of foreign direct investment. An analysis of EU exports shows that the relative high share of high-tech products in exports is noted in two groups of countries. The first one is characterised by relatively high levels of investment, especially in research and development, while the other one - by the large import-export sector of high technology goods. Probably it is the result of the inflow of foreign capital associated with relocation of the production process (Ireland, Hungary and the Czech Republic). The share of high technology goods in Polish exports is lower than the average in the European Union and lower than in most EU member states. Despite the rapid growth of sales of high-tech goods by 2015, the share of Polish exports is below the EU average. As in most CEE economies, the increasing importance of high-tech products in Polish exports was based on the imports of foreign parts and components.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrews D., Criscuolo C., Gal P.N. (2015), Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy: Micro Evidence from OECD Countries, The Future of Productivity: Main Background Papers, OECD.
  2. Auziņa-Emsiņa A. (2015), International Comparison of High-Technology Manufacturing and Knowledge-Intensive Services in the EU, DE Gruyter, Economics and Business, Volume 27, Issue 1, August.
  3. European Commission (2017), European Innovation Scoreboard 2017.
  4. Greenwood J., Hercowitz Z., Krusell P. (1997), Long-Run Implications of Investment-Specific Technological Change, American Economic Review, 87 (3), s. 342-362.
  5. GUS (2016), Nauka i technika w 2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu