BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rozwój zrównoważony regionów w Polsce w ujęciu statystycznym
Sustainable Development of Individual Regions in Poland in Terms of Statistics
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 159-175, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Region, Analiza statystyczna
Sustainable development, Region, Statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, C19, R59
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalna dyskusja nad problemami ekologicznymi zapoczątkowana na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz podjęte w jej efekcie działania związane z koniecznością zrównoważenia zaspokajania potrzeb człowieka z możliwościami wykorzystania zasobów naturalnych doprowadziły do sformułowania założeń rozwoju zrównoważonego. Idea ta zakłada poszukiwanie kompromisu i osiągnięcie harmonii między trzema głównymi filarami rozwojowymi: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Celem artykułu jest przedstawienie skwantyfikowania tego obszaru badawczego i jego statystyczna analiza przy użyciu metod porządkowania liniowego w ujęciu regionalnym w Polsce. Pomiar jest możliwy, ale niejednoznaczny. Ze względu na brak uniwersalnego zestawu mierników zasadniczym problemem pozostaje kwantyfikacja obszaru badawczego. Zaprezentowane w opracowaniu rozważania teoretyczne oraz empiryczne wyniki badań własnych stanowić mogą przyczynek do szerszej naukowej dyskusji w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The global discussion concerning ecological problems that began between the 1960s and the 1970s and the resulting actions taken in order to balance people's needs with the possibilities of using natural resources led to the formulation of the assumptions of sustainable development. This idea assumes that we should look for a compromise and achieve a harmony between the three main pillars of development: economic, environmental and social. The aim of this article is to present the quantification and statistical analysis of this research area using linear ordering methods. The study involved individual regions in Poland. The measurement is possible, but ambiguous. As there is no universal set of measures, the quantification of the research area remains an essential problem. Theoretical considerations presented in the paper and the empirical research results may constitute an introduction to a broader scientific discussion on the topic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BORYS T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju, [w:] red. nauk. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Wydawnictwo: Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 2. BORYS T. (2005), Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. nauk. T. Borys, Wydawnictwo: Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 3. BORYS T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development 2011, vol. 6, no 2, s. 77.
 4. BRZOSKA K., LEWANDOWSKA A. (2013), Wzrost gospodarczy w dobie zrównoważonego rozwoju, [w:] Problemy Gospodarki ŚwiatowejTom III, red. nauk. M. Kaczmarska, I. Pietryka, Instytut Badań Gospodarczych, PTE Odział w Toruniu, Toruń.
 5. GRABIŃSKI T., WYDYMUS S., ZELIAŚ A. (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 6. KLÓSKA R. (2015), Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. KULESZA M., OSTASIEWICZ S. (2011), Porządkowanie krajów Unii Europejskiej według poziomu zrównoważonego rozwoju, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V, Częstochowa.
 8. MARKOWSKA M. (2006), Wskaźniki do monitoringu realizacji polityki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1129, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Our Common Future (1987), The Report of the World Commission on Environment and Development, New York.
 10. PARADYSZ J. (2012), Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju, Przegląd Statystyczny numer specjalny 2.
 11. Sustainable development in the European Union. 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy (2013), Eurostat, European Commission, Luxemburg.
 12. SZEWCZUK A. (2010), Triada zależności przyczynowo-skutkowych: rozwój lokalny i regionalny - nowe zarządzanie publiczne - partycypacja obywatelska, [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, red. nauk. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej Nr 31/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 13. WALESIAK M. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 449, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 15. ZELIAŚ A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu