BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Institutional Risk in Agricultural Production in the Face of Negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Ryzyko instytucjonalne w produkcji rolnej w aspekcie negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 591-596, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Ryzyko w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji
Agricultural production, Risk in agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z podjęciem i prowadzeniem przez UE negocjacji z USA w zakresie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Łączy się ona z ryzykiem instytucjonalnym, wynikają- cym z konieczności zmiany założeń polityki rolnej stron oraz wdrożenia nowych lub zmiany istniejących instrumentów prawnych. Celem artykułu jest analiza zaproponowanych rozwiązań organizacyjno-prawnych w dziedzinie rolnictwa w odniesieniu do negocjacji postanowień Partnerstwa. Opracowanie zmierza do wskazania istotnych różnic w zakresie rolnictwa i produkcji żywności między stronami. Chodzi tu w szczególności o określenie kierunku zmian regulacji w sytuacji związania się Partnerstwem oraz o ocenę jego ewentualnych skutków z punktu widzenia unijnych producentów rolnych i konsumentów żywności. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues connected with the EU entering and conducting negotiations with the US on the Transatlantic Trade and Investment Partnership. These issues relate to institutional risk due to the necessity to change the agricultural policy statement of the parties and to implement new legal instruments or amend those that already exist. The article aims at analysing the proposed organisational and legal solutions relating to agriculture in the face of negotiations of the contents of the partnership. It also intends to indicate essential diff erences between the parties relating to agriculture and food production, to determine the direction of amendments in the event of joining the partnership, and to assess its potential consequences from the perspective of EU agricultural producers and food consumers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, J. (2015). Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP. Stos. Międzynar. Int. Rel., 2, 255-279.
 2. Czermińska, M. (2012). Wspólnotowy system celny i miejsce Polski w jego strukturach po akcesji do Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo granicznego ruchu towarowego w UE. Bezpiecz. Teoria Prakt., 4, 53-74.
 3. Doster, I. (2006). A cheese by any other name: a palatable compromise to the conflict over geographical indications. Vanderb. Law Rev., 59, 887.
 4. Hajdukiewicz, A. (2014). Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Biznes Międzyn. Gosp. Glob., 33, 285-296.
 5. Hansen-Kuhn, K., Suppan, S. (2013). Promises and Perils of the TTIP: Negotiating a Transatlantic Agricultural Market, IATP.org. Retrieved June 26th 2015 from: http:// www.iatp.org/documents/promises-and-perils-of-the-ttip-negotiating-a-transatlantic-agricultural-market.
 6. Johnson, R. (2014). Geographical Indications in U.S.-EU Trade Negotiations. Retrieved Nov 28th 2015 from: http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/In%20Focus/IF00016.pdf.
 7. Kobza, P. (2013). Transatlantyckie partnerstwo na rzecz handlu i inwestycji - nowy regionalizm atlantycki? Stud. Europ., 3, 48-52.
 8. Kraciuk, J., Piekutowska, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 14(3), 125.
 9. Leśkiewicz, K., Lipińska, I. (2014). Z prawnej problematyki klonowania zwierząt oraz produkcji żywności. Stud. Iurid. Agrar., 12, 179-190.
 10. Marciniuk, K. (2013). Problematyka rolna w świetle nowej umowy handlowej UE-USA. Stud. Iurid. Agrar., 11, 227-243.
 11. Mudgal, S., Salès, K., Landowski, A. et al. (2014). ENVI Relevant Legislative Areas of the EU-US Trade and Investment Partnership Negotiations (TTIP). Study, Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientifi c Policy, European Parliament, Brussel. Retrieved June 23rd 2015 from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/ IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf.
 12. Puccio, L. (2015). EU-US negotiations on TTIP. A survey of current issues. European Parliamentary Research Service.
 13. Rostowska, M. (2013). GMO, hormony i inne kontrowersje: kwestia rolnictwa w negocjacjach nad TTIP. Polski Inst. Spraw Międzyn. Biul., 108, 1-2.
 14. Rowiński, J. (2013). Strefa wolnego handlu UE-USA. Problematyka gospodarki żywnościowej. Unia Europejska.pl., 3(220), 36.
 15. Rowiński, J., Bułkowska, A. (2013). Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy (p. 13-25). Warszawa: IERiGŻ.
 16. Sharma, S. (2014). 10 reasons TTIP is bad for good food and farming, Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis. Retrieved June 24th 2015 from: http://www.iatp.org/files/2014_05_16_10ReasonsTTIP_SS.pdf.
 17. Sobiecki, R. (2015). Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? Kwart. Nauk Przedsięb., 2, 38-47.
 18. Spychalski, G. (2008). Działania interwencyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 71, 43-52.
 19. Stępień, S., Śmigla, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 12(1), 158-166.
 20. Sulewski, P., Czekaj, S. (2015). Zmiany klimatyczne i instytucjonalne a wyniki ekonomiczne gospodarstw. Zagad. Ekon. Roln., 1, 74-100.
 21. Trachtenberg, E. (2012). A Transatlantic Partnership - Agricultural Issues, Different Visions, a Common Destiny. The German Marshall Fund of the United States, Economic Policy Paper Series (p. 8). Washington.
 22. Wróbel, A. (2014). Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP. Stos. Międzyn., 2, 189-213.
 23. Wróbel, A. (2015). Specyfika protekcjonizmu rolnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych - implikacje dla negocjacji TTIP. In: S. Wydymus, M. Maciejewski (Eds.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym (p. 57-76). Warszawa: CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.85
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu