BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańska-Maruszak Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sudolska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR
Relationships with employees as the area of CSR implementation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 253-267, tab., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Interesariusze, Odpowiedzialność, Przedsiębiorstwo
Stakeholders, Responsibility, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja porusza problematykę budowania relacji z kluczową grupą interesariuszy przedsiębiorstwa, którą stanowią jego pracownicy. Celem artykułu jest egzemplifikacja aktywności rodzimych podmiotów gospodarczych w sferze działań związanych z wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zorientowanych jednocześnie na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstw. Artykuł stanowi próbę rozwiązania dwóch problemów badawczych dotyczących identyfikacji działań w zakresie wdrażania koncepcji CSR, zorientowanych na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstwa oraz oceny ich przydatności w kształtowaniu pożądanych przez zarządzających firmami zachowań pracowników. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne wprowadzenie do analizowanej problematyki oraz wyniki ilościowych badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach działających w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The paper refers to the issues of building the relationships with firm's employees treated as its key stakeholders. The aim of the paper is to exemplify companies' activities in the field of implementation of Corporate Social Responsibility concept, at the same time focusing on building relationships with their employees. The paper is an attempt to solve two research problems related firstly to identification of firms' activities aimed at building relationships with their employees and secondly to assessing the usefulness of these activities while influencing the desired employees' behaviours. The first part of the paper is a theoretical background and the second part presents the research findings related to the analysed issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., CSR - wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 6, s. 9-29.
 2. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Burke R. J., Workplace learning: vital at all ages, [in:] The Multi-generational and Aging Workforce. Challenges and Opportunities, R. J. Burke, C. L. Cooper, A. S. G. Antoniou (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2015.
 4. Carmeli A., Meitar R., Weisberg J., Self-leadership and Innovative Behavior at Work, "International Journal of Manpower" 2006, Vol. 27, No. 1, pp. 75-90.
 5. Carmeli A., Brueller D., Dutton J. E., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal" 2009, Vol. 33, No. 4, pp. 692-724.
 6. Chiaburu D. S., Harrison D. A., Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta- -Analysis of Co-Worker Effects on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance, "Journal of Applied Psychology" 2008, No. 93, pp. 1082-1104.
 7. Eurofound, Sustainable work over the life course: Concept paper, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
 8. Eurofound, Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
 9. Field J., Lifelong learning and the multigenerational workforce, [in:] The Multi-generational and Aging Workforce. Challenges and Opportunities, R. J. Burke, C. L. Cooper, A.-S. G. Antoniou (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2015.
 10. Freeman R. E., Strategic management: A stakeholders approach, Pitman, Boston 1984.
 11. Freeman R. E., Velmuri S. R., A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility, [in:] Corporate Social Responsibility, Reconciling Aspiration with Application, A. Kakabadse, M. Morsing (eds.), Palgrave McMillan, New York 2006.
 12. Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels 2001; europa.eu/rapid/press-release_ DOC-01-9 (12.12.2016).
 13. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 14. Kahn W. A., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal" 1990, No. 33, pp. 692-724.
 15. Kirkpatrick D. L., Kirkatrick J. D., Evaluating Training Programs. The four levels, Berret- -Koehler Publishers, San Francisco 2006.
 16. Kleysen R. F., Street Ch. T., Toward a Multi-dimensional Measure of Individual Innovative Behavior, "Journal of Intellectual Capital" 2001, Vol. 7, No. 3, pp. 284-296.
 17. Lenssen G., Perrin F., Tencati A., Lacy P., Corporate responsibility, strategic management and the stakeholder view of the firm, "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society" 2007, Vol. 7, No. 4, pp. 344-354.
 18. McWilliams A., Siegal D. S., Wright P. M., Guest editors' introduction, Corporate social responsibility, strategic implications, "Journal of Management Studies" 2006, Vol. 43, No. 1, pp. 10-18.
 19. Nowak-Lewandowska R., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 42, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 20. Rossi A., Preface, [in:] Improving Employee Health and Well-Being, A. M. Rossi, J. A. Meurs, P. L. Perrewe (eds.), Information Age Publishing, Charlotte, NC 2014.
 21. Roth S., New for whom? Initial images from the social dimension of innovation, "International Journal of Innovation and Sustainable Development" 2009, Vol. 4, No. 4, pp. 231-252.
 22. Springer A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4, s. 162-180.
 23. Stanny D., Geneza społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu, [w:] Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, P. Kawalec, A. Błachut (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 24. Witek-Crabb A., Ewolucyjne modele CSR - przegląd koncepcji rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 444, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 25. Van Marrewijk M., Were M., Multiple Levels of Corporate Sustainability, "Journal of Business Ethics" 2003, Vol. 44, No. 2, pp. 107-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu