BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moras Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant), Moras-Olaś Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorantka; radca prawny)
Tytuł
Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych
The Impact of the Development of EU Social Policy on Public Procurement Regulations
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 8, s. 12-19, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Polityka społeczna UE, Prawo WE
Public procurement, EU social policy, European Community law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zamówienia publiczne odgrywają obecnie dużą rolę w kształtowaniu polityki społecznej UE. Przewidziane w dyrektywach z 2014 r. instrumenty umożliwiające w szerokim zakresie uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych mają na celu m.in. zapewnienie przestrzegania prawa pracy. Rozwiązania takie zasługują na aprobatę, lecz droga UE do dostrzeżenia ich znaczenia była niezwykle długa. Autorki analizują ewolucję podejścia UE do kwestii społecznych i omawiają aktualne rozwiązania dyrektyw dotyczących zamówień publicznych w tym przedmiocie. (abstrakt oryginalny)

Public procurement currently plays an important role in shaping the EU's social policy. The regulated by the 2014 Directives instruments enabling in wide range the inclusion of social aspects in public procurement are aimed at ensuring compliance with labor law. Such solutions deserve approval, but the EU way to notice the importance of such solutions was very long. This article analyzes the evolution of the EU's approach in accordance to social issues and discusses current solutions included in public procurement directives connected with this subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrecka, M. Faracik, B. (2017). Prawa człowieka w zamówieniach publicznych. Zamawiający, styczeń/luty, MRM Witold Jarzyński, 8-13.
 2. Barnard, С. (2007). Social Policy Revisted in the Light of the Constitutional Debate. W: С. Barnard (red.), The Fundamentals of EU Law Revisted: Assembling the Impact of the Constitutional Debate, 109-151, Oxford: Oxford University Press.
 3. Barnard, C. (2011). EU "Social" Policy: from employment law to labour market reform. W: P.P. Craig, G. De Bürca (red.), The Evolution of EU Law (641-686). Oxford: Oxford University Press.
 4. Barnard, C. (2012). EU Employment Law. Oxford: Oxford University Press.
 5. Blanpain, R. (1991). Labour Law and Industrial Relations of the European Community. Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
 6. Blanpain, R. Matey, M. (1993). Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie. Warszawa: Agencja Scholar.
 7. Bovis, Ch. (2015). Building Social Value in Public Procurement, EPPPL, (4), Lexxion, 227-231.
 8. Dzierżanowski, W. (2012), Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Faracik, B. Szymonek, J. (2015). Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce. Możliwości, bariery, strategie. Warszawa: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie: http://pihrb.org/wp-content/uploads/2016/ll/publ_606_raport_zzp_w_pol- sce_mozliwosci_bariery_strategie_2015.pdf (01.03.2017).
 10. Głąbicka, K. (1997). Zielona i Biała Księga dotyczące wspólnotowej polityki socjalnej. Studia Europejskie, (4), 212-219.
 11. Härtung, W. Baglaj, M. Michalczyk, T. Wojciechowski, M. Krysa, J. Kuźma, K. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Jakubczyc, J. (2012). Finanse międzynarodowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Kenig-Witkowska, M. (red.). (2007). Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Komisja Europejska (2010). Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych: https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0024/26709/Kwestie_spoleczne_w_zaku- pach_Przewodnik_KE.pdf (25.03.2017).
 15. Komunikat interpretacyjny Komisji KOM (2001) 566 (wersja ostateczna) w sprawie wykładni prawa wspólnotowego odnoszącego się do zamówień publicznych oraz możliwości uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2001:0566:FIN:EN:PDF (25.03.2017).
 16. Komunikat Komisji "Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej" (1998). COM (1998) /143: http://aei.pitt. edu/1220/l/procurement_gp_follow_COM_98_143.pdf (25.03.2017).
 17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 2.07.2008 "Odnowiona agenda społeczna: Możliwości, dostęp, i solidarność w Europie XXI wieku", KOM (2008) 412: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri = COM:2008:0412:FIN:PL:PDF (25.03.2017).
 18. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 28.06.2000, KOM (2000) 379 w sprawie polityki socjalnej (Social Policy Agenda): https://www.ucc.ie/archive/hdsp/So- cial_Policy_Agenda_com379_en.pdf (01.03.2017).
 19. Komunikat Komisji z 3.03.2010, KOM (2010) 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu": http://ec.europa.eu/eu- 2020/pdf/l_PL_ACT_partl_vl .pdf (30.03.2017).
 20. Kopciuch, K. (2014). Rozwój regulacji socjalnych w prawie wspólnotowym. Studia Europejskie, (1), 37-50.
 21. Latzel, Ch. (2014). Soziale Aspekte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Richtlinie 2014/24/EU. NZBau, (11), 673-681.
 22. Lazär, C.D. (2016). The socially responsible public procurement - the objective of the "Europe 2020" strategy. Studii Economice, 159-162.
 23. Mik, С. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Тот I. Warszawa: C.H. Beck.
 24. Mitrus, L. (2003). Tendencje rozwojowe wspólnotowego prawa pracy, Państwo i Prawo, (7), 33-47.
 25. Ołdak-Bulanowska, K. (2014). Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. W: M. Olejarz (red.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, 170-189. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdffile/0030/- 24879AJZP_dyrektywy.pdf (01.03.2017).
 26. Ołdak-Bułanowska, K. (2014a). Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0013 /24700AJZP_aspekty_spoleczne.pdf (01.03.2017).
 27. Pawelec, J. (2015). Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 28. Piotrowska, A. (2015). Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, (3), 183-192.
 29. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 70/1 z 25.09.2015 г.. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp? symbol=A/RES/70/l&Lang=E, (29.03.2017).
 30. Shanks, M. (1977). Introductory Article: The Social Policy of the European Community. Common Market Law Review, (14), 375-383.
 31. Soluch, G. (2017). Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia. Przetargi Publiczne, (3), 13-16.
 32. Szostak, R. (2005). Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne. Zagadnienia konstrukcyjne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 33. Szostak, R. (2014). Kryteria oceny ofert przetargowych w nowym ujęciu. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, (4), 3-18.
 34. Świątkowski, A.M. (2002). Implementacja wspólnotowego prawa pracy przez partnerów społecznych. W: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego. Warszawa: Agencja MASTER, 625-636.
 35. Świątkowski, A.M. (1998). Europejskie prawo socjalne. Specyfika, stanowienie i stosowanie europejskiego prawa socjalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 36. Thüsing, G. (2011). Europäisches Arbeitsrecht. Monachium: C.H. Beck.
 37. Towers, В. (1992). Two speed ahead: social Europe and the UK after Maastricht. Industrial Relation Journal, (2), 83-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu