BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Praca i kapitał w generowaniu nierówności w Unii Europejskiej - aspekty sektorowe
Labour and Capital in Generation of Inequality within the European Union - Sectoral Aspects
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 427-442, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Praca, Kapitał, Nierówności płacowe
Labour, Capital, Wage disparities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E25, L16, O11, O15
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań nad sektorowymi aspektami nierówności między państwami członkowskimi UE w latach 2004-2013. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się międzynarodowych dysparytetów w tworzeniu wartości dodanej brutto oraz zróżnicowań płacowych w poszczególnych rodzajach działalności. Relacje między miarami nierówności dochodowych i płacowych stanowiły podstawę do przybliżenia wzorców w zakresie nierówności kapitałowych. Tym samym identyfikacji poddano znaczenie pracy i kapitału w kreowaniu nierówności międzypaństwowych w kontekście strukturalnym. Istotną przesłanką generowania nierówności są różnice strukturalne między poszczególnymi gospodarkami. Stwierdzenie to zostaje wzmocnione obserwowanymi w UE znacznymi różnicami w udziale wynagrodzeń w wartości dodanej brutto pomiędzy poszczególnymi branżami. Pozostają one najwyższe w usługach publicznych, zaś najmniejsze w obsłudze nieruchomości i rolnictwie. Ponadto dezagregacja nierówności na zróżnicowania wewnątrz- i międzybranżowe sugeruje wzrastające znaczenie odmienności strukturalnych dla ich kreacji. Szczególnie zasadny wniosek ten pozostaje w odniesieniu do kapitału. Tendencje zmian wskaźników nierówności dochodowych i płacowych w UE dowodzą różnicującego charakteru kapitału i wyrównującego oddziaływania zaangażowania czynnika pracy. Uwzględnienie aspektów branżowych zwraca uwagę, że najbardziej dynamicznie rozwijające się rodzaje działalności cechują się szczególnie wysoką skalą nierówności dochodowych i wyraźnie niższą płacowych. Wskazuje to ponownie na tendencję do wzmocnienia znaczenia kapitału w generowaniu dysparytetów w UE. Kapitał kreuje największe nierówności przede wszystkim w usługach finansowo-ubezpieczeniowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Z drugiej strony nierówności płacowe pozostają zasadniczym problemem w odniesieniu do tradycyjnych rodzajów działalności, w tym rolnictwa i budownictwa. (abstrakt oryginalny)

The study presents results of research on sectoral aspects of inequality between the EU countries in a period 2004-2013. A special attention was paid to international disparities in gross value added and earnings in different kinds of economic activity. Relations between indicators of income and wage inequality constituted a base to indicate patterns in capital inequality. Thus, a role of labour and capital in the creation of international inequality in the structural context was identified. Structural differences between the specified economies are an essential condition in the generation of inequality. This remark is supported by the observed differences within the EU in a share of earnings in gross value added between branches. The differences are the strongest in public services and the weakest in real estate and agriculture. Moreover, disaggregation of inequality into inter and between branch differences suggests an increasing influence of structural differences on the creation of inequality. This conclusion is especially important concerning capital. Tendencies in income and wage inequality in the EU prove that capital has a differentiating character, while engagement of labour has an equalizing influence. Considering branch aspects it is possible to point out that the most dynamic kinds of activity are specified by especially high income inequality and clearly lower wage inequality. It once more indicates tendencies to strengthen a role of capital in the generation of disparities in the EU. Capital creates the strongest inequality mainly in finance and insurance and information and communication services. On the other hand, wage inequality is an essential problem concerning traditional kinds of activity, such as agriculture and construction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bassanini A., Manfredi T., 2012, Capital's Grabbing Hand? A Cross-Country/Cross -Industry Analysis of the Decline of the Labour Share, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, no. 133, http://dx.doi.org/10.1787/5k95zqsf4bxt-en.
 2. Cyrek M., w druku, Branżowe jednostki wzrostu w generowaniu nierówności między państwami Unii Europejskiej, "Optimum. Studia Ekonomiczne".
 3. Cyrek M., 2016a, Sektorowe aspekty nierównomierności wytwórczych w państwach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276.
 4. Cyrek M., 2016b, Service Branches as Activities Decreasing Wage Inequality within European Union, "European Journal of Service Management", vol. 17, no. 1, http://dx.doi. org/10.18276/ejsm.2016.17/1-02.
 5. Cyrek M., 2016c, Within and between Sectoral Sources of Wage Inequality across European Union Countries, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.439.06.
 6. Elsby M.W.L., Hobijn B., Sahin A., 2013, The Decline of the U.S. Labor Share, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series, Working Paper 2013-27, http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2013/wp2013-27.pdf.
 7. Eurostat, National Accounts by 10 Branches - Aggregates at Current Prices [nama_nace10_c], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (23.07.2015).
 8. Eurostat, National Accounts by 10 Branches - Employment Data [nama_nace10_e], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (23.07.2015).
 9. Eurostat, Population on 1 January by Age and Sex [demo_pjan], http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (23.07.2015).
 10. Gawrycka M., Szymczak A., 2013, Zmiana struktury dochodów w Polsce w relacji kapitał - praca z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 305.
 11. OECD, 2015, In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-en.
 12. Piketty Th., 2015a, Ekonomia nierówności, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 13. Piketty Th., 2015b, Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu