BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Władysława (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Changes on the Organic Food Market
Zmiany na rynku żywności ekologicznej
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 597-605, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Rynek żywności, Produkcja proekologiczna, Produkty ekologiczne, Konsumpcja żywności, Ceny żywności, Dystrybucja
Organic food, Food market, Pro-ecological production, Ecological product, Food consumption, Food prices, Distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono stan oraz zmiany na rynku żywności ekologicznej w Polsce w latach 2004-2014. Badaniem objęto produkcję, przetwórstwo, kanały dystrybucji, poziom cen oraz konsumpcję żywności ekologicznej. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych z raportów rolnictwa ekologicznego opracowanych przez GIJHARS oraz autorskich notowań cen żywności ekologicznej i konwencjonalnej. Stwierdzono, że dynamicznie rosnąca liczba gospodarstw ekologicznych nie przekłada się na wysoką dynamikę wzrostu podaży żywności ekologicznej. Słabym elementem rynku żywności ekologicznej jest również przetwórstwo, które wykazuje spowolnioną dynamikę wzrostu. Przetwórstwo ekologiczne cechuje się niedopasowaniem przestrzennym polegającym na tym, że w niektórych regionach o znacznej koncentracji gospodarstw ekologicznych jest mniej certyfi kowanych przetwórni niż w regionach, gdzie ich liczba jest mniejsza. Niedostosowanie przestrzenne produkcji i przetwórstwa produktów ekologicznych sprawia, że część producentów surowców ekologicznych zmuszona jest sprzedawać je jako produkty konwencjonalne, co skutkuje uzyskiwaniem niższych cen i obniża opłacalność produkcji. Główną zmianą w kanałach dystrybucji żywności ekologicznej jest wzrost udziału sklepów specjalistycznych oraz rosnąca oferta tych produktów w sklepach konwencjonalnych. Badania wykazały, że średnie ceny żywności ekologicznej są w Polsce wysokie. Dlatego niewielki odsetek stanowią konsumenci nabywający żywność ekologiczną regularnie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the state of and changes to the organic food market in Poland between 2004 and 2014. The study covered production, processing, distribution chains, price levels and consu mption of organic food. The analyses were carried out based on data obtained from reports on organic farming elaborated by the AFQI, and the author's own survey on organic and conventional food prices. It was found that the dynamically growing number of organic farms is not refl ected in high growth dynamics in the organic food supply. Processing is also a weak element of the organic food market, showing low growth dynamics. Organic food processing is characterised by a spatial mismatch: in particular regions with considerable concentrations of organic farms, there are fewer processing plants than in regions with fewer farms. This spatial mismatch between production and processing of organic food means that some producers of organic raw materials are forced to sell their products as conventional food, which results in obtaining lower prices and lower profi tability of production. The main change in organic food distribution chains is an increase in the share of specialist shops and growing availability of this kind of product in conventional stores. The study showed that average prices of organic food in Poland are high. Therefore, consumers regularly purchasing organic food make up a small share of the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryła, P. (2015). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta (p. 177-178). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Gutkowska, K. (2003). Wizerunek żywności ekologicznej w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, 5, 3, 33.
 3. Jasiulewicz, A. (2012). Motywy i bariery zakupu żywności ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, 14, 5.
 4. Krystallis, A., Chryssonoidis, G. (2005). Consumers Willingenss to Pay for Organic Food: Factors thant Aff ect it and Variantion Per Organic Product Type. Brit. Food J., 107(4/5), 320-343.
 5. Kwasek, M. (Ed.). (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ PIB, 21.
 6. Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G., Halpin, D. (2006). Going Organic: Mobilizing Networks for Environmentally Responsible food Production. UK: CABI Publishing.
 7. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej (p.184-196). Warszawa: PWE.
 8. Matysik-Pejas, R., Żmuda, J. (2011). Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, 13, 4, 125-126.
 9. Nowogrodzka, T., Podstawka, M., Szarek, S. (2013). Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wieś Roln., 2(159), 160.
 10. Oberholtzer, L., Dimitri, C., Greene, C. (2007). Prince Premiums Hold on as U.S. Organic Produce Market Expands. In: A. Wellson (Ed.), Organic Agriculture in the U.S. New York: Nova Science Publishers.
 11. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce za lata 2004-2014. Warszawa: GIJHARS.
 12. Raport: Rynek żywności ekologicznej oraz żywności premium w Polsce (2012). Retrieved from: http://emcg.pl/pdf/RAPORT:%20RYNEK%20%C5%BBYWNO%C5%9ACI%20EKOLOGICZNEJ%20ORAZ%20%C5%BBYWNO%C5%9ACI%20PREMIUM%20W%20POLSCE. pdf.
 13. Rembiałkowska, E. (2007). Jakość ziemiopłodów i produktów zwierzęcych w rolnictwie ekologicznym. Stud. Raport. IUNG - PIB, 6, 66-73.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Dz.Urz. WEL 250 z 18.09.2008.
 15. Smith, A. (2010). Consumer reactions to organic food price premiums in the United States. Retrieved July 2nd 2016 from: http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2455&co nte xt= td, 2.
 16. Średnicka-Tober, D., Barański, M., Seal, C., Sanderson, R. (2016). Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. Brit. J. Nutr., 115, 994-1011.
 17. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2016. Frick: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and Bonn: Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).
 18. Zabrocki, R., Liedtke, I. (2010). Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 609, 208.
 19. Zmarlicki, Z., Brzozowski, P. (2013). Porównanie cen hurtowych owoców z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, 15, 2, 387.
 20. Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań ankietowych. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 609, 397.
 21. Żakowska-Biemans, S. (2006). Rynek żywności ekologicznej w Polsce - szanse i możliwości rozwoju. Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
 22. Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. Brit. Food J., 113.1, 122-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.86
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu