BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Cenowe konsekwencje zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce
The Consequences of Price Differentiation for Regional Development in Poland
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 143-158, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Produkt krajowy brutto (PKB), Wynagrodzenia, Województwo, Zróżnicowanie regionalne, Nierówności dochodowe
Regional development, Gross domestic product (GDP), Remuneration, Voivodship, Regional diversity, Income inequalities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R11, J31, E31
streszcz., summ.
Abstrakt
Potencjał gospodarczy poszczególnych regionów Polski jest różny. Każdy region charakteryzuje się indywidulaną specyfiką. Wykorzystanie specyficznego charakteru danego regionu stanowi ważny element zarządzania krajem jako całością oraz poszczególnymi regionami. Występujące nierówności w rozwoju gospodarczym mogą być przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, jak chociażby migracja wewnętrza czy marginalizacja regionalna. Nadmierne nierówności cenowe i dochodowe mogą w konsekwencji osłabiać wzrost gospodarczy całego kraju. Dla spójności całego państwa korzystne jest, aby dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami nie były zbyt duże. W opracowaniu podjęto próbę określenia konsekwencji cenowych zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce. W analizie korzystano ze współczynnika zmienności, współczynnika korelacji, współczynnika regresji i średniookresowego tempa. Zauważa się, że poszczególne regiony różnią się stopniem rozwoju, dynamiką wzrostu gospodarczego oraz poziomem wynagrodzeń. Natomiast znacznie mniej zróżnicowane są ceny.(abstrakt oryginalny)

Each region in Poland has a different economic potential due to its own specific features. Taking account of the specific nature of individual regions is important for the management of the country as a whole and of its particular regions. Existing disparities in the economic development may lead to many negative phenomena, such as internal migration or regional marginalization. Excessive price and income inequalities may weaken economic growth throughout the country. It is important for the coherence of the whole country that the disparities between regions are not too big. The study determines the consequences of price differentiation for regional development in Poland. The analysis was conducted using the coefficient of variation, correlation coefficient, regression coefficient and medium pace. The regions differ in terms of development, dynamic growth and wages. However, prices are much less diverse.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2015, M. Tarkowski (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 2. BOLONEK R. (2007), Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 3. BOLONEK R. (2010), Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 16, 360-374.
 4. DOMAŃSKI B. (2004), Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne 2 (16), 7-23.
 5. GLAPIŃSKI A. (2004), Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 6. GŁUSZCZUK D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, Ekonomia (Economics) 5 (17), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 68-80.
 7. GOKAL V., HANIF S. (2004), Relationship between Inflation and Economic Growth, Reserve Bank of Fiji, Working Paper 4.
 8. GRUCHMAN B. (2006), Rozwój regionalny Polski w perspektywie członkostwa w unii gospodarczo-walutowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXVIII (2), s. 148-154.
 9. MUBARIK Y. A. (2005), Inflation and Growth: An Estimate of the Threshold Level of Inflation in Pakistan, State Bank of Pakistan Research Bulletin. 1(1-2), 35-44.
 10. PASSELLA E. (2005), Współczesny rozwój lokalny i regionalny, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Rozwój regionalny w Polsce, raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 12. SKRZYP J. (2009), Zróżnicowany rozwój polskich regionów i jego konsekwencje, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 81, 9-20.
 13. ZAGÓRA-JONSZTA U. (2015), Teoria rozwoju gospodarczego i "twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualność, Optimum Studia Ekonomiczne 3 (75), 20-31, DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.02.
 14. WILLIAMSON J. (1975), Regional Inequality and the Process of National Development. A Description of the Patterns, [w:] Regional Policy. Readings in Theory and Applications, J. Friedmann, W. Alonso (red.), MIT Press, Cambridge, 158-200.
 15. WLAŹLAK K. (2010), Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu