BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stanowisko Niemiec w procesie dalszego przewodzenia w Unii Europejskiej
Development Prospects for Germany and Its Significance for Further Deepening and Enlargement of European Integration
Źródło
Horyzonty Polityki, 2017, vol. 8, nr 23, s. 183-204, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Słowa kluczowe
Unia bankowa, Strefa euro, Eksport, Import
Banking union, Eurozone, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza niemieckiego handlu zagranicznego i jego związków z najważniejszymi wskaźnikami gospodarczymi RFN, jak również nakreślenie konieczności działań podejmowanych przez ten kraj w celu reformowania Unii Europejskiej. Niemcy - najważniejszy płatnik Unii Europejskiej - są bezpiecznie czołową "lokomotywą" rozwoju całego ugrupowania. Od stanu i perspektyw przyszłościowych tego kraju oraz decyzji podjętych przez niemieckich przywódców zależy w dużym stopniu przyszłość całej Unii Europejskiej, na czele ze strefą euro. W drugiej części opracowania zwrócono uwagę na skalę i zasięg niemieckiego przywództwa w stosunku do reformowania UE, po ważnych wydarzeniach dotyczących kryzysu strefy euro i decyzji opuszczenia ugrupowania przez Wielką Brytanię.
PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem opracowania jest ilościowo-jakościowa analiza publikacji dotyczących niemieckiej gospodarki, w której głównym motorem napędowym był i pozostanie eksport, wspólnie z wydatkami konsumpcyjnymi. W pracy wykorzystano metodę analizy danych statystycznych, pozyskanych z międzynarodowych opracowań statystycznych, a najbardziej aktualne uzupełniono informacjami ze źródeł internetowych.
PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszy dotyczy wniosków płynących z analizy literatury przedmiotu, drugi to część empiryczna artykułu dotycząca Niemiec, szczególnie głównych wskaźników makroekonomicznych UE oraz przewodzenia we Wspólnocie przez Niemcy.
WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W polskiej literaturze ekonomicznej występują dwa odmienne spojrzenia na obiektywną ocenę sytuacji gospodarczej Niemiec szczególnie w kwestii roli RFN w budowaniu unii bankowej i funkcjonowaniu strefy euro. Pod względem ilościowym dorobek ten jest dość znaczny, lecz pod względem jakościowym wymaga dopracowania, uzupełnienia, a wręcz poważnych korekt.
WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy promować publikacje dotyczące problematyki Niemiec wśród społeczności akademickiej, praktyków życia gospodarczego, a nawet i politycznego. Tematyka zasługuje na pogłębioną dyskusję w całym środowisku, które interesuje się sprawami regionalnej integracji gospodarczej, UE i stosunków polsko-niemieckich. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: This article aims at analyzing German foreign trade and its connection with crucial economic indicators of Germany, as well as discussing the importance of activities undertaken by Germany in order to reform the European Union. Germany - the most important net contributor of the EU - is undoubtedly the so called "development engine" of the whole integration block. The current state and development perspectives of this country will influence the future of the EU, in that the future of euro area. Additional target of the paper is to analyze the scale and scope of German leadership in the EU in the post-crisis period and after the decision of the United Kingdom to leave the EU.
THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic problem of this publication is the quantitative and qualitative analysis of publications regarding German economy, the economy in which exports together with consumption expenditure constitute the crucial stimuli for economic growth. Statistical data analysis was used in the paper. International statistical reports were used as sources of statistical information. The latest data were taken from Internet sources.
THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of two essential elements. At first critical analysis of literature is given. The next part focuses on the empirical analysis of German economy, including main macroeconomic indicators and German leadership in the European Union.
RESEARCH RESULTS: There are two different opinions on the German economy and on the role of Germany in the process of banking union creation and euro area functioning. The number of publications in the field is pretty large, but the literature has to be enlarged, supplemented and even corrected in terms of its quality.
CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The problem of the position and role of Germany in the EU should be promoted among academics, politicians and businessmen. The problem desires deep discussion. It is of great significance for regional economic integration and European Union specialists, as well as those interested in Polish-German relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berggruen, N. i Gardels, N. (2013). The Next Europe. Toward a Federal Union. Foreign Affairs, July/August Issue. Pozyskano z: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2013-06-11/next-europe (dostęp: 20.05.2015).
 2. Czachur, W. (2014). Niemiecka polityka europejska - między kontynuacją a zmianą. W: A. Hall, W. Czachur i P. Biskup (red.), Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych.
 3. Flejterski, S. i Jodkowska, L. (2012). Perspektywy rozwoju niemieckiej gospodarki i finansów a przyszłość Unii Europejskiej. W: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski i G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki. Warszawa: CeDeWu.
 4. Götze, M. (2012). Kryzys i przyszłość strefy euro. Warszawa: Difin.
 5. Götze, M. (2014). Dominujące wątki niemieckiego dyskursu o kryzysie i przyszłości strefy euro. Źródła, rozwiązania i wyzwania - kryzys w strefie euro z perspektywy RFN. W: J. Olszyński i A. Bielig (red.), Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Góralczyk, B. (2014). Kryzys 2008 r. a nowa rola Unii Europejskiej na scenie globalnej. W: B. Góralczyk (red), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej - razem czy osobno?. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Grygiel, J. (2016). The Return of Europes Nations States, The Upside to the UE Crisis. Foreign Affairs, September, October, 5.
 8. Gwiazda, A. (2000). Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 9. Orenstein, M.A. (2014). Poland. From Tragedy to Triumph. Foreign Affairs, January-February, 1.
 10. Pisani-Ferry, J. (2012). The Euro crisis and the New impossible trinity. Bruegel Policy Contrubution, 01.
 11. Płóciennik, S. (2016). Zróżnicowana integracja i remedium na kryzys UE. Sprawy Międzynarodowe, 2.
 12. Soros, G. (2012). Tragedia Unii Europejskiej. Przegląd Polityczny, 115-116.
 13. Spah, D. (2013). Produktionsarbeit der Zukunft - Industrie 4.0. Berlin: Fraunhofer Verlag.
 14. Sporek, T. (2006). Globalizacja a regionalizacja - wzajemne relacje. W: E. Kawacka-Wyrzykowska (red.), Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 15. Sporek, T. (2010). Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 16. Sporek, T. (2012). Niemiecki przemysł motoryzacyjny na tle wybranych krajów, regionu i świata - konkurencyjność, innowacyjność i wartość eksportu. W: St. Wydymus i M. Maciejewski (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 17. Sporek, T. (2014). Uwagi na temat gospodarki niemieckiej. W: T. Sporek i S. Talar (red.), Studia Ekonomiczne, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, 184. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 18. Sporek, T. (2016). Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzenia i pogłębienia integracji europejskiej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 269. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 19. Sporek, T. (2016). Stany Zjednoczone dominującym mocarstwem we współczesnym świecie. W: S. Wydymus i M. Maciejewski (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw. Warszawa: CeDeWu.
 20. Steinmeier, F.-W. (2016). Germany's New Global Role. Foreign Affairs, July, August, 4.
 21. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode+tec00001 z 20 grudnia 2012.
 22. https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/NationalAccounts/Irvgr02.html z 20 grudnia 2012.
 23. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsde100&language=en z 6 stycznia 2013.
 24. https://www.destatis.de.EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/NationalAccounts/Irvgr0.2html?cms_gtp=150332_list%3D2&https=1 z 5 stycznia 2013.
 25. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=17plugin=1&language=en&pcode=tec00115 z 5 stycznia 2013.
 26. https://www.destatis.de.EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSeries/NationalAccounts/Irvgr0.2html?cms_gtp=150332_list%3D2&https=1 z 5 stycznia 2013.
 27. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=17plugin=1&language=en&pcode=tec00115 z 5 stycznia 2013.
 28. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&languahe=en&pcode=tec00118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 z 20 grudnia 2012.
 29. http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101 z 12 marca 2013.
 30. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tet00002&language=en z 11 stycznia 2013.
 31. https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/LongTermSereies/LabourMarket/Irarb002.html z 5 stycznia 2013.
 32. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec420&language=en z 5 stycznia 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082309
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu