BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Xie Yumei (Jiangnan University)
Tytuł
Changes in Foreign Trade in Agri-Food Products Between the EU and China
Zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi UE z Chinami
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 607-618, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Handel zagraniczny, Korzyści komparatywne, Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Foreign trade, Comparative benefits, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie dokonały się w bilateralnym handlu produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin oraz oszacowanie - w układzie bilateralnym - pozycji konkurencyjnej ex post podstawowych grup produktów rolno-spożywczych w latach 2008-2015. W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Analizie poddano wartość, saldo obrotów, udziały w handlu ogółem oraz strukturę asortymentową bilateralnego handlu artykułami rolno-spożywczymi UE z Chinami. Dla podstawowych grup produktów, wyodrębnionych według Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego, wyznaczono wybrane wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych (XRCA, MRCA, RTA), wskaźnik pokrycia importu eksportem (CR), wskaźnik specjalizacji eksportowej (SI) oraz indeks handlu wewnątrz gałęziowego Grubela-Lloyda (IIT). Z przeprowadzonych analiz wynika, że w latach 2008-2015 bilateralna wymiana handlowa produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin uległa istotnemu zwiększeniu, a UE przekształciła się z importera w eksportera netto. Mimo zintensyfikowania wzajemnych powiązań handlowych, znaczenie Chin w unijnym eksporcie produktów rolno-spożywczych pozostało stosunkowo niewielkie. Struktura bilateralnego handlu artykułami rolno-żywnościowymi UE i Chin kształtuje się zgodnie z rozkładem przewag komparatywnych uzyskiwanych przez eksporterów na rynkach docelowych oraz w myśl założeń teorii podobieństwa preferencji, zróżnicowania produktów Armingtona i obfitości zasobów Heckschera-Ohlina- -Samuelsona. Można uznać, że chiński sektor rolno-żywnościowy nadal pozostaje w stadium gospodarki opartej o podstawowe czynniki produkcji (factor-driven economy), podczas gdy rolnictwo i przemysł spożywczy państw UE osiągnęły stadium gospodarki opartej o innowacje (innovation-driven economy). (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to identify the changes in bilateral trade in agri-food products between the EU and China, as well as to assess - in mutual relations - ex post competitive advantages of major groups of agri-food products in 2008- 2015. The research is based on data from the Statistical Offi ce of the European Union (Eurostat). The analysis covered the value, trade balance, shares in total trade and commodity structure of trade in agri-food products between the EU and China. Selected indices of revealed comparative advantage (XRCA, MRCA, RTA), Coverage Ratios (CR), Specialization Indicators (SI), and the indices of Intra-Industry Trade (IIT) were calculated for major product groups of the Combined Nomenclature. It was proved that bilateral trade in agri-food products between the EU and China has increased signifi cantly in 2008-2015, and the EU transformed from an importer to a net exporter. Despite the intensifi cation of mutual trade, the importance of China in the EU export of agri-food products remained relatively small. The structure of bilateral trade in agri-food products between the EU and China is consistent with the distribution of comparative advantages obtained by exporters and it is shaped under assumptions of the theory of similarity of preferences, the theory of product diff erentiation of the Armington type, and the Heckscher-Ohlin-Samuelson theorem of resources abundance. It can be considered that the Chinese agri-food sector is still in the stage of a factor-driven economy, while the agriculture and food industry in the EU countries has reached the stage of an innovation-driven economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik, E. (2013). Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 13(28), 2, 19-28.
 2. ComExt-Eurostat (2016). Retrieved July 28th 2016 from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb.
 3. Dorjee, K., Broca, S., Pingali, P. (2003). Diversifi cation in South Asian Agriculture: Trends and Constraints. ESA Working Paper No. 03-15. Rome: FAO.
 4. Dunning, J. H. (1992). The Global Economy, Domestic Governance, Strategies and Transnational Corporations: Interactions and Policy Implications. Transnat. Corp., 1(3), 7-45.
 5. Gawlikowski, K., Ławacz, M. (Ed.). (2004). Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Tom I: Przemiany polityczne i społeczne. Warszawa: TRIO.
 6. Hoering, U. (2011). Agriculture in China: Between self-sufficiency and global integration. Essen: Asienstiftung, German Asia Foundation.
 7. Honma, M. (1991). Growth in Japan's Horticultural Trade with Developing Countries: An Economic Analysis of the Market. Research Report 89. Washington DC: International Food Policy Research Institute.
 8. Huang, J., Rozelle, S. (2009). Agricultural Development and Nutrition: the Policies behind China's Success. Occasional Paper No. 19. Beijing: World Food Programme.
 9. Huan-Niemi, E., Niemi, J. (2009). China's growing food imports from the EU. Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22. Retrieved July 28th 2016 from: http://purl.umn.edu/51541.
 10. Huan-Niemi, E., Niemi, J. (2008). Empirical analysis of agricultural trade between EU and China: Explanation behind China's growing agrifood imports. Contributed Paper prepared for presentation at 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists, Ghent, Belgium, August 26-29. Retrieved July 28th 2016 from: http://purl.umn.edu/43962.
 11. Jing, W., Leitão, N. C., Faustino, H. (2010). Intra-Industry Trade in Agricultural Products: The Case of China. Working Paper WP 06/2010/DE/SOCIUS. Lisbon: Technical University of Lisbon, School of Economics and Management, Department of Economics.
 12. Kędzierska, E. (2015). Współczesne relacje ekonomiczne pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Stud. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Warsz., 1(18), 59-71.
 13. Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 14. Kowalik, T. (2005). Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 15. Nosecka, B., Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Raport PW nr 7. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 16. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozpr. Nauk. nr 448. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 17. Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
 18. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Inc.
 19. Puślecki, Z. W. (2012). Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej. Pr. Mater. Inst. Hand. Zagr. Uniw. Gdań., 31, 316-330.
 20. Qiao, J., Wang, J. (2007). The Obstacles of and the Countermeasures for the Transformation of the Agricultural SciTech Achievements. Sci-Tech Inform. Dev. Econ., 13, 204-205.
 21. Trade Policy Review: China (2012). Geneva: WTO.
 22. Xie, J. (2010). Empirical Analysis of China - Eastern Europe Agricultural Trade: Gravity Model Approach. Contributed Paper prepared for presentation at International Conference on Network and Finance Development, Wuhan, China, June 6. Retrieved July 28th 2016 from: http://file.scirp.org.pdf/13-1.73.pdf.
 23. Yusoff , M., Salleh, M. (1987). The Elasticities of Supply and Demand for Malaysian Primary Commodity Exports. Malays. J. Agric. Econ., 4, 59-72.
 24. Zhang, J. (2011). The EU-China relationship arriving at a bottleneck - A look at the ongoing negotiation of the PCA. EU-China Observer, 4, 2-8.
 25. Zysk, W., Gromala, P. (2013). Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji. Warszawa: CeDeWu.
 26. Żmuda, M. (2009). Przyczyny wejścia Chińskiej Republiki Ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego. In: W. Michalczyk (Ed.), Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku (p. 93-101). Wrocław: Wyd. Uniw. Ekon. Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.87
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu