BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rataj Zuzanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Suszyńska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju
The Importance of Social Housing in Sustainable Development
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 177-191, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Budownictwo społeczne, Mieszkalnictwo
Sustainable development, Social construction, Housing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A13, A18, R30, R38
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach uległo znacznemu rozszerzeniu. Początkowo odnoszony do środowiska naturalnego, obejmuje coraz więcej płaszczyzn, w tym ekonomiczną i społeczną. Celem artykułu jest ukazanie roli społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju. Tematyka mieszkalnictwa dla niezamożnych grup ludności w tym kontekście poruszana w Polsce była przez nielicznych autorów (m.in. Zaniewska, Thiel, raporty IRM), dlatego też stanowi obszar do podjęcia nowych badań. Na podstawie analizy literatury i danych statystycznych autorki ukazują znaczenie SBM w zrównoważonym rozwoju. Odnosi się ono między innymi do zapewniania równego dostępu do mieszkań, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenia nadmiernego wykorzystania zasobów energetycznych poprzez termomodernizację i remonty budynków mieszkaniowych. Część informacji, wykorzystanych przy opracowaniu niniejszego artykułu pochodzi z badań prowadzonych w ramach projektu pt. "Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2014/13/N/HS4/02100).(abstrakt oryginalny)

The term sustainable development has been recently substantially expanded. It originally referred to natural environment, yet currently it covers more and more areas, including economic and social layers. The aim of this paper is to discuss the role of social housing in sustainable development. The issue of affordable housing within this context has been rarely addressed (e.g. Zaniewska, Thiel, IRM reports) and is thus an interesting field of research. Based on the available literature and statistical data, the authors show the importance of social housing for sustainable development. It is crucial to provide equal access to housing, counteract social exclusion and curb energy consumption by improving thermal efficiency and renovating residential buildings. Some information contained in this paper was obtained while conducting the research project 'Social housing and its role in satisfying the housing needs of indigent households in Poland' financed by the National Science Centre (2014/13/N/HS4/02100).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21, https://sustainabledevelopment.un.org/agenda21/, (dostęp 15.03. 2017).
 2. FN (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Dostępny online: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (17.08.2015).
 3. DOMINIAK W. (2005), Realizacja społecznych celów mieszkalnictwa w krajach Unii Europejskiej.Implikacje dla Polski,[w:] Frąckiewicz, L. (red) Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warszawa.
 4. LIS M. i in. (2016), Ubóstwo energetyczne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, Policy brief, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 5. LIS P. (2008), Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. LIS P. (2011), Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. LIS P. (2014), Społeczna polityka mieszkaniowa i jej konsekwencje dla polskich rodzin, tekst niepublikowany.
 8. LITTIG B., GRIESSLER E. (2005), Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory, Sustainable Development, Vol. 8, Nr. 1/2, ss. 65-79. http://dx.doi.org/10.1504/IJSD.2005.007375.
 9. MALIENE V., HOWE J., MALYS N. (2008), Sustainable Communities: Affordable Housing and Socio-economic Relations. Local Economy, 23(4), 267-276.
 10. MCKENZIE S. (2004), Social Sustainability: Towards some definitions. Working Paper no. 27, Hawke Research Institute, Magill, South Australia.
 11. MUCZYŃSKI A. (2011), Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - vol. 19 nr 2/2011.
 12. PRZYMEŃSKI A., OLIWA-CIESIELSKA M. (2010), Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania - diagnoza i rekomendacje, Polityka Społeczna 3/2010, s. 1-7.
 13. PRZYMEŃSKI A. (2016), Socjalny najem mieszkań jako instrument demarginalizacji mieszkaniowej w Polsce, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" nr 32(1)2016, s. 13-32. Dostępny w Internecie na www.problemypolitykispolecznej.pl (dostęp: 15.03.2017).
 14. RATAJ Z. (2011), Wpływ sytuacji mieszkaniowej na jakość życia w mieszkaniach socjalnych na terenie miasta Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, niepublikowana praca magisterska.
 15. RATAJ Z. (2015), Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
 16. SPANGENBERG J., OMANN I. (2006), Assessing social sustainability: social sustainability and its multicriteria assessment in a sustainability scenario for Germany, Innovation and Sustainable Development, Vol. 1, No. 4, ss. 318-348, http://dx.doi.org/10.1504/IJISD.2006.013734.
 17. SPOSITO C. (2012), Identity, Flexibility and Sustainability for the new Social Housing. TECHNE: Journal of Technology for Architecture & Environment, Vol. 4, p. 153-159. 7p.
 18. SUSZYŃSKA K. (2014), Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w Polskiej praktyce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
 19. SUSZYŃSKA K. (2015), Tenant participation in social housing stock management, Real Estate Management and Valuation 3, s. 47-53.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.
 21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717.
 22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658.
 23. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227.
 24. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, MPIPS, www.mpips.gov.pl (dostęp 15.03.2017).
 25. Narodowy Program Mieszkaniowy, www.mib.gov.pl, (dostęp15.03.2017).
 26. Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005-2025, www.ign.org.pl (dostęp 15.03.2017).
 27. www.un.org.pl (dostęp 15.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu