BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polowczyk Marcin (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, doktorant), Baum Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Changes in the Organization and Logistics of Supplies in Sugar Factories (Methodological Assumptions for the Study of Effectiveness)
Zmiany w organizacji i logistyce dostaw surowca w cukrowniach (założenia metodyczne do badań nad efektywnością)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 619-627, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka w łańcuchu dostaw, Przemysł cukrowniczy, Organizacja transportu
Logistics, Logistics in supply chain, Sugar industry, Organization of transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia założeń metodycznych do dalszych badań nad efektywnością zmian w organizacji i logistyce dostaw surowca w cukrowniach. W tym celu zgromadzono dane historyczne dotyczące sposobów organizacji transportu buraków cukrowych w różnych zakładach. Wstępne analizy zgromadzonego materiału wskazują, że kierunkiem rozwoju organizacji i logistyki dostaw buraków staje się proces w całości zorganizowany i nadzorowany przez poszczególnych producentów cukru. Takie podejście umożliwia lepsze wykorzystanie istniejących zasobów i rozwój nowych kierunków organizacji procesów. Wszystkie działania podejmowane przez sektor cukrowniczy mają na celu wprowadzenie optymalizacji oraz przyspieszenie przepływu i wykorzystania najnowszych technik komunikacyjnych, tak by ograniczyć nakłady pracy i czasu na organizację procesu. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to determine the methodological assumptions for further research on the effectiveness of changes in the organization and logistics of supplies in sugar factories. For this purpose, data were collected on historical ways of organizing transport of sugar beets to various sugar factories. Preliminary analysis of the data shows that the direction of development of the organization and logistics of beet deliveries is towards a process fully organized and supervised by individual sugar producers. This approach allows for better use of existing resources and the development of new directions of the organization processes. All actions taken by the sugar sector are aimed at introducing optimization, acceleration of movement and use of the latest communication techniques in order to reduce effort and time in the organization of the process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt, S. (1998). Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 2. Grontkowska, A., Klepacki, B. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Warszawa: Format-AB.
 3. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (2016). Retrieved Aug 20th 2016 from: http://kzpbc.com.pl/wyniki-produkcyjne-w-polsce,50,pl.html.
 4. Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: PWE.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (2013). Retrieved Aug 25th 2016 from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=pl.
 6. Rozporządzenie Rady (UE) Nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2013). Retrieved Aug 25 2016 from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1370&from=pl.
 7. Sesvanderhave, N. V. (2016). Retrieved Aug 12th 2016 from: http://www.sesvanderhave.com/PL/content/mapa-cukrowni-w-polsce.
 8. Skrzypek, E. (2002). Jakość i efektywność. Lublin: Wyd. UMCS.
 9. Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: PWN.
 10. Stowarzyszenie Techników Cukrowników (2016). Retrieved Aug 25th 2016 from: http://stc.pl/cukrownictwo2.php?d=3.
 11. Urban, R., Szajner, P., Staszczak, A. (2005). Analiza wpływu reformy rynku cukru w UE na polskich producentów żywności. Ekspertyza wykonana na zlecenie Stowarzyszenia "Polska Federacja Producentów Żywności". Warszawa: IERiGŻ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.88
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu