BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Emerling Wojciech (Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie należnościami w jednostkach finansów publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, 2016, s. 112-124, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Rachunkowość, Zarządzanie należnościami, Jednostka sektora finansów publicznych
Public finance, Accounting, Receivables management, Public finance sector units
Abstrakt
Rzetelna informacja finansowa jest podstawą efektywnego zarządzania wszystkimi rodzajami jednostek. Rachunkowość jednostek budżetowych jest istotnym elementem, który ma zapewnić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej danej jednostki publicznej. Prawidłowe prowadzenie zapewnia przejrzysty sposób dysponowania środkami publicznymi, a co za tym idzie, zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych, rozwój danych regionów oraz gospodarki lokalnej. Jedną z najważniejszych informacji finansowych, pochodzących z systemu rachunkowości jednostki finansów publicznych, jest informacja na temat należności budżetowych, która ma ogromny wpływ na bieżącą płynność jednostki. Analiza płynności jest natomiast podstawą do decyzji strategicznych, czyli długoterminowego zarządzania płynnością, jak i podejmowania bieżących decyzji operacyjnych jednostki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bekas-Nowak M., Windykacja należności w praktyce, LexisNexis, Warszawa 2008.
 2. Bernacki A., Piątek T., Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych, ebook/pdf, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa 2015.
 3. Dyduch A., Sawicka J., Stronczek A., Rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. Emerling I., Bożek S., Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, Szczecin 2013.
 5. Emerling I., Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2013.
 6. Kalwasińska E., Maciejowska D., Rachunkowość finansowa w teorii i w praktyce według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 7. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, Difin, Warszawa 2006.
 8. Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Oleksyk P., (2012), Inwentaryzacja metodą weryfikacji w JSFP, www.taxfin.pl/artykul,2439.
 10. Rozporządzenie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2010 r., nr 208, poz. 1375.
 11. Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r., nr 128, poz. 861.
 12. Szczypa P. (red), Rachunkowość dla Ciebie - Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. z2013 r., poz. 168.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2015 r., poz. 613.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 17. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 18. Winiarska K., Vademecum rachunkowości: organizacja inwentaryzacji, Difin, Warszawa 2004.
 19. Zysnarska A., Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk 2012.
 20. http://www.bankier.pl/firma/windykacja/niezbednik/index.html?part=sposoby#monitoring (dostęp: 23.02.2016).www.bankier.pl - sposoby windykacji (dostęp: 23.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu